Frekvensforvalter og frekvensstrategi

Som frekvensforvalter skal vi forstå samfunnets behov for elektronisk kommunikasjon og
frekvensressurser. Hovedoppgavene for frekvensforvaltningen er planlegging, tildeling, veiledning og tilsyn. Disse oppgavene skal gjennomføres slik at utnyttelsen av frekvensressursene møter samfunnets behov og gir størst mulig samfunnsnytte over tid.

Vi skal være en tilgjengelig, åpen og synlig frekvensforvalter. Vår forvaltning skal være forutberegnelig og bygge på prinsipper som minimumsregulering og teknologi- og tjenestenøytralitet.

Frekvenskompass for mobilkommunikasjon og 5G

Vi har etablert et veikart for frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G, og  kalt det frekvenskompasset. Her omtales blant annet våre planer for tildelinger og internasjonale føringer for kommende frekvensressurser. Dokumentet oppdateres fortløpende.

Internasjonalt arbeid

Deltakelse i internasjonale fora for frekvensregulering og harmonisering av frekvensbruken innen Europa og verden er en viktig del av arbeidet som frekvensforvalter.

Internasjonalt samarbeider land gjennom ITU (International Telecommunication Union). ITU er et spesialorgan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi under FN. Som frekvensforvalter deltar vi i ITU-R (Radiocommunocation). ITU-R har ansvar for global regulering av frekvensspektrum og satellittbaner. Dette skjer gjennom Radioreglementet (Radio Regulations), en internasjonal avtale om hvordan frekvensbruken skal organiseres på landegrenser for å unngå forstyrrelser. Radioreglementet revideres hvert 3-4 år, under WRC (World Radiocommunication Conferences). Mer informasjon på ITU-T sine hjemmesider.

I Europa samarbeider europeiske land gjennom CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Det samarbeides her om kommersielle, operasjonelle, regulatoriske og tekniske krav for å harmonisere frekvensbruken for ulike typer applikasjoner innen Europa. Før en applikasjon introduseres i et frekvensbånd, så studerer CEPT muligheten for å dele med eksisterende applikasjoner i frekvensbåndet, samt i omkringliggende frekvensbånd. Mer informasjon på CEPT sine hjemmesider.

Norge er også en del av frekvens-harmoniseringsarbeidet innen EU, gjennom EØS-avtalen. Vi deltar her kun som observatør i enkelte samarbeidsgrupper innen EU, blant annet Radio Spectrum Committee og Radio Spectrum Policy Group.

Forberedelser til WRC-23

Nkom forbereder og deltar på World Radiocommunication Conferences (WRC).

Agendaen for WRC-23 er tilgjengelig på ITU-R sine nettsider.

Innen CEPT organiseres arbeidet under fire prosjekt-team som ved forrige periode (PT A, PT B, PT C og PT D). I tillegg er enkelte agendapunkter tildelt ECC PT1.Fordelingen av agendapunkter er som følger:

  • PT A - Agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter.
  • PT B - Agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.
  • PT C - Agendapunktene knyttet til maritim og aeronautisk bruk samt radiodeterminasjon.
  • PT D - Agendapunktet knyttet til gjennomgang av UHF allokeringer.
  • PT 1 - Agendapunktene knyttet til IMT.

Vi arbeider frem mot neste konferanse i 2023, WRC-23, under samme prinsipper som for WRC-15 og WRC-19. Det vil bli holdt jevnlige arbeidsmøter (NORWRC), og informasjon om agendapunkter og norske standpunkter samles i et felles dokument (NOR-DOC).

Nkom er avhengig av innspill fra bransjen for å kunne representere norske interesser på best mulig vis i arbeidet mot WRC-23. Innspill og påmelding til distribusjonslisten i forbindelse med arbeidet frem mot WRC-23, sendes til norwrc@nkom.no.

For å effektivisere arbeidet med å oppdatere NOR-DOC, skal alle innspill fra aktører gjøres i en fast mal.

Første versjon av NOR-DOC, med oversikt over agendapunkter for WRC-23 finnes her.

Resultater fra tidligere radiokonferanser

WRC-19

World Radiocommunication Conference 2019 gikk av stabelen i november 2019. Konferansen varte i fire uker og samlet rundt 3 400 delegater fra 165 land. De viktigste resultatene er samlet i en pressemelding fra ITU.

 I versjon 11 av NOR-DOC er det gitt en kort beskrivelse av resultatet for hvert agendapunkt. Eventuelle resolusjoner som er knyttet til agendapunkt er også inkludert i dokumentet.

Her finnes Provisional Final Acts for WRC-19, med markeringer for endringer opp mot agendapunkter. Legg merke til at alle endringer gjort som følge av AI 4 ikke er markert.

WRC-15

World Radiocommunication Conference 2015 gikk av stabelen i november 2015. Konferansen varte i fire uker og samlet rundt 3 300 delegater fra 162 land. De viktigste resultatene er samlet i en pressemelding fra ITU.

I versjon 13 av NOR-DOC er det gitt en kort beskrivelse av resultatet for hvert agendapunkt. Eventuelle resolusjoner som er knyttet til agendapunkt er også inkludert i dokumentet.