Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende.

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan sendes til firmapost@nkom.no innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen. Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

Kommentarer kan sendes til nso@nkom.no, ved å fylle ut kommenteringsskjema (Word, 62 kB).

Standard Kort tittel Frist for kommentar til Nkom Frist i ETSI

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-03) 

Broadcast Sound Receivers;
Part 3: FM broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

18.05.2021

30.05.2021

ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-03) 

Broadcast Sound Receivers;
Part 4: DAB broadcast sound service;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

18.05.2021

30.05.2021

ETSI EN 303 347-1 V1.1.5 (2021-03) 

Meteorological Radars;
Harmonised Standard for access to radio spectrum;
Part 1: Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 2 700 MHz to 2 900 MHz (S band)

18.05.2021

30.05.2021

ETSI EN 303 347-2 V1.1.5 (2021-03) 

Meteorological Radars;
Harmonised Standard for access to radio spectrum;
Part 2: Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 5 250 MHz to 5 850 MHz (C band)

18.05.2021

30.05.2021

ETSI EN 303 347-3 V1.1.5 (2021-03) 

Meteorological Radars;
Harmonised Standard for access to radio spectrum;
Part 3: Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 9 300 MHz to 9 500 MHz (X band)

18.05.2021

30.05.2021

ETSI EN 303 372-1 V1.2.0 (2021-03)  

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Satellite broadcast reception equipment;
Part 1: Outdoor unit receiving in the
10,7 GHz to 12,75 GHz frequency band;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

24.05.2021

20.06.2021

ETSI EN 303 372-2 V1.2.0 (2021-03) 

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Satellite broadcast reception equipment;
Part 2: Indoor unit;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

24.05.2021

20.06.2021

ETSI EN 301 489-12 V3.1.2 (2021-03) 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture
Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated
in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz
in the Fixed Satellite Service (FSS);
Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

24.05.2021

22.06.2021

ETSI EN 301 489-20 V2.1.2 (2021-03) 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services;
Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES)
used in the Mobile Satellite Services (MSS);
Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

24.05.2021

22.06.2021

ETSI EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 3: Specific conditions for
Short Range Devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz;
Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

24.05.2021

22.06.2021

ETSI EN 303 423 V1.3.0 (2021-04)

Environmental Engineering (EE); Electrical and electronic household and office equipment; Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment
networked standby

01.06.2021

29.06.2021

ETSI EN 300 132-3 V2.1.13 (2021-04) 

Environmental Engineering (EE);
Power supply interface at the input of Information and
Communication Technology (ICT) equipment;
Part 3: Up to 400 V Direct Current (DC)

01.06.2021

30.06.2021

ETSI EN 303 676 V1.0.1 (2021-04) 

Navigation radar used on inland waterways;
Operational, functional and technical requirements

01.06.2021

30.06.2021

ETSI EN 303 758 V1.1.0 (2021-04) 

TETRA radio equipment using non-constant envelope
modulation operating in a channel bandwidth
of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

01.06.2021

30.06.2021

ETSI EN 302 307-2 V1.3.1 (2021-04)

Digital Video Broadcasting (DVB);
Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications;
Part 2: DVB-S2 Extensions (DVB-S2X)

07.06.2021

26.07.2021