Hopp til hovedinnhold

Organisering og leiing

Nkom har hovudkontor i Lillesand. Om lag 145 tilsette jobbar i sørlandsbyen, og resterande har arbeidsplassen sin på Nkom sine regionkontor i Lødingen, Trondheim, Lillehammer, Bergen og Oslo.

Nkom er delt inn i fem fagavdelingar. Spektrumsavdelinga, Konkurranseavdelinga, Teknologiavdelinga, Sikkerheitsavdelinga og Organisasjonsavdelinga blir kvar leia av ein avdelingsdirektør. Desse utgjer leiargruppa til direktøren saman med HR-sjefen.

 • John-Eivind Velure

  John-Eivind Velure

  Direktør

  John-Eivind Velure er fungerende direktør.

  John-Eivind Velure er avdelingsdirektør i Spektrumsavdelinga og nestleiar i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom). Velure er sivilingeniør fra NTNU, og har jobba i Nkom sidan 2004.

  Bilder av John-Eivind Velure

 • Espen Slette

  Espen Slette

  Spektrum

  Espen Slette er fungerande avdelingsdirektør for Spektrumsavdelinga og fagsjef i avdelinga.

  Spektrumsavdelinga forvaltar frekvensressursane i Noreg. Det inneber planlegging, tildeling og oppfølging av bruken av statens frekvensar. Avdelinga har også ansvar for å følgje opp internasjonale forpliktingar på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.

  Bilder av Espen Slette

 • Hans Jørgen Enger

  Hans Jørgen Enger

  Konkurranse

  Hans Jørgen Enger er avdelingsdirektør for Konkurranseavdelinga.

  Konkurranseavdelinga følgjer opp regelverka som legg til rette for berekraftig konkurranse innanfor elektroniske kommunikasjons- og posttenester i Noreg. Nkom fører tilsyn med leveringsplikta til Posten Noreg og Telenor, behandlar klagar og meklar mellom tilbydarane. Avdelinga har også ansvar for forvaltning av nasjonale nummerressursar, for ekomtenester og -nett, og deltar i internasjonale fora for harmonisering av lovverk knytt til EFTA/EU.

  Bilder av Hans Jørgen Enger

 • Elise Lindeberg

  Elise Lindeberg

  Sikkerhet

  Elise Knutssøn Lindeberg er avdelingsdirektør for Sikkerheitsavdelinga

  Sikkerheitsavdelinga utarbeider og følgjer opp krav til sikre og robuste elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester. Dette inkluderer mellom anna tekniske analysar, risikoanalysar, regelverksutvikling, tilsyn, krise- og beredskapsøvingar og forvaltning av økonomiske tilskot til sikkerheits- og beredskapsformål. Sektorens responsmiljø for digitale hendingar, Nkom EkomCERT, ligg også i avdelinga. 

  Bilder av Elise Lindeberg

 • Per Eirik Heimdal

  Per Eirik Heimdal

  Teknologi

  Per Eirik Heimdal er avdelingsdirektør for Teknologiavdelinga

  Teknologiavdelinga fører tilsyn med kvaliteten på elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) og har eit særskilt ansvar gjennom rettleiing og dialog med bransjen for å bidra til vidare utvikling av robuste ekomnett, og eit velfungerande internett.

  Avdelinga følgjer opp at kommunikasjonsutstyr som blir selt på marknaden, oppfyller nødvendige krav. Andre viktige oppgåver er å følgje opp ulovleg bruk av frekvensar, elektromagnetiske forstyrringar på elektronisk kommunikasjon og gjennomføre dekningsmålingar og målingar av strålingsnivå. Avdelinga varetar også forpliktingane Nkom har som fagorgan for telestandardisering, og deltar breitt innanfor standardisering og i internasjonalt arbeid.

  Bilder av Per Eirik Heimdal

 • Bjarne Fredriksen

  Bjarne Fredriksen

  Organisasjon

  Bjarne er fungerende avdelingsdirektør for avdeling Organisasjon.

 • Marit Midtstøl Samuelsen

  Marit Midtstøl Samuelsen

  Marit Midtstøl Samuelsen er leder for HR-stab.

Fant du det du leter etter?

Nkom.no benytter informasjonskapsler (cookies). / Nkom.no uses cookies. Les mer / Read more