Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende.

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan sendes til firmapost@nkom.no innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen. Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

Kommentarer kan sendes til nso@nkom.no, ved å fylle ut kommenteringsskjema (Word, 62 kB).

Standard Kort tittel Frist for kommentar til Nkom Frist i ETSI

ETSI EN 302 567 V2.2.1 (2021-05)  

Multiple-Gigabit/s radio equipment
operating in the 60 GHz band;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

28.06.2021

04.07.2021

ETSI EN 301 192 V1.7.1 (2021-05)

Digital Video Broadcasting (DVB);
DVB specification for data broadcasting

01.07.2021

05.08.2021

ETSI EN 302 217-1 V3.3.0 (2021-06) 

Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;
Part 1: Overview, common characteristics and requirements not related to access to radio spectrum

01.08.2021

30.08.2021

ETSI EN 302 217-2 V3.3.0 (2021-06) 

Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;
Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

01.08.2021

30.08.2021

ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.7 (2021-06) 

Environmental Engineering (EE);
Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment;
Part 2: Specification of environmental tests;
Sub-part 5: Ground vehicle installations

15.08.2021

12.09.2021

ETSI EN 301 908-1 V15.0.1 (2021-06) 

IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 1: Introduction and common requirements Release 15
Part 1 Update to 3GPP Release 15

16.08.2021

14.09.2021

ETSI EN 301 908-18 V15.0.1 (2021-06) 

IMT cellular networks;
Harmonised Standard for access to radio spectrum;
Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) Release 15

16.08.2021

14.09.2021

ETSI EN 302 480 V2.2.0 (2021-06) 

Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

23.08.2021

19.09.2021

ETSI EN 301 908-14 V15.1.0 (2021-06) 

IMT cellular networks;
Harmonised Standard for access to radio spectrum;
Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) Release 15

23.08.2021

21.09.2021

Høringssvar, ETSI EN 301 549