Ekomnett

Det stilles i dag krav til elektroniske kommunikasjonsnett, som krav til utførelse, dokumentasjon og sikkerhet. Det fremgår av ekomloven § 2-3at det stilles krav til elektronisk kommunikasjonsnett, -tjeneste, tilhørende utstyr, installasjoner og bruk av standarder for å sikre samvirke mellom nett og tjeneste, kvalitet, effektiv utnyttelse av kapasitet i nett som nyttes av flere tilbydere, sikre liv og helse eller unngå skadelig interferens.

Ekomnett i dag omfatter mer enn det tidligere tele- og data nettverket. Det betyr dermed at også flere som installerer forskjellige typer elektroniske kommunikasjonsnett vil omfattes av ekomloven m/tilhørende forskrifter. 

Tilsyn

Vi fører tilsyn med at ekomnett blir bygd etter kravene i regelverket. Kravene til bygging av nett henviser til at relevante standarder skal benyttes. Krav til installatør, eier og tilbyder av private ekomnett fremgår av ekomforskriften kapittel 9. Nkom foretar stikkprøvekontroll av installasjoner og følger dem opp mot eier av ekomnettet.

Når vi fører tilsyn med ekomnett så legger vi innholdet i NEK 701 til NEK 703 serien til grunn for kontrollen. Hvis det er benyttet andre standarder i installasjonen, noe som veldig sjelden er relevant, så kontrolleres de opp mot NEK 700 serien, for å vurdere om de er minst like gode som de kravene som er fastsatt i disse standardene.

Krav til kvalitet

Vi stiller også krav til at ekomnett skal ha en teknisk god kvalitet. Kvaliteten skal gjenspeile behovet for å overføre høye datahastigheter (frekvenser) på kabler på en slik måte, at det er selve installasjonsmetoden som er benyttet som avgjør om kvaliteten er oppnådd, og ikke nødvendigvis kvalitetsmålinger i ettertid.

For å få gi installatørene veiledning i dette, så benyttes IEC/CLC/NEK sine normer, som er satt sammen til en standardsamling i NEK 701 til NEK 703. Vi ser derfor på bruk av NEK 700 serien som en måte å oppfylle kvalitetskravene på. Du kan lese mer i informasjonsbladet om NEK 700 serien i eget informasjonsblad nedenfor. 

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet

For ekomnett stilles det krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Formålet er å sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet. Krav til EMC er gitt i  EMC-forskriften

Krav til elsikkerhet

For ekomnett stilles det spesielle krav til elsikkerhet. Hensikten er å hindre at spenninger og strømmer i ekomnett skader liv, helse og eiendom. Krav til elsikkerhet er gitt i elsikkerhetsforskriften

Krav til galvanisk skille

Vi stiller også krav til salg av galvanisk skille sammen med jordet terminalutstyr som kan kobles til et elektronisk kommunikasjonsnett. Kravene har som formål å hindre brannfare ved tilkobling av flatskjerm-TV eller datamaskin med TV-kort til kabel-TV-nett. 

Kravene om galvanisk skille er gitt i forskrift 27. september 2005 nr. 1094 om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett (elsikkerhetsforskriften).

I elsikkerhetsforskriften § 4 heter det:

”I nye og ombygde elektroniske kommunikasjonsnett som består av koaksialkabel som føres inn til en bygning, skal skjermen galvanisk skilles fra kabelens skjerm inne i bygningen.”

Det galvaniske skille kan plasseres i siste avgreningsstender eller i kundens antennekontakt.

Med ombygging av kabel-tv-nett menes:

  • Utvidelse av nettets frekvensområde
  • Bytte av forsterkere og passive komponenter med høyere frekvensområde
  • Innføring av nye tjenester, eksempelvis retur tjenester

Kun ved feil på kabel eller komponenter kan utskifting skje uten at det anses som en ombygning.

Bakgrunnen for kravene er at det er registrert flere branntilløp når flatskjerm-TV er koblet til kabel-TV-nett og det samtidig har oppstått jordfeil i strømnettet. Faresituasjonen oppstår fordi flatskjerm-TV-er av sikkerhetsklasse 1 har galvanisk forbindelse mellom strømnettets jord og utstyrets kontakt for tilkobling til kabel-TV-nettet.

I tillegg til brannfare kan det også oppstå fare for å få elektrisk støt ved berøring av TV-apparatet. Den samme faresituasjonen kan oppstå når for eksempel en PC med TV-innstikkskort kobles til et kabel-TV-nett.

Fellesføring mellom elkraftkabler og telelinjer

Bestemmelser om fellesføring av telelinjer og elkraftkabler i lavspentnett under 1000 V AC forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Relevante forskrifter og informasjonskilder:

Det er også utarbeidet følgende publikasjoner som er harmonisert med Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(FEL).

Publikasjonene er tilgjengelige fra REN (Rasjonell nettvirksomhet)

  1. REN blad 5011 Luft: 0,23 – 1kV - Fellesføring
  2. REN blad 2013 Luft: 1-36 kV - fellesføring
  3. REN blad 9000 Kabel-montasje
  4. REN blad 4100 Lavspenningsnett – kundetilknytning - utførelse

Fellesføringsavtalen

Energi Norge har i samarbeid med Telenor og nettselskaper utarbeidet en mal for en fellesføringsavtale. Denne er ment å kunne danne grunnlaget for en avtale mellom aktuelle aktører. Malen er frivillig å bruke og finnes på www.energinorge.no.

Krav om samsvarserklæring

Etter autorisasjonsforskriften § 8 skal samsvarserklæring gi en beskrivelse av arbeidet som er utført, hvilke forskrifter, standarder og veiledninger som er fulgt. Eier skal oppbevare samsvarserklæringen under hele anleggets levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i minst 5 år etter ferdigstillelse av anlegget.

Samsvarserklæring- risikovurdering - sluttkontroll

Med hjemmel i autorisasjonsforskriften § 8 har Nkom i samarbeid med Nelfo utarbeidet forslag til samsvarserklæring. Det er i tillegg utarbeidet et forslag til en risikovurdering og sluttkontroll. Sluttkontroll og risikovurdering tar utgangspunkt i «5-sikre» og leveres også elektronisk på flere medier. 

Skjemaene er ment som hjelp til planlegging og gjennomføring av installasjonsarbeid i ekomnett. Forslagene tar utgangspunkt i ”5 sikre”-modellen som er utarbeidet av NELFO, i samarbeid med DSB.

Hensikten er å sette fokus på forberedelsesfasen og sluttkontrollen av installasjonen. Nkom ønsker økt bevisstgjøring om viktigheten av å utføre risikovurdering og sluttkontroll. Skjemaene er ment å sikre at viktige forhold tas hensyn til i forkant av oppdraget, og at det i etterkant sjekkes at alle kontrollpunkter er fulgt opp.

Risikovurdering og sluttkontroll erstatter ikke dokumentasjonskravene i elsikkerhetsforskriften og autorisasjonsforskriften. Vi forventer imidlertid at aktører som har utfordringer med å oppfylle forskriftenes krav nå får et verktøy som kan hjelpe dem på vei. Skjemaene er imidlertid ikke uttømmende for alle krav som stilles til en installasjon.

Risikovurdering og sluttkontroll må betraktes som et generelt verktøy, som kan brukes på alle typer ekom-installasjoner. Det er derfor viktig å merke seg at også finnes andre metoder for dokumentasjon av risikovurdering og sluttkontroll som kan tilfredsstille forskriftenes krav, og at det noen ganger ikke er nødvendig. 

Vi anser likevel at risikovurdering og sluttkontroll-dokumentasjonen vil være et verktøy som kan hjelpe prosjekterende, netteier og installatør til å huske på alle forhold som må vurderes. Dersom det i etterkant stilles spørsmål ved løsningene som er valgt, vil en dokumentasjon i henhold til risikovurdering og sluttkontroll være et veldig godt grunnlag for å begrunne og forklare de vurderinger som er gjort.

Vi poengterer at risikovurdering og sluttkontroll er bransjedokumenter og ikke krav i forskrift.

Informasjonsblader

Nkom utarbeider informasjonsblad som omhandler emner fra relevant regelverk og standarder, og andre temaer som må utdypes nærmere. Informasjonsbladene er ment som veiledning og tilbud til brukere og kan også benyttes som vedlegg til sakspapirer.

Informasjonsbladene har versjonsnummer og oppdateres fortløpende etter behov.

Her finner du aktuelle informasjonsblader:

Bruk av standarder

Nkom har i sitt regelverk implementert bruk av standarder/normer. På dette informasjonsbladet så har vi gjort en juridisk vurdering av denne bruken. Informasjonsbladet finner du her: Bruk av standarder

Netteier – plikter og ansvar

Det stilles krav til den som eier et ekomnett. Informasjon om kravene er gitt i dette informasjonsbladet. Informasjonsbladet finner du her: Netteiere

Autorisasjonsplikt

Hvordan kan en virksomhet med flere avdelinger oppfylle sin autorisasjonsplikt? Må alle avdelinger ha sin egen autorisasjon? Informasjonsbladet finner du her: Autorisasjonsplikt

Elektroskap og ekominstallasjoner

Regler for elektro- og ekominstallasjoner i samme skap og føringsveier. Informasjonsbladet finner du her: Elektroskap og ekominstallasjoner

Arbeid som krever ekomnettautorisasjon

Informasjonsbladet redegjør for hvilke typer arbeid som faller inn under autorisasjonskravet. Informasjonsbladet finner du her: Arbeid som krever ekomnettautorisasjon

Definisjon av elektronisk kommunikasjonsnett

Informasjonsbladet redegjør for hvilke nett som er omfattet av ekomnettautorisasjon. Informasjonsbladet finner du her: Hva er et elektronisk kommunikasjonsnett

Dokumentasjon av autorisasjon i anbudsprosess

Informasjonsbladet beskriver fagområdene til autorisasjoner og kan brukes som dokumentasjon i en anbudsprosess. Informasjonsbladet finner du her: Dokumentasjon av autorisasjon i anbudsprosess

Nye brannklassifiseringskrav til kabler 

Dette informasjonsbladet beskriver de nye kravene til brannklassifisering av kabler (CPR). Informasjonsbladet finner du her: Nye brannklassifiseringskrav til kabler

NEK 700 serien

Dette informasjonsbladet beskriver hvordan kravene til kvalitet i ekomnett kan oppfylles. Informasjonsbladet finner du her: NEK 700 serien