Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan et produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan for post- og telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende.

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan sendes til firmapost@nkom.no innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen. Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

Kommentarer kan sendes til nso@nkom.no, ved å fylle ut kommenteringsskjema (Word, 62 kB).

Standard Kort tittel Frist for kommentar til Nkom Frist i ETSI

ETSI EN 303 447 V1.2.0 (2020-07)

Short Range Devices (SRD);
Inductive loop systems for robotic mowers;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

14.09.2020 05.10.2020

ETSI EN 300 019-2-3 V2.4.12 (2020-07)

Environmental Engineering (EE);
Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment;
Part 2-3: Specification of environmental tests;
Stationary use at weatherprotected locations

14.09.2020 05.10.2020

ETSI EN 301 489-22 V2.0.1 (2020-07)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 22: Specific conditions for ground based aeronautical mobile and fixed radio equipment;
Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

17.09.2020 08.10.2020

ETSI EN 303 883-1 V1.2.0 (2020-07) 

Short Range Devices (SRD) and Ultra Wide Band (UWB);
Part 1: Measurement techniques for transmitter requirements

17.09.2020 08.10.2020

ETSI EN 303 883-2 V1.2.0 (2020-07) 

Short Range Devices (SRD) and Ultra Wide Band (UWB);
Part 2: Measurement techniques for receiver requirements

17.09.2020 08.10.2020

ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 (2020-08) 

Intelligent Transport Systems (ITS);
Facilities Layer function;
Part 2: Position and Time management (PoTi);
Release 2

28.09.2020 19.10.2020

ETSI EN 302 609 V2.2.0 (2020-07) 

Short Range Devices (SRD);
Radio equipment for Euroloop communication systems;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

28.09.2020 20.10.2020

ETSI EN 319 412-1 V1.4.2 (2020-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Certificate Profiles;
Part 1: Overview and common data structures

05.10.2020 26.10.2020

ETSI EN 303 746 V1.0.1 (2020-08) 

Maritime Location Systems;
Radio transmitters and receivers for communication links operating in the 9 GHz frequency band (X band)

19.10.2020 11.11.2020

ETSI EN 303 135 V2.1.2 (2020-08)

Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR);
Harmonised Standard for access to radio spectrum

26.10.2020 18.11.2020

ETSI EN 302 326-2 V2.1.0 (2020-08)

Fixed Radio Systems;
Multipoint Equipment and Antennas;
Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum

26.10.2020 19.11.2020

ETSI EN 302 326-3 V2.1.0 (2020-08)

Fixed Radio Systems;
Multipoint Equipment and Antennas;
Part 3: Multipoint Antennas

26.10.2020 19.11.2020

Høringsinnspill/kommentarer