Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom
Sist oppdatert

Om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester. Myndigheten er i hovedsak finansiert av gebyrer fra dem vi har tilsyn med, og ikke over statsbudsjettet.

Nkom-bygget 2015
Nkoms hovedkontor i Lillesand

Nkom har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 140 har sin arbeidsplass på hovedkontoret i Lillesand.

Elisabeth Aarsæther er direktør i Nkom, og tiltrådte stillingen i 2017.

Elisabeth Aarsæther 26012018 460 C

Elisabeth Aarsæther

Nkom er organisert i fem avdelinger: 

Nkom har også distriktskontorer i Lødingen, Trondheim, Lillehammer, Bergen og Ski.

Organisasjonskart Nkom 2018

Nkoms organisasjonskart

Nkoms samfunnsoppdrag

Fra ekomlovens § 1-1:
… sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, (…) ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. 

Fra postlovens § 1:
… legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Nkoms tilsyn med teletilbyderne

Nkom skal sørge for at alle aktører får like konkurransevilkår. Markedet skal selv få virke og utvikle bærekraftig konkurranse der det er mulig, men det er også nødvendig med regulering. Hensikten er at alle som tilbyr tjenester, får konkurrere på like vilkår. I noen delmarkeder er det også nødvendig å stimulere til at små aktører skal få utvikle egen konkurransekraft. 

For et par tiår siden var det svært liten konkurranse i det norske telemarkedet, mens nå er det over 200 tilbydere innen mobiltelefoni, bredbånd, fasttelefoni osv. Veksten har vært særlig sterk etter 2007. 

Telenor er, som den tidligere monopolisten i det norske telemarkedet, pålagt en rekke forpliktelser. Blant annet må Telenor slippe til konkurrenter som vil leie kapasitet i mobilnettet, og selskapet er forpliktet til å levere enkelte tjenester til alle husstander i Norge. Denne forpliktelsen er regulert i en egen avtale mellom Staten og Telenor, og Nkom fører tilsyn med at Telenor oppfyller sine forpliktelser.

Nkoms tilsyn med Posten

1. januar 2016 trådte ny postlov i kraft, og Nkom skal blant annet føre tilsyn med at leveringspliktig tilbyder ikke skaper konkurransehindre for andre tilbydere i markedet. Posten Norge AS (Posten) er midlertidig utpekt som leveringspliktig tilbyder og har en egen konsesjon. Nkom fører også tilsyn med at Posten etterlever forpliktelsene i denne konsesjonen.

Konsesjonen krever blant annet at:

 • posten skal leveres fem dager i uken
 • minst 85 % av A-post skal være fremme over natten
 • det skal være enhetlig porto over hele landet for enkeltsendinger under femti gram

Frekvenser

 • Nkom holder orden på og forvalter frekvenser for mobil, radio, fjernsyn osv.
 • Nkom auksjonerer bort frekvenser på vegne av Regjeringen
 • Nkom har tilsyn med deler av konsesjonen til NTV, som bygget ut det digitale fjernsynsnettet i Norge. Dette var ferdig utbygd over hele landet i desember 2009.

Nummerressurser

Nkom planlegger og forvalter nasjonale nummerplaner for elektroniske kommunikasjonstjenester og –nett, for eksempel nummerserier for mobiltelefoni, femsifrete nummer og 800-nummer.

 • Nkom planlegger og forvalter over 10 milliarder nummerressurser og koder for elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett.
 • Nkom har tilsyn med at tilbyderne bruker nummerressursene på en effektiv og ressursbesparende måte.
 • Nkom sørger for at tilbyderne har nødvendig og lik tilgang til ressurser som er vesentlige innsatsfaktorer i produksjonen av ekomtjenester, for eksempel telefonnummer og IP-adresser.

Sikkerhet

Nkom har tilsyn med at teleselskapene fyller sine forpliktelser for å sørge for at telenettene er best mulig sikret, og kan stå i mot både dataangrep og belastninger fra ekstremvær.

 • Nkom fører også tilsyn etter esignaturloven med utstedere av kvalifiserte sertifikater (fra 2001).
 • Nkom fører tilsyn med sertifikatutstedere etter den frivillige selvdeklarasjonsordningen basert på kravspesifikasjonen for PKI i offentlig sektor (fra 2005).
 • Nkom driver i samarbeid med NorSIS og NSM nettstedet www.nettvett.no, som gir informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett.
 • Nkom deltar i omfattende øvingsvirksomhet for et sikrere samfunn, og har et tett samarbeid blant annet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).