Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og har konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Du kan sende en e-post til firmapost@nkom.no for å motta e-post hver gang utkast til standarder fra ETSI kommer ut på nasjonal høring/avstemning.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan fylles inn i kommenteringsskjema (Word, 62 kB), 
og sendes til firmapost@nkom.no 
med kopi til nso@nkom.no 
innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen.

Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

Standard Kort tittel Frist for kommentar til Nkom Frist i ETSI
ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 (2021-08) Wireless Microphones; Audio PMSE Equipment up to 3 GHz; Part 1: Audio PMSE Equipment up to 3 GHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum 18.10.2021

18.11.2021

ETSI EN 301 390 V2.0.0 (2021-08)  Fixed Radio Systems;
Point-to-point and Multipoint Systems;
Unwanted emissions in the spurious domain and receiver immunity limits at equipment/antenna port of Digital Fixed Radio Systems
24.10.2021 24.11.2021

ETSI EN 303 345-2 V1.2.0 (2021-09)

Broadcast Sound Receivers; Part 2: AM broadcast sound service; Harmonised Standard for access to radio spectrum
HS AM broadcast sound receivers

20.11.2021

20.12.2021

ETSI EN 303 345-5 V1.2.0 (2021-09)

Broadcast Sound Receivers;
Part 2: AM broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

20.11.2021

20.12.2021

ETSI EN 301 025 V2.2.4 (2021-09)

Broadcast Sound Receivers;
Part 5: DRM broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

20.11.2021

20.12.2021

ETSI EN 319 102-1 V1.2.3 (2021-08)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures;
Part 1: Creation and Validation

27.10.2021

1.11.2021

ETSI EN 319 411-2 V2.3.3 (2021-08)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates;
Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates

27.10.2021

5.11.2021

ETSI EN 303 447 V1.3.0 (2021-09) 

Short Range Devices (SRD);
Inductive loop systems for robotic mowers;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

20.11.2021

23.12.2021

ETSI EN 319 132-1 V1.2.0 (2021-09) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
XAdES digital signatures;
Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures

20.11.2021

23.12.2021

Høringssvar, ETSI EN 301 549