Alle detaljer om ekomnettautorisasjon kan leses i Autorisasjonsforskriften.

Informasjonsfilm om autorisasjon

Her kan du se en enkel forklaringsfilm på tre minutter om hvordan du søker om ekomnettautorisasjon. Linker og detaljer finner du lenger ned i denne artikkelen.

Hvem må ha ekomnettautorisasjon?

Autorisasjonsforskriften krever at alle virksomheter som tilbyr installasjon og vedlikehold av ekomnett må være autorisert hos Nkom.

I dette informasjonsbladet redegjør vi for hvilke nett som er omfattet av ekomnettautorisasjon: Hva er et elektronisk kommunikasjonsnett

Vi har også et informasjonsblad som redegjør for hvilke typer arbeid som faller inn under autorisasjonskravet. Informasjonsbladet finner du her: Arbeid som krever ekomnettautorisasjon

Hva må til for å få ekomnettautorisasjon?

Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person.

Krav til kvalifisert person:

 • Utdanning - Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag.
 • Praksis - Kvalifisert person må minst ha ett års relevant praksis som dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring. Bruk gjerne denne malen.

Det er virksomheten som får autorisasjonen, ikke kvalifisert person. 

Jeg har utenlandsk utdannelse

Komplett vitnemål som viser fag/emner og studiepoeng (Diploma Supplement) må legges ved søknaden. All dokumentasjon må være på nordisk språk eller engelsk.

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.

Utdannelse fra land utenfor EU/EØS vurderes på lik linje med norsk utdannelse.

Hvordan søke om ekomnettautorisasjon?

Søknadsskjema for ekomnettautorisasjon er elektronisk og ligger på altinn.no.

Slik søker du autorisasjon på 1 -2 -3
Se også forklaringsvideo på Youtube

 1. Fyll ut e-skjema på Altinn.
 2. Legg ved dokumentasjon på relevant utdanning til kvalifisert person.
 3. Legg ved dokumentasjon på relevant ekompraksis.

Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt 1-3 uker.

Endringer av eksisterende ekomnettautorisasjon (ENA)

Kvalifisert person skal slutte:

 • Bruk samme søknadsskjema som for ekomnettautorisasjon – velg «Endre kvalifisert person (ENA)».
 • Dersom virksomheten ikke har ny kvalifisert person tilgjengelig, kan det søkes om dispensasjon til ny kvalifisert person er klar - velg «Dispensasjon» istedenfor.

Virksomheten har byttet navn, men har samme organisasjonsnummer:

 • Bruk samme søknadsskjema som for ekomnettautorisasjon – velg «Nytt             autorisasjonsbevis»

Virksomheten har fått ny adresse, men har samme organisasjonsnummer:

 • Send epost til firmapost@nkom.no med organisasjonsnummeret og opplysningene som skal endres.

Virksomheten har blitt fusjonert med annet selskap og/eller fått nytt organisasjonsnummer:

 • Autorisasjonen kan ikke overdras og det må sendes søknad om ny ekomnettautorisasjon.

Virksomheten driver ikke lenger med autorisasjonspliktig arbeid og trenger ikke lenger autorisasjonen:

 • Bruk samme søknadsskjema som for ekomnettautorisasjon – velg «Oppsigelse av autorisasjon»
 • Autorisasjon som er sagt opp før 1. januar betaler ikke sektoravgift for det påfølgende år.

For virksomheter med TIA, KIA og/eller RIA er kun to endringer mulig:

 • Søke om konvertering av autorisasjon til ENA
 • Oppsigelse av autorisasjon

Virksomheten har flere avdelinger – må alle ha egen autorisasjon?

Dette kommer an på hvordan virksomheten er organisert. Autorisasjonen er knyttet til organisasjonsnummeret og det kreves bare en autorisasjon pr. organisasjonsnummer.

 • Dersom alle virksomhetens avdelinger er organisert under det samme (hoved)organisasjonsnummeret, kreves bare en autorisasjon (men det er mulig å ha flere). Dette gjelder selv om avdelingene er på forskjellige lokasjoner.
 • Dersom virksomhetens avdelinger er organisert som selvstendige enheter med hvert sitt (hoved)organisasjonsnummer, må hver enhet ha egen autorisasjon. Dette gjelder uavhengig av om avdelingene har samme eier(e) eller ikke.
 • Dette informasjonsbladet forklarer dette nærmere: Autorisasjonsplikt

Hva koster ekomnettautorisasjon?

Autorisert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Sektoravgift for autorisert virksomhet for 2021 er 5320 kroner.

Dette er fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit §§ 5 og 20.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når autorisasjon er gyldig 1. januar. Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret for autorisasjon som er innvilget mellom 1. januar og 1. juli. For autorisasjon som er innvilget etter 1. juli skal det betales halv sektoravgift.

Bruk av Nkoms autorisasjonsmerker

Autorisert virksomhet kan benytte seg av Nkoms standardiserte autorisasjonsmerker.

Logo-filer for ekomnett-autorisasjon kan lastes ned her:

Virksomheter som er autorisert som Kabel-TV-installatør, Radio-installatør og/eller Tele-installatør kan sende en forespørsel om autorisasjonsmerker til firmapost@nkom.no.

Det er kun standardiserte autorisasjonsmerker, og autorisasjonsbevis, som kan brukes til markedsføring. Nkoms logo/etatsmerke kan ikke brukes.

Nkom-ekomnettautorisasjon

Autorisasjon som teleinstallatør, kabel-TV-installatør og radioinstallatør

Virksomhet som allerede har autorisasjon som teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) eller radioinstallatør (RIA), kan opprettholde autorisasjonen. Det  forutsetter at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres, jf. autorisasjonsforskriften § 3.

Ekomnettautorisasjon (ENA) dekker TIA, KIA og RIA. Det er ikke mulig å søke om ny TIA, KIA eller RIA.

For konvertering fra TIA, KIA eller RIA til ENA brukes samme søknadsskjema som for ekomnettautorisasjon – velg «Konvertering av autorisasjon».

Liste over autoriserte virksomheter

Her finner du en oppdatert liste over alle gyldige autorisasjoner.