Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan et produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan for post- og telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende.

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan sendes til firmapost@nkom.no innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen. Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

Kommentarer kan sendes til nso@nkom.no, ved å fylle ut kommenteringsskjema (Word, 62 kB).

Standard Kort tittel Frist for kommentar til Nkom Frist i ETSI

ETSI EN 302 066 V2.2.1 (2020-04)

Short Range Devices (SRD);
Ground- and Wall- Probing Radio determination (GPR/WPR) devices;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

12.05.2020 09.06.2020

ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (2020-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Trust Service Provider Conformity Assessment;
Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers

12.05.2020 15.06.2020

ETSI EN 300 113 V2.3.0 (2020-03)  

Land Mobile Service;
Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector

12.05.2020

09.06.2020

ETSI EN 301 908-2 V13.0.1 (2020-03)  

Reconfigurable Radio Systems (RRS);
Radio Equipment (RE) reconfiguration requirements

12.05.2020

09.06.2020

ETSI EN 303 641 V1.1.2 (2020-03)  

IMT cellular networks;
Harmonised Standard for access to radio spectrum;
Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)

12.05.2020

09.06.2020

ETSI EN 303 213-1 V2.0.1 (2020-03)

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 1: Community Specification for A-SMGCS surveillance service including external interfaces

12.05.2020

11.06.2020

ETSI EN 303 213-2 V2.0.1 (2020-03)

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 2: Community Specification for A-SMGCS airport safety support service

12.05.2020

11.06.2020

ETSI EN 303 213-3 V2.0.1 (2020-03)

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 3: Community Specification for a deployed cooperative sensor including its interfaces

12.05.2020

11.06.2020

ETSI EN 303 213-7 V2.0.1 (2020-03)

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 7: Community Specification for A-SMGCS routing service

12.05.2020

11.06.2020

ETSI EN 303 423 V1.2.9 (2020-03)

Environmental Engineering (EE);
Electrical and electronic household and office equipment;
Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment

18.05.2020

18.06.2020

ETSI EN 319 412-1 V1.3.4 (2020-03)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Certificate Profiles;
Part 1: Overview and common data structures

18.05.2020

18.06.2020

ETSI EN 303 645 V2.0.0 (2019-11)  CYBER;
Cyber Security for Consumer Internet of Things
01.06.2019 19.06.2020

ETSI EN 303 648 V1.1.2 (2020-03)

Reconfigurable Radio Systems (RRS);
Radio Equipment (RE) reconfiguration architecture

02.06.2020

22.06.2020

ETSI EN 303 681-1 V1.1.2 (2020-03)

Reconfigurable Radio Systems (RRS);
Radio Equipment (RE) information models and protocols for generalized software reconfiguration architecture;
Part 1: generalized Multiradio Interface (gMURI)

02.06.2020

22.06.2020

ETSI EN 303 681-2 V1.1.2 (2020-03)

Reconfigurable Radio Systems (RRS);
Radio Equipment (RE) information models and protocols for generalized software reconfiguration architecture;
Part 2: generalized Reconfigurable Radio Frequency Interface (gRRFI)

02.06.2020

22.06.2020

ETSI EN 303 681-3 V1.1.2 (2020-03)

Reconfigurable Radio Systems (RRS);
Radio Equipment (RE) information models and protocols for generalized software reconfiguration architecture;
Part 3: generalized Unified Radio Application Interface (gURAI)

02.06.2020

22.06.2020

ETSI EN 303 681-4 V1.1.2 (2020-03)

Reconfigurable Radio Systems (RRS);
Radio Equipment (RE) information models and protocols for generalized software reconfiguration architecture;
Part 4: generalized Radio Programming Interface (gRPI)

02.06.2020

22.06.2020

ETSI EN 301 489-4 V3.3.0 (2020-03)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;

Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment;

Harmonised Standard for electromagnetic compatibility 

08.06.2020

29.06.2020

ETSI EN 301 925 V1.5.2 (2020-03)

Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands;

Technical characteristics and methods of measurement

08.06.2020

29.06.2020

ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 (2020-03)

Intelligent Transport Systems (ITS);

Facilities Layer function;

Part 2: Position and Time management (PoTi);

Release 2

08.06.2020

29.06.2020

ETSI EN 319 412-2 V2.1.3 (2020-04) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons 08.06.2020 06.07.2020

ETSI EN 319 412-3 V1.1.3 (2020-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons  08.06.2020 06.07.2020

ETSI EN 301 545-2 V1.3.0 (2020-04) 

Digital Video Broadcasting (DVB);
Second Generation DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2);
Part 2: Lower Layers for Satellite standard

08.06.2020

23.07.2020

ETSI EN 302 208 V3.3.0 (2020-05) 

 Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

08.06.2020

04.08.2020

ETSI EN 302 307-2 V1.2.1 (2020-05)  

Digital Video Broadcasting (DVB);
Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications;
Part 2: DVB-S2 Extensions (DVB-S2X)

08.06.2020

04.08.2020