Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan et produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan for post- og telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende.

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan sendes til firmapost@nkom.no innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen. Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

Kommentarer kan sendes til nso@nkom.no, ved å fylle ut kommenteringsskjema (Word, 62 kB).

Standard Kort tittel Frist for kommentar til Nkom Frist i ETSI

ETSI EN 303 413 V1.2.0 (2020-09)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands; Harmonised Standard for access to radio spectrum

01.12.2020

29.12.2020

ETSI EN 301 025 V2.2.2 (2020-10)

VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC);
Harmonised Standard for access to radio spectrum and for features for emergency services

01.12.2020

06.01.2021

ETSI EN 303 276 V1.2.0 (2020-10)

Maritime Broadband Radiolink operating within the bands 5 852 MHz to 5 872 MHz and/or 5 880 MHz to 5 900 MHz for ships and off-shore installations engaged in coordinated activities;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

01.12.2020

06.01.2021

ETSI EN 303 981 V1.1.0 (2020-10) 

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Fixed and in-motion Wide Band Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (WBES) in the 11 GHz to 14 GHz frequency bands;
Harmonised Standard for access to radio spectrum

01.12.2020

06.01.2021

ETSI EN 303 699 V1.1.0 (2020-10)  Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Fixed earth stations communicating with non-geostationary satellite systems in the 20 GHz and 30 GHz FSS bands;
Harmonised Standard for access to radio spectrum
01.12.2020 07.01.2021

ETSI EN 300 386 V2.2.0 (2020-10)

Telecommunication network equipment; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements

17.12.2020

18.01.2021

ETSI EN 302 099 V2.1.30 (2020-10) 

Environmental Engineering (EE);
Powering of equipment in access network

04.01.2020

28.01.2021

ETSI EN 303 364-2 V1.0.1 (2020-11)

Primary Surveillance Radar (PSR); Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 2: Air Traffic Control (ATC) PSR sensors operating in the frequency band 2 700 MHz to 3 100 MHz (S band)

25.01.2020

18.02.2021

EN 301 489-50

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment;
Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility
EMC for Cellular Communication BS, repeater and ancillary equipment

02.02.2020

02.03.2021

EN 301 489-52

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 52: Specific conditions for Cellular Communication User Equipment (UE) radio and ancillary equipment; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility
EMC for mobile phones

02.02.2020

02.03.2021

Høringsinnspill/kommentarer