Informasjonsbrosjyrer om stråling

Nkom og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og (DSA) har sammen laget flere informasjonsbrosjyrer om stråling.

I denne folderen finner du informasjon om stråling fra mobiltelefoner, trådløse rutere (WLAN), automatiske strømmålere og basestasjoner.

Bladbar informasjonsbrosjyre om stråling

Vi har også en brosjyre om stråling fra antenneanlegg på norsk og engelsk. Den er rettet mot yrkesgrupper som gjennom arbeid med kommunikasjonsutstyr kan bli utsatt for stråling som overstiger tiltaksverdiene for arbeidstakere.

Bladbar informasjonsbrosjyre for installatører om stråling

Folder in english for installers about electromagnetic radiation

Eksempler på trådløs kommunikasjon

 • Mobiltelefoni
 • Trådløst nettverk, wifi
 • Digital radio, DAB
 • Digitalt bakkenett for TV
 • Radar på båter
 • Automatisk strømmåler, AMS
 • Garasjeportåpner
 • Værstasjoner
 • Trådløs mikrofon

Stråling, videre kalt eksponering, er radiobølger, eller elektromagnetiske felt, som kommer fra en sender, for eksempel en basestasjon. Nivået på eksponeringen vi utsettes for avtar raskt når avstanden til senderen øker. Det vil si at de høyeste eksponeringsverdiene vil oppleves rett foran en antenne.

Nkom har målekompetanse til å kartlegge eksponeringen fra ulike sendere, og for å kontrollere at den ikke overskrider grenseverdiene. Vi samarbeider tett med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som er fagmyndighet på området strålevern. De gir generell informasjon, råd og veiledning om mulige helseeffekter knyttet til eksponering for elektromagnetiske felt.

Eksponering fra basestasjoner

En basestasjon styrer effekten/signalet til de områdene som skal få mobildekning. Du kan sammenligne strålingsdiagrammet med en lykt som lyser i mørket. Over, under, bak og til sidene er eksponeringsfeltet svært lavt. Eksponeringsnivået minker når avstanden øker.

Det må være en basestasjon i nærheten for at du skal kunne bruke mobilen og ha dekning. Basestasjoner plasseres ofte på bygg/fasader, tak og master høyt i terrenget for å styre dekningen dit det er behov. De plasseres høyt for å gi best mulig dekning.

Ferdsel på tak hvor mobilantenner er montert

Det skal settes opp informasjon ved utganger til tak hvor man kan ferdes foran mobilantenner. Ved innføring av 5G vil enkelte antenner få et sendemønster som gjør at det er behov for å nyansere dagens informasjon om ferdsel på tak hvor slike antenner er montert.

Teleoperatørene i Norge, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har samarbeidet om å utvikle råd og retningslinjer for ferdsel på tak hvor det er montert mobilantenner.

Nkom skilt


I dag finnes denne informasjonen på utgangsdører til tak hvor dette er aktuelt. Informasjonen er hovedsakelig rettet mot personell som vaktmestre, taktekkere, blikkenslagere osv. som ikke har funksjoner knyttet til telekommunikasjon.

Eksisterende informasjon viser at man kan oppleve at grenseverdien overskrides inntil 10 meter foran en mobilantenne

Med dagens raske utvikling av mobilteknologi og innføring av 5G vil enkelte antenner få et sendemønster som gjør at dagens informasjon ikke nødvendigvis er korrekt, og at grenseverdien i korte øyeblikk kan overstiges også utenfor den markerte sikkerhetssonen. Selv om eksponeringen i korte øyeblikk kan bli noe høyere enn opplyst, vil det fortsatt ikke være risiko for helseskade så lenge man følger de eksisterende rådene.

Myndighetene følger med på utviklingen, og inntil standardiserte målemetoder og konfigurasjoner for 5G er på plass, gjelder eksisterende plakat.

Ved spørsmål om dette kan DSA eller Nkom kontaktes.

Eksponering fra mobiltelefonen

Vi måler hvordan kroppen absorberer energi fra elektromagnetiske felt, i Specific Absorbation Rate (SAR) og det oppgis i watt per kilo (W/kg). For at en mobiltelefon skal være lovlig å selge på det europeiske markedet, må SAR-verdien være under 2 W/kg. SAR-verdien er oppgitt i brukermanualen til mobiltelefonen.

Nkom måler ikke eksponering fra mobiltelefoner. Dette gjøres i akkrediterte laboratorier. 

For å ha lengst mulig batteritid, sparer dagens mobiltelefoner på energien og sender ikke mer enn den må for at signalet skal nå frem til basestasjonen den kommuniserer med. Den justerer sendestyrken automatisk avhengig av hvor god dekningen er der den befinner seg. Er det dårlig dekning, må mobiltelefonene skru opp effekten på samme måten som vi mennesker må rope om vi står langt fra hverandre.

En mobiltelefon opererer per i dag i frekvensområdet 900 – 2600 MHz og sender med lav effekt, max 2 watt. For 5G vil frekvensområdet utvides fra 700 – 3800 MHz. De høyeste frekvensene egner seg godt for høy kapasitet som kreves for dataoverføring. Lavere frekvenser rekker lengre og gir bedre dekning.

Du kan se hvor basestasjonene for 5G er plassert på finnsenderen.no.

Strålingskalkulator

finnsenderen.no/#/straaling (Strålingskalkulatoren) kan du beregne eksponeringsnivået i det punktet hvor du befinner deg. Du plasserer markøren der du ønsker en beregning, og så regner tjenesten ut et teoretisk nivå fra alle basestasjonene som befinner seg innenfor en radius av minimum 500 meter.

Det er viktig å være klar over at dette er en teoretisk beregning, og i praksis vil nivåene være lavere.

Grenseverdier

Vi sammenligner våre eksponeringsmålinger med grenseverdiene Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) anbefaler. Grenseverdiene er gitt av en arbeidsgruppe anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), som heter International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

Grenseverdiene gjelder ved eksponering av hele kroppen

Det er forskjell på grenseverdier for befolkningen generelt og installatører som jobber i nærheten av sendere og antenner. For befolkningen generelt ligger grenseverdien 50 ganger under nivået hvor det er påvist helseeffekter.

Ved helseeffekter snakker vi om oppvarming

For installatører som klatrer i master og monterer utstyr, er grenseverdien høyere. I de arbeidssituasjonene hvor det er nødvendig å oppholde seg nær en antenne, kan grenseverdiene overskrides. Ansatte som gjennom sitt yrke eksponeres for dette, er klar over det og har nødvendig kompetanse til å avgrense eksponeringen.

Grenseverdien for yrkeseksponering og befolkningen generelt er avhengig av i hvilket frekvensområde utstyret sender. Verdiene oppgis som effekttetthet, og har betegnelsen watt per kvadratmeter (W/m2).

Frekvensområde

Grenseverdi (W/m2) yrkeseksponerte

Grenseverdi (W/m2) befolkning generelt

10 – 400 MHz

10

2

400 – 2000 MHz

10 – 50

frekvens/200

2 – 300 GHz

50

10

Nkom gjennomfører målinger

Nkom har gjort mange målinger i løpet av de siste årene. De viser at der hvor folk normalt ferdes og har opphold over tid, er nivåene på eksponeringen fra basestasjoner for mobiltelefoni svært lave, bare noen tusendeler av grenseverdiene.
 
Nkom følger med og dokumenterer utviklingen av nivåene på eksponering fra trådløs kommunikasjon i samfunnet. Vi følger spesielt med på nye tjenester, og plassering av nye basestasjoner for å sikre at grenseverdiene ikke overskrides. 

Avanserte måle- og styringssystemer

Ønsker du en EMF-måling?

Elektromagnetiske felt (EMF) finnes overalt rundt oss. EMF oppstår bl.a. rundt basestasjoner, trådløse nett, mobiltelefoner, høyspentlinjer og transformatorstasjoner. Nivåene i samfunnet er lave. Dersom du ønsker å få gjennomført en måling kan du kjøpe dette fra et firma, som kan kartlegge hvilke nivåer av EMF det er der du oppholder deg.

Vi anbefaler at du får med dette i rapporten fra firmaet som du kjøper tjenesten fra:

 • Generell informasjon
  • Dato
  • Oppdragsgiver
  • Hvem som utfører målingene
  • Bakgrunn og hensikt
 • Spesifisering av måleinstrument og måleantenne
  • Herunder dato for kalibrering
 • Målemetode
  • Hvordan målingene er utført (måling av punkter, områder osv.)
  • Beskrivelse av målepunktene markert i kart og med bilder
 • Måleusikkerhet
  • Vurdering av måleusikkerheten til instrument, antenne og ekstern påvirkning
 • Opplisting av frekvensbånd/systemer som er målt
 • Beskrivelse av resultatene
  • Resultater for forskjellige frekvensområder/systemer, eventuelt vurdert opp mot ICNIRPs grenseverdier
  • Totalsum
  • Eventuelle avvik

En målerapport skal kun inneholde måleresultater og hvordan en har kommet frem til disse. Før du bestiller tjenesten, kan det være lurt å spørre om å få tilsendt en tidligere målerapport som du kan vurdere opp mot kriteriene over.

Se også eksempler på målerapporter fra Nkom

Det er ikke dokumentert at nivåer under grenseverdiene er helseskadelig eller fører til helseplager. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har informasjon om helseeffekter på sine nettsider

Langtidsmålinger

Nkom har siden 2013 gjennomført målinger i Kristiansand i et samarbeidsprosjekt med DSA. I dette prosjektet ser vi på utviklingen av stråling i et bybilde over tid, når en ny generasjon teknologi overtar for en annen. Vi måler nivået på samme sted til samme tid fire ganger i året.
 
Foreløpig ser det ikke ut til at den totale mengden eksponering øker med innføring av ny teknologi. Dette kan henge sammen med at ny teknologi ofte er mer energieffektiv.

Prosjekt hverdagsmålinger

I løpet av 2010 gjennomførte Nkom målinger i private boliger og ved en rekke skoler, barnehager og andre offentlige bygg i de største byene (Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim). Et utvalg av rapportene finnes i tabellen nedenfor. Rapportene inneholder ikke helsemessige vurderinger, men er en beskrivelse av hva som er målt og hvorfor målingene er utført.

Måleresultatene er sammenlignet med de grenseverdiene som er anbefalt av WHO/ICNIRP. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er fagmyndighet på område strålevern og vurderer eventuelle helsemessige effekter knyttet til eksponering fra elektromagnetiske felter. Se DSA sine hjemmesider for mer informasjon. 

Avstand* Mobilkommunikasjon (GSM900 og GSM1800)
5-15 m Gatemåling Trondheim
Bolig Oslo
Bedrift Sola
15-100m Skole Nesoddtangen
Barnehage Tromsø
>100m Barnehage Trondheim
Bedrift Trondheim
Bolig Fevik

 

 

Antenner montert på vegg/fasade

Avstand*

Nødnett (TETRA)

Mobilkommunikasjon
(GSM900 og GSM1800)

Trådløst internett (WLAN)

Mobilkommunikasjon (LTE)

0-5 m 

 

Drammen tinghus

 

Drammen tinghus

5-15 m

Utendørs Oslo

Bedrift Trondheim
Bedrift Bergen
Boligblokk Nesøya

Skole Kristiansand
Bolig Snarøya

Boligblokk Nesøya

15-50m

Bolig Oslo

Gatemåling Oslo
Bolig Trondheim
Bolig Sandnes

 

 

50-100m

Utendørs Oslo
Bolig Oslo

Barnehage Stavanger
Bolig Oslo

 

 

>100m

Bolig Oslo

Barnehage Oslo

 

 

 * Avstand vil her si avstand fra målepunkt (det punktet vi har målt i) og til senderantennen.

Målerapporter

Rapport 5G Kongsberg

Rapport 5G Elverum

Rapport 5G Nydalen

Rapport 5G Fornebu