Nødstrøm i 72 timer

Nkoms program for forsterket ekom skal sikre nødstrøm i minimum 72 timer til basestasjoner som dekker et utpekt område i kommunen.

I tillegg skal det etableres nødstrøm i minimum 72 timer i hovedforbindelsen frem til basestasjonene, og en reserveforbindelse til de aktuelle basestasjonene. 

Her får lokal kommunal kriseledelse og innbyggerne et sted i kommunen der de kan bruke mobiltelefonen for å gi og motta beskjeder ved bortfall av strøm over lengre tid. Tiltakene gir også synergieffekter i form av en bedret robusthet for tilknyttede områder.

Fra 2014 til 2022 er forsterket ekom etablert, eller under etablering, i 85 kommuner spredt over hele landet. For 2022 er 13 nye kommuner under planlegging.

Tiltakene finansieres med midler bevilget over Statsbudsjettet til Nkoms tilskuddsordning til telesikkerhet og beredskap (Post 70).

Målsetting

Forsterket ekom skal bidra til å etablere ett område i kommunen med mobilkommunikasjon for:

  • lokal kriseledelse
  • den øvrige befolkningen

Disse skal kunne ha ett sted i nærområdet der de kan bruke egen mobiltelefon for å gi og motta beskjeder, også ved bortfall av strøm over lengre tid.

Normalt etableres forsterket ekom i området rundt kommunens rådhus.

Forsterket ekom i et område medfører ikke en «garanti» for å oppnå forbindelse med mobiltelefonen. Tiltakene for forsterket ekom vil imidlertid gi en betydelig bedre robusthet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd enn det som var tilfelle før forsterkningen.

Organisering av programmet

Nkoms program for forsterket ekom gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og de norske ekomtilbyderne med egne mobilnett, Telenor, Telia og Ice. Nødnett har status som observatør i arbeidet.

Arbeidet er organisert med følgende grupper:

  • en styringsgruppe som godkjenner og prioriterer prosjekter og leveranseplaner
  • en prosjektgruppe som koordinerer og fremlegger samlede tiltaksplaner for godkjenning
  • en referansegruppe som bidrar med råd og veiledning til områder og tiltak for nødstrøm og transmisjon

Nye kommuner og regioner under vurdering

Utvelgelsesparametere:

  • antall registrerte bortfall av elektronisk kommunikasjon; eksempelvis bortfall av mobildekning
  • identifisert sårbar kraft-infrastruktur
  • vær- og isolasjonsutsatte kommunesentre

Kartoversikt

Fra 2014 til 2022 er forsterket ekom etablert, eller under etablering, i 85 kommuner spredt over hele landet (markert med grønne, gule og røde symboler). For 2022 er 13 nye kommuner under planlegging (markert med røde symboler).

Norgeskart med informasjon over Nkoms program for forsterket ekom
Norgeskart med informasjon over Nkoms program for forsterket ekom.