Kommunar og konstellasjonar av kommunar, kan søkje om stønad til etablering av offentlege WiFi-soner. Sjølve etableringa og drifta av løysinga må kommunen sørgje for sjølv. Private selskap eller privatpersonar kan ikkje søkje. Kvar kommune kan berre få tildelt eit løyvingsbevis under programmets varigheit.

For å søkje må kommunane først registrere seg i ein søknadsportal. Når utlysinga blir offentleggjord, kan søknaden leverast. Tildelinga skjer etter førstemann til mølla-prinsippet i løpet av få dagar.

Leverandørar kan også registrere seg i ein leverandørportal. Dei registrerte leverandørane må oppfylle juridiske og tekniske krav for å bli akkrediterte som leverandør til tilskotsordninga.

Når EU-kommisjonen lanserer søknadsportalen, vil Nkom publisere informasjon til leverandørar og kommunar med oppfordring om å registrere seg. I perioden før søknadsfrist oppfordrar EU-kommisjonen kommunar til å gå i dialog med leverandørar, slik at prosessen med å definere prosjekta byrjar så tidleg som mogleg.

74 norske kommunar

74 norske kommunar har fått til saman 810 000 euro frå EU i dei to første tildelingane av WiFi4EU-midlar (Q4 2018 og Q2 2019). Kvar kommune får tilbod om stønad til å dekke kostnadar opptil 15 000 euro knytt til utstyr og installasjon av offentlege Wi-Fi-soner.

Nkom er nasjonal koordinator for WiFi4EU

Noreg er deltakar i programmet Connecting Europe Facility (CEF Telecom) som jobbar for å utvikle grenseoverskridande infrastruktur og tenester i Europa. Frå 2018 er WiFi4EU innlemma som ein ny DSI (Digital service infrastruktur) under CEF Telecom. Difi har det nasjonale ansvaret for heile CEF Telecom-programmet i Noreg, medan Nkom har forvaltningsansvaret og fungerer som nasjonal koordinator for WiFi4EU.

Fordeling av 120 millionar euro

EU investerer 120 millionar euro fram til 2020 med mål om å finansiere utbygging av WiFi-soner i minst 6000–8000 kommunar i Europa. Det er minst 15 tilgjengelege løyvingsbevis for kvart medlemsland per utlysing. Kvart løyvingsbevis vil ha ein verdi på 15.000 euro.

Midlar blir tildelte gjennom søknader, og det lagt opp til fire utlysingar fram mot sommaren 2020. Kommunar og leverandørar i Europa kan registrere seg i EU-portalen 6-8 veke før dei opnar for innsending av søknadar etter «første man til mølla» prinsippet.

Kriteria

  • Det kommunale tilbodet må vere gratis, tilgjengeleg for alle (ikkje-diskriminerande vilkår) og ikkje i konflikt med eksisterande tilbod av WiFi-soner, både private og offentlege. Kommunane må garantere drift av WiFi-sonene i tre år.
  • Den visuelle profilen til EU skal nyttast, med opning for lokale tilpassingar.

Korleis søkje om støtte til WiFi-soner?

Søknadsprosessen skjer via ein nettportal administrert av EU-kommisjonen. Leverandørar og kommunar vil ha høve til å registrere seg i portalen i ein periode (6-8 veker) fram til ei utlysing formelt blir annonsert.

Leverandørar må registrere seg i leverandørportalen og bli akkrediterte ved å erklære at dei oppfyller tekniske og juridiske krav som EU-kommisjonen stiller. Kommunane vil dermed få oversikt over potensielle selskap som opererer i nærområdet. EU-kommisjonen vil ikkje rangere leverandørar eller gje nokon tilrådingar.

EU-kommisjonen har ambisjon om å behandle søknadene kort tid etter søknadsfristen. Kommunar som får tildelt midlar får raskt melding om det med løyvingsbevis. 

Kommunar har 1,5 år til å fullføre installasjonen. Ved ferdigstilling blir løyvingsbevis overført til leverandøren som krev utbetaling frå kommisjonen.

Kva for dokument er naudsynt for å søkja?

For å kunna søkja, er kommunane pålagt å fullføra registreringa si med følgjande to dokument:

  1. Skanna og underskriven samtykkeerklæring, med ein kopi av identitetsdokument (til dømes ein ID-kort eller pass) til den juridiske representanten (dvs. ordførar / leiar av kommunen). 
  2. Eit skanna dokument som fastslår at den juridiske representanten (dvs. ordførar / leiar av kommunen) for augneblunken har rett til å representera kommunen.

Den juridiske representanten (dvs. ordførar / kommuneansvarlig) kan overføre mandatet til en annan person for signera elektronisk og utføra andre operasjonar i tilhøve til forpliktingane i tilskottsavtala.Denne personen må då identifiserast ved å gje følgjande dokument (seinast før signering av tilskottsavtala):

  • «Authorised – Person Form» – Fylt ut og signert av begge dei juridiske representantane (dvs. ordførar / leiar av kommunen og av autorisert person.)
  • Kopi av pass til den autoriserte personen.

WiFi4EU startet i 2018

Den første WiFi4EU-utlysningen var i november 2018, hvor det ble delt ut 2800 tildelingsbevis til mer enn 13000 kommuner i EU, Norge og Island. Den andre utlysningen i april 2019 ga 3400 tildelingsbevis til 10 000 kommuner, mens den tredje i september 2019 delte ut 1780 tildelingsbevis på få sekunder. Dette har så langt resultert i at 54 norske kommuner har fått tildelingsbevis.