Informasjon til privatpersoner og virksomheter

Virksomheter og privatpersoner kan kontakte sin kommune for å undersøke status og muligheter for bredbåndsutbygging. Privatpersoner og virksomheter kan ikke søke om midler selv. Her følger viktig informasjon for kommuner og fylkeskommuner om retningslinjer, plikter og regelverk som ligger til grunn for at støtten skal være lovlig.

Informasjonsfilm

Nkom har laget en kort informasjonsfilm som gir deg en rask oversikt over offentlig støtte til bredbåndsutbygging.

Informasjonsbrosjyrer til fylkeskommuner

Vi har samlet nødvendig og nyttig informasjon for fylkeskommuner og kommuner om offentlig støtte til bredbåndsutbygging i et par brosjyrer. Brosjyrene finner du her både som nedlastbar pdf, under rapporter og dokumenter, og bladbar på nett. Den samme informasjonen finner du også her på denne siden.

Bladbar informasjonsbrosjyre om offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Bladbar informasjonsbrosjyre om "Krav til statsstøtte trådløse bredbåndsaksessnett".

Hva er offentlig støtte?

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune. Slik offentlig støtte er i utgangspunktet konkurransevridende og dermed ulovlig i henhold til EØS-avtalen. 

Hvert år får mange bredbånd gjennom kommersiell utbygging fra aktører. I områder hvor det ikke ligger til rette for utbygging på kommersielle vilkår, kan stat, fylkeskommune eller kommune gi offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd, etter gitte kriterier.    

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for ordningen med statlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KMD i samråd med Nkom og den årlige dekningsundersøkelsen som Nkom foretar hvert år. Midlene anvendes etter nasjonale retningslinjer, som utarbeides årlig.

Retningslinjer og tildeling

KMD lager de nasjonale retningslinjene for prosessen og rammene for anvendelse av tildelte midler. Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i statsstøtteregelverket og nasjonale føringer. Retningslinjene for 2021 er inkludert i KMDs oppdragsbrev til fylkeskommunene, som ble sendt 18. februar 2021. I dette brevet, som ble sendt til Viken fylkeskommune, finner du årets retningslinjer. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 100.000.000,- kroner ekstra som tilleggsoppdrag til bredbåndsstøtteordningen. Tilleggsoppdraget for Viken fylkeskommune er omtalt i dette oppdragsbrevet.

Inkludert midlene fra revidert nasjonalbudsjett, er det i ordningen for 2021 bevilget totalt 364.082.000 kroner i statlig støtte. Midlene fordeles etter fordelingsnøkkel som utarbeides årlig av KMD, i samråd med Nkom. Tabellen under viser fylkesvis fordeling for 2021.

Fylke Fordeling
samlet 2021
Samlet statlig
støtte 2021 i kr

Agder

5,7 %

20 575 318

Innlandet

16,8 %

61 215 534

Møre og Romsdal

5,2 %

18 803 707

Nordland 

10,2 %

37 074 281

Oslo

0,1 %

377 808

Rogaland

4,9 %

17 817 506

Troms og Finnmark

6,3 %

22 767 802

Trøndelag

13,0 %

47 422 608

Vestfold og Telemark

8,8 %

31 984 658

Vestland

8,3 %

30 388 763

Viken

20,8 %

75 654 015

Norge totalt

100,0 %

364 082 000

Retningslinjer for tidligere år finner du her.

Statsstøtteregelverket for lovlig støtte

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet av statsstøtteregelverket i EU/EØS-området. Offentlig støtte til bredbåndsutbygging regnes som konkurransevridende, og i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 (1), er det i utgangspunktet forbudt. For at offentlig støtte til bredbåndsutbygging skal være lovlig, så foreligger det et sett regler for offentlig støtte som må følges. Disse reglene omtales videre som statsstøtteregelverket.

ESAs krav til lovlig offentlig støtte

For at en ordning med offentlig støtte skal være lovlig, må den enten notifiseres hos ESA (EFTAs overvåkningsorgan) som en egen støtteordning, eller meldes inn under gjeldende gruppeunntaksforordning.(No 651/2014 COL), heretter kalt GBER. Denne forordningen gjaldt ut 2020, men ble forlenget ut 2023 ved forordning (EU) 2020/972.

ESA har utarbeidet retningslinjer for statsstøtte til rask etablering av bredbåndsnettverk (heretter ESAs retningslinjer). Retningslinjene må leses i sammenheng med GBER eller gjeldende notifisering for støtteordningen.

Det er også utarbeidet nettsider av EU og ESA med svar på ofte stilte spørsmål vedrørende bruken av gruppeunntaket.

EUs nettside          ESAs nettside

Fylkeskommunen må melde inn tilskudd under GBER-ordningen

Tilskuddsordningen fra staten har frem til 2020 vært forvaltet av Nkom i samspill med fylkeskommunene. Nkom har via Nærings og fiskeridepartementet (NFD) meldt inn under GBER-ordningen hvor mye midler som gis i tilskudd. 

Fra 2020 er dette ansvaret overtatt i sin helhet av fylkeskommunene. Fra og med 2020 må fylkeskommunene melde inn under GBER-ordningen hvor mye tilskudd som gis i det enkelte fylke. Dette inkluderer totalsummen av både statlige tilskudd og det fylkeskommunen/kommuner selv skyter inn av egne støttemidler/verdier i prosjekter. 

Statlig støtte kan kreves tilbakebetalt

Fylkeskommunen/kommunen har ansvaret for å sikre at offentlig støtte til bredbånd blir brukt i tråd med kravene i GBER, eller ESA-notifisering (statsstøtteregelverket).

Dersom det gis støtte som håndteres i strid med reglene for offentlig støtte, så kan beløpet kreves tilbake. ESA kan til enhver tid undersøke tildelinger de siste 10 årene av eget initiativ eller som følge av en klage. En eventuell tilbakekreving av et beløp, vil kunne berøre både fylkeskommune, kommune og utbygger. 

Det er derfor viktig at ansvarsforholdet for støtteregelverket tas inn i avtalene som fylkeskommunen/kommunen inngår med utbyggerne. Nkom har laget forslag til kontraktstekster som du finner her.

Dersom fylkeskommunen/kommunen selv velger å utarbeide tekst om dette i kontrakten, er det viktig at punktene slik de fremkommer i de foreliggende forslagene, blir berørt tilstrekkelig og tilsvarende.

Krav til bruk av søknadsmidler

Fylkeskommunene får tildelt statlige midler etter en fordelingsnøkkel som utarbeides årlig av KMD, i samråd med Nkom. Det kan velges ulike prosedyrer for utvelgelse av utbyggingsområder som får støtte. Noen fylkeskommuner velger en søknadsbasert ordning fra kommunene, andre fylkeskommuner gjennomfører kartleggingen selv. Uansett valg av prosedyre, er det fylkeskommunen som må sikre at områdene som blir valgt ut, er støtteberettigede. 

I forbindelse med utvelgelse av utbyggingsområder, så må det gjøres et grundig forberedende arbeid. Begrunnelsen for dette ligger i de rettslige kravene fra ESA. Vi gir deg her hovedpunktene for det forberedende arbeidet. 

 • Det må lages et kartomriss av det aktuelle området, og skaffes en oversikt over antall fastboende og virksomheter i området. 
 • De må lages en oversikt over den eksisterende dekningen i det aktuelle området.
  Kartgrunnlaget for en slik oversikt, kan hentes ut av den årlige dekningsundersøkelsen som Nkom utarbeider.
 • Det må gjennomføres en offentlig høring for å kartlegge om det foreligger kommersielle planer for utbygging i det aktuelle området.
 • Det må gjøres en grundig kartleggingsprosess for å få et mest mulig riktig og reelt kostnadsestimat. 
 • Det må kartlegges hvilke tilleggsløsninger som finnes for finansiering. I Norge er det stilt krav om at det skal være et lokalt bidrag på minimum 25 prosent på fylkesnivå.
  Lokalt bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats (dugnad).
  Nasjonalt bredbåndsråd (NBR) har i 2018 fastsatt satser for personinnsats, timesats, sats for graving av grøfter. Satsene fremkommer i de nasjonale retningslinjene for ordningen det aktuelle året. 
 • Det er fylkeskommunene som avgjør hvordan tilskuddsmidler skal benyttes i eget fylke.

For det aktuelle prosjektet vil opplysningene som er fremskaffet, være viktig grunnlagsinformasjon for prosessen videre. Nkom presiserer at detaljert informasjon videre i denne artikkelen også må leses nøye.

Detaljerte krav til lovlig støtte

Fra GBER artikkel 52 og kapitlene I til III, sammenfattes kravene til lovlig støtte i følgende underpunkter som vi informerer om her. Dette er ikke å anse som en uttømmende beskrivelse av regelverket, men en sammenfatning av de viktigste punktene. 

Kartlegge markedet

Fullstendig informasjon om krav til kartlegging av markedet finner du her (GBER art. 52 nr.3 og ESAs retningslinjer pkt 3.3 avsnittene 69 til 73)

Årlig foretar Nkom en kartlegging av bredbåndsdekningen på husstandsnivå i Norge, også kalt dekningsundersøkelsen. På bakgrunn av denne informasjonen produseres det kartgrunnlag over bredbåndsdekningen for hver enkelt kommune. For å anvende støttemidlene, må prosjekteier undersøke at det ikke for det aktuelle området allerede foreligger et bredbåndstilbud eller planer om kommersiell utbygging de nærmeste tre årene.

Hva er eksisterende infrastruktur i området?

Dersom det finnes tilbud til husholdninger og virksomheter med en hastighet på 30 Mbit/s eller høyere per i dag, så er det ikke grunnlag for å bygge ut med offentlig støtte. Dersom det eksisterende tilbudet har lavere hastighet, så kan det være grunnlag for å bygge ut med offentlig støtte.

Kartlegging av utbyggingsplaner i de kommende 3 år

Det må kartlegges med en høring i markedet, om det foreligger planer for å bygge ut bredbånd med en nedlastningshastighet på 30Mbit/s eller høyere, definert som Neste Generasjons Aksessnett (NGA), i det aktuelle området. 

Nærmere spesifisering av NGA finnes i GBER artikkel 2 punkt 138 – se også ESAs retningslinjer pkt. 3.1 og 3.3.

Høring på Doffin i fire uker

Høringen skal gjøres ved en veiledende kunngjøring på Doffin i fire uker (se «the broadband State aide rules explained» pkt. A-4.2 på side 72), samt ta kontakt med bredbåndstilbydere som opererer i området.

Definisjon av investeringskostnader

Investeringskostnader er kostnader til utbygging av bredbånd, og ikke drift. (GBER art. 52. nr 2) Midler fra den offentlig støtteordningen kan ikke gå til kostnader akkumulert i planleggingsfasen av et utbyggingsprosjekt, eller til drift/vedlikehold av bredbåndsnett.

Investeringskostnader som kan få støtte er definert som kostnader til utbygging av:

 • passiv bredbåndsinfrastruktur
 • bredbåndsrelatert bygge- og anleggsarbeid
 • grunnleggende bredbåndsnett
 • neste generasjons aksessnett (NGA)

Krav til anskaffelsesprosessen

Prosessen med å finne tilbyder som kan bygge ut og operere infrastrukturen, skal gjennomføres i henhold til nasjonale regler om offentlige anskaffelser og GBER art. 52 pkt. 4. Overordnet skal det være en prosess som er åpen, ikke-diskriminerende og gir likebehandling, med objektive evalueringskriterier. Produktet som etterspørres skal være teknologinøytralt. 

Anskaffelsen skal gjøres på bakgrunn av det mest økonomisk fordelaktig tilbud. I enkelte tilfeller med få tilbud, så må tilbudene vurderes av et kompetent eksternt organ. Ved anskaffelser for å finne en tilbyder som skal bygge ut og operere infrastruktur, er det ikke tillatt å benytte prosesser med begrenset tilbudskonkurranse/anbudskonkurranse, eller å benytte konsesjonskontrakt som avtalegrunnlag.

Krav til grossisttilgang

Grossisttilgang er tredjepartstilgang/engrostilgang til infrastruktur.

I GBER artikkel 2 punktene 135-139 og artikkel 52 punkt 5, beskrives hva som ligger i kravet til grossist-tilgang. Oppsummert må tilbyder/utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur, tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Valgmuligheter for sluttbruker

Bakgrunnen for kravet til grossisttilgang er at andre operatører i markedet skal kunne være med å konkurrere på produkter med den valgte tilbyder. Dette skaper en sunn konkurranse, valgmuligheter for sluttbruker og motvirker regionale monopol i markedet.

Grossisttilgang i minst sju år

Grossisttilgang skal gis i minst sju år, mens rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper skal ikke være tidsavgrenset.

Bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang

Bredest mulig grossisttilgang inkluderer, med utgangspunkt i nåværende teknologi, minst følgende produkter:

 • Fibernett: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømstilgang.
 • Kabel-TV-nett: Tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømstilgang.
 • Passiv nettinfrastruktur: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen.
 • xDSL-baserte bredbåndsnett (kobber): Fysisk tilgang til aksesslinjen, bitstrømstilgang.
 • Mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømstilgang, tilgang til master, til backhaul-nett.
 • Satellittbasert kommunikasjon: bitstrømstilgang.

Plikt til etablering av ekstra kapasitet i føringsveier

Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken, skal den være stor nok til å romme minst ett ekstra kablet nett. Kapasiteten i slike føringsveier skal være tilstrekkelig til at det ekstra nettet kan bygges ut med enten punkt-til-punkt, eller punkt-til-multipunkt topologi, uavhengig av hvilken topologi utbygger selv velger.

Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også kablede deler av nett, der siste strekningen til sluttkunden er basert på for eksempel mobil- eller fast trådløs teknologi.

Rimelige og ikke-diskriminerende vilkår

Prisen for grossisttilgang skal bygge på prinsipper som står i prisveilederen. Salg til sluttbruker kan først finne sted 4 uker etter at standardavtaler har ligget lett tilgengelig på tilbyders nettsider. Forutsetningen for rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, er at utbygger tilbyr tilgang for tilgangskjøpere i minst 6 måneder, før tjenesten kobles opp overfor sluttbrukerne.

Anskaffelsesprosessen

Utbygger må redegjøre overfor prosjekteier hvordan kravene om tilgangsforpliktelser skal oppfylles, eksempelvis i tilbudsskjema.

Tekstforslag til lovlige utbyggingskontrakter

Nkom har utarbeidet forslag til tekster som anbefales å brukes i kontrakter som inngås for utbygging av statsstøttet bredbåndsnett. Forslagene er utarbeidet slik at de klargjør ansvarsforholdet partene har, og sikrer at reglene for offentlig støtte er oppfylt.

I dokumentet "Forslag kontraktstekster" ligger følgende forslag til punkter:

 • Kontraktsforslag innledningsvis som regulerer motstrid mellom ulike dokumenter
 • Kontraktsforslag om krav etter støtteregelverket
 • Kontraktsforslag om plikt til å gi nødvendig informasjon i forhold til støtteregelverket (gjelder for støtteordningen til og med tildeling 2019)
 • Kontraktsforslag om plikt til å gi nødvendig informasjon i forhold til støtteregelverket (gjelder for støtteordningen fra og med tildeling 2020)

Vedlegg som må med i kontrakten

Følgende vedlegg bør inntas i kontrakten mellom fylkeskommune/kommune og utbygger:

 • KMDs retningslinjer for det året støtten blir tildelt
 • ESA-notifiseringen
 • GBER

Krav til registrering av offentlig støtte (ROFS)

Støttegiver skal melde inn i register for offentlig støtte enkeltprosjekter (ROFS), prosjekter som har fått tildelt 5 mill. kr eller mer i støttemidler. Fylkeskommunen har ansvaret for å melde dette inn i registeret for tildelinger fra og med 2018. 

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder om innmelding i ROFS Fylkeskommunene melder inn enkeltprosjekter som har fått tildelt offentlig støtte på 5 mill. kroner eller mer i ROFS.

Rapportering

Rapportering for 2021-midler

Fylkeskommunen skal rapportere på statistikk om bruken av støtten til bredbåndsutbygging for 2021. Statistikken må sendes til Nkom innen 1. august 2021.

Det kan gis utsatt frist til fylkeskommunen dersom det er særlige grunner til det. Søknad om utsatt frist sendes Nkom.

Mal for statistikkrapportering av 2021-midler 

Sluttrapportering for midler tildelt etter 2020

Fylkeskommunen rapporterer bruk av midlene til Nkom når prosjektene er ferdige.

For midler tildelt i 2020, er siste frist for sluttrapportering 18. april 2022.
For midler tildelt i 2021 er siste frist for sluttrapportering 1. oktober 2023.

Unntak fra fastsatt frist for rapportering kan bare gis av KMD.

Mal for sluttrapportering av 2020-midler og 2021-midler

Sluttrapportering for midler tildelt før 2020

Fylkeskommunen rapporterer bruk av midlene til Nkom når prosjektene er ferdige, og senest to år etter at midlene er utbetalt. Dersom prosjektene ikke er ferdigstilt innen fristen, skal fylkeskommunen melde fra om dette med en ferdigstillelsesplan innen samme frist.

Mal for sluttrapportering av midler fra 2018 og 2019

Dekningskart og dekningsinformasjon fra Nkom

Dekningsundersøkelsen for 2021 er nå tilgjengelig. For første gang har vi gjort dekningsundersøkelsen tilgjengelig i interaktiv kartløsning. I kartløsningen er det mulig å finne detaljert dekningsinformasjon på det enkelte bygg ved å zoome inn. Her ligger det også mulighet for å velge forskjellige kartlag avhengig av teknologi og hastighetsklasser.

Kartløsningen for dekningsundersøkelsen finner dere på:

https://dekningskart.nkom.no/

Dekningskart og – informasjon kan lastes ned som csv-filer. For dekningsundersøkelsen i 2020 og 2019 kan en også laste ned bilde og shapefiler. I det følgende ligger samlede oversikter for 2019, 2020 og 2021, mens det ligger en nærmere forklaring om filformatene lenger nede.

Dekningsinformasjon 2021

Kartlag Teknologi Tilgjengelig filformat Kommentar
10 Mbit/s innendørs mobil, hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fwa Last ned .csv (45,8 Mb) hastighet for innendørs mobil er satt til 20 Mbit/s
30 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fwa Last ned .csv (45,8 Mb) Merk at 30 Mbit/s dekning med FWA  ikke nødvendigvis innebærer dekning av NGA – jf. "Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett"
100 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fwa Last ned .csv (45,8 Mb)  
no_dsl, 10 Mbit/s innendørs mobil, hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm Last ned .csv (45,8 Mb) viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.
no_dsl, 30 Mbit/s hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm Last ned .csv (45,8 Mb) viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.
cable, 10 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto Last ned .csv (45,8 Mb) inneholder ikke innendørs mobil eller FWA (Fast Radio)
cable, 30 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto Last ned .csv (45,8 Mb) inneholder ikke innendørs mobil eller FWA (Fast Radio)

Dekningsinformasjon 2020

Kartlag Teknologi Tilgjengelig filformat Kommentar
10 Mbit/s innendørs mobil, hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fwa Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv
hastighet for innendørs mobil er satt til 20 Mbit/s
30 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fwa Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv
Merk at 30 Mbit/s dekning med FWA  ikke nødvendigvis innebærer dekning av NGA – jf. "Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett"
100 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fwa Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv
 
no_dsl, 10 Mbit/s innendørs mobil, hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm Last ned .shp
Last ned .csv
viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.
no_dsl, 30 Mbit/s hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm Last ned .shp
Last ned .csv
viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.
cable, 10 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv
inneholder ikke innendørs mobil eller FWA (Fast Radio)
cable, 30 Mbit/s hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv
inneholder ikke innendørs mobil eller FWA (Fast Radio)

Dekningsinformasjon 2019

Kartlag

Teknologi

Tilgjengelig filformat

Kommentar

10 Mbit/s

innendørs mobil, hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv

hastighet for mobilnett er satt til 20 Mbit/s for husstander som har innendørs mottak

30 Mbit/s

hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv

Merk at 30 Mbit/s dekning på FWA (fast radio) eller FTTM (fast trådløs tilknytning i mobilnettene) ikke nødvendigvis innebærer dekning av NGA – jf. tekst nedenfor om kartlag «no_radio»

100 Mbit/s

hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio

Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv

 

no_dsl, 10 Mbit/s

innendørs mobil, hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .shp
Last ned .csv

viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.

no_dsl, 30 Mbit/s

hfc, fttb, ftth, fttc, ftto, fast radio, fttm

Last ned .shp
Last ned .csv

viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet.

no_radio, 30 Mbit/s

hfc, adsl, vdsl shdsl, fttb, ftth, fttc, ftto

Last ned .png
Last ned .shp
Last ned .csv

inneholder ikke FTTM (fast trådløs tilknytning i mobilnettene) eller FWA (Fast Radio)

Om filformatene

Her følger en nærmere forklaring om de ulike filformatene.

Om csv-format

Oversikten viser rådata for alle husstander i Norge med og uten DSL i .csv format. Hver husstand har verdien 0 eller 1 for hver hastighetsklasse der 0 representerer ingen dekning og 1 representerer dekning. Disse filene vil være nyttige for å sikre at kravet i punkt 18 i departementets retningslinjer blir oppfylt (på fylkesnivå). For hver hastighetsklasse er det to filer. Filen [hastighet]_nodsl viser dekning av gitt hastighetsklasse uten DSL.

Feltene under forklarer datafeltene i csv-filene:

 • kommune_nr: kommunenummereringen
 • bygnings_nr: SSBs nummerering av bygninger
 • antall_inkluderte_boliger: antall inkluderte husstander i bygningen
 • nord: koordinat nord
 • ost: koordinat øst
 • 10mbit og 10mbit_nodsl: 0 eller 1
 • 30mbit og 30mbit_nodsl: 0 eller 1
 • 100mbit og 100mbit_nodsl: 0 eller 1

Bildeformat

Dekningskartene inneholder bredbåndsdekning for husstander oppdelt i hastighetsklasser. Hvert kvadrat på 100x100 meter representerer en eller flere husstander for den respektive hastighetsklassen.

Dekningskart - illustrasjon.png
Figur: Eksempel som viser fargekodene på et dekningskart for 30 Mbit/s uten DSL.  
- Rød kvadrat betyr at ingen husstander innenfor kvadratet har dekning.
- Grå kvadrat betyr at noen av husstandene innenfor kvadratet har dekning.
- Svart kvadrat betyr at alle husstander innenfor kvadratet har dekning.

 

Ved feil i kartene, kontakt firmapost@nkom.no.

Shapeformat

I mange tilfeller vil det for en utvikler være mest hensiktsmessig å laste ned kartdataene som .shp filer. Det gjelder for eksempel hvis du bruker gratisprogrammet QGIS. Geografisk informasjonssystem (GIS) som har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form av kart.

For å få de riktige fargekodene kan man laste inn QGIS laginnstillinger (.qml) som ligger sammen med shapefiler på filserver.

Kartlagene no_dsl (for 10 og 30 Mbit/s) viser dekning per husholdning dersom man ser bort fra DSL/kobbernettet. Det er inntil videre ikke tillatt å bygge ut nett med statsstøtte til kunder som i dag har tilbud om VDSL med hastighet over 30 Mbit. Merk at denne begrensningen er uavhengig av om hvorvidt kunden benytter seg av tilbudet eller ikke, og gjelder ned på enkelthusstandsnivå.

Kartlagene no_radio (for 30 Mbit/s) inneholder ikke Mobil eller FWA (Fast Radio). I utgangspunktet er trådløst nett («FWA») eller mobilnett for leveranse av bredbånd ikke godkjent som NGA-tjenester (>30 Mbit/s). For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet, jf. "Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett"

Telenors planer for å legge ned kobbernettet

Telenor planlegger å legge ned sitt kobbernett innen utgangen av 2022. Oversikt over hvilke sentraler som er varslet nedlagt finnes på Telenors hjemmesider.

Tilskuddsordningen 2014 - 2020

Nkom forvaltet den statlige tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging fra og med 2014 til og med 2019. Fra 2018 ble ordningen forvaltet av Nkom i samspill med fylkeskommunene. Fra 2020 overtok fylkeskommunene ansvaret for ordningen. Midler som er tildelt i de enkelte år, skal følge kravene og retningslinjene som gjelder for ordningen det året de ble tildelt. (Tabell over midler)

2014 til 2017

2018

 • Nkom forvaltet tilskuddsordningen i samråd med fylkeskommunene
 • Ordningen var fra 2018 meldt inn under gruppeunntaksforordningen (GBER). 
 • Hver fylkeskommune fikk en økonomisk ramme for tilskudd fordelt etter den faktiske dekningen av bredbåndstilbud i hvert fylke. 
 • Fylkeskommunene håndterte og prioriterte prosjekter innen eget fylket, og sendte en prioritert liste av prosjekter til Nkom med tilskuddsbehov innenfor den økonomiske rammen som hvert fylke hadde fått.

Fordelingsnøkkel 2018

For hvert fylke var det lik vekting av områder uten tilbud om bredbånd med nedlastningshastighet på minst 10 Mbit/s, og antall husholdninger som kun har tilbud om bredbånd med nedlastningshastighet, i intervallet 10 til 30 Mbit/s.

Krav til ordningen:

 • Krav slik de følger av gruppeunntaksforordningen for bredbåndsstøtte (GBER)
 • Støttemidler skulle gå til utbygging av NGA-bredbånd, det vil si bredbånd med nedlastningshastighet på minst 30 Mbit/s.
 • Minst 50 prosent av midlene i det enkelte fylket skal prioriteres i områder som ikke har tilbud om 10 Mbit/s nedlastningshastighet.
 • 100 prosent dekning i det geografiske området som har fått støtte
 • Prosjektene skal være teknologinøytrale og det stilles krav om minst 25 prosent lokal medfinansiering på fylkeskommunalt nivå.
 • Grossisttilgang i tilgrensende områder på rimelige vilkår
 • Det skal være ekstra rørkapasitet dersom støttemidlene gikk til å etablerer rør eller kanaler
 • Det er en karenstid på fire uker fra standardtilbud for grossisttilgang er publisert, før kontrakt med bindingstid kan inngås med sluttkunder

For mer detaljert informasjon, se retningslinjer og akseptskjema her.

2019

 • Nkom forvaltet tilskuddsordningen i samråd med fylkeskommunene
 • Ordningen var meldt inn under samme gruppeunntaksforordning (GBER) som i 2018. 
 • Kravene i ordningen var i hovedsak de samme som i 2018
 • Kravet til at minst 50 prosent av midlene i det enkelte fylket skulle prioriteres i områder som ikke har tilbud om 10 Mbit/s nedlastningshastighet ble fjernet

Fordelingsnøkkel 2019 

For den ordinære tildelingen i statsbudsjettet, ble fordelingsnøkkelen basert på antall husholdninger i hvert fylke, som enten ikke hadde et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 10 Mbit/s, eller hadde et tilbud i intervallet 10-30 Mbit/s, utelukkende basert på Telenors kobbernett. 

I revidert budsjett ble fordelingsnøkkelen basert på de husholdningene som hadde et tilbud under 30 Mbit/s, utelukkende basert på Telenors kobbernett. 

2020

 • Fylkeskommunene har overtatt ansvaret med å forvalte ordningen i eget fylke
 • Fylkeskommunen melder støtteordningen inn under gruppeunntaksforordning (GBER)
 • Fylkeskommunene melder inn støtteordningen under GBER for ett kalenderår.
 • Nkom har en aktiv faglig veilederrolle for bruken av støttemidlene, blant annet når det gjelder spørsmål om statsstøtteregelverket og tredjepartstilgang.
 • Samme rammebetingelser og vilkår for bruk av midlene som i 2019
 • Rammene for ordningen gjøres kjent i et oppdragsbrev til hvert fylke, sammen med en kunngjøring av tildelt beløp.
 • Det er gjort noen endringer i kriteriene rundt fordelingsnøkkel

Fordelingsnøkkel 2020

Fordelingsnøkkelen er basert på siste tilgjengelige tall for bredbåndsdekningen, målt etter antall husholdninger i fylket uten tilbud om bredbånd, med nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s, i spredtbygde områder.

Endringer fra 2018 til 2019

Følgende punkter var nye i 2019:

 • Prosjekter i kommuner som ikke oppfylte kravene i forskrift om ledninger i offentlig veg, skulle ikke tildeles støttemidler. 
 • Fylkeskommunene har ansvar for at det skjer en samlet konkurranseutlysning for fylkeskommunen.
 • Minst 80 prosent av husstandene i fylket som tilbys bredbånd gjennom denne støtteordningen, skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 10 Mbit/s, eller har bredbånd med en nedlastningshastighet i intervallet 10-30 Mbit/s basert på Telenors kobbernett.

Kriteriene var de samme for både den ordinære bevilgningen og ekstrabevilgningen i revidert budsjett. For mer detaljert informasjon, se retningslinjer og akseptskjema her.

Endringer fra 2019 til 2020

Følgende punkter ble fjernet i 2020:

 • Kravet til at minst 80 prosent av husstander i fylket som tilbys bredbånd gjennom ordningen, må mangle tilbud om bredbånd med minst 10 Mbit/s nedlastningshastighet, eller ha bredbånd med nedlastningshastighet i intervallet 10 – 20 Mbit/s, basert på Telenors kobbernett.
 • Reservasjonen mot å tildele støttemidler til kommuner som ikke oppfyller kravene i forskrift om ledninger i offentlig veg.

For mer detaljert informasjon, se retningslinjer og akseptskjema

Kravene i ordningen fra 2018 og frem til 2021 er i hovedsak slik for både ordinære bevilgninger og ekstrabevilgninger i de enkelte år.

 • Krav slik de følger av gruppeunntaksforordningen for bredbåndsstøtte (GBER).
 • Støttemidler skulle gå til utbygging av NGA-bredbånd, det vil si bredbånd med nedlastningshastighet på minst 30 Mbit/s eller høyere.
 • 100 prosent dekning i det geografiske området som har fått støtte.
 • Prosjektene skal være teknologinøytrale og det stilles krav om minst 25 prosent lokal medfinansiering på fylkeskommunalt nivå.
 • Grossisttilgang i tilgrensende områder på rimelige vilkår.
 • Det skal være ekstra rørkapasitet dersom støttemidlene gikk til å etablerer rør eller kanaler.
 • Det er en karenstid på fire uker fra standardtilbud for grossisttilgang er publisert, før kontrakt med bindingstid kan inngås med sluttkunder.

Oversikt over tildelinger 2014 - 2020

Tildelinger 2014

Nkom mottok 171 søknadaer fra 16 fylker i 2014. Til sammen ble det søkt om tilskudd for 713 mill. kroner. Stortinget hadde bevilget 160 mill. kroner i 2014 til bredbåndstilskudd.

Resultatet etter rangering først i fylkeskommunen, og endelig beslutning i Nkom, vurdert etter evalueringskriterier og total budsjettramme, var at 35 prosjekter fra 15 fylker fikk tilskudd.

Fylkesvis fordeling av tilskudd for 2014 er som følger:

Fylke Søkt beløp Søknader Innvilget Sum tilskudd
Aust-Agder 8.021.000 14 2 700.000
Buskerud 24.182.800 3 1 1.580.300
Finnmark 49.818.270 15 3 4.885.310
Hedmark 2.756.000 3 1 1.456.000
Hordaland 23.540.000 8 1 3.100.000
Møre og Romsdal 25.034.099 10 1 2.225.000
Nordland 131.350.300 13 4 49.113.540
Nord-Trøndelag 69.837.100 16 3 15.420.000
Oppland 57.192.084 5 1 4.200.000 *)
Rogaland 60.718.000 14 1 2.050.000
Sogn og Fjordane 61.091.888 4 2 39.532.050
Sør-Trøndelag 47.936.455 18 1 850.000
Telemark 45.101.000 14 2 3.150.000
Troms 91.253.920 5 1 27.000.000
Vest-Agder 9.390.528 28 11 4.130.028
Østfold 6.150.000 1 0 0
Totalt 713.373.444 171 35  159.392.228

*) Delbidrag til søknad 0095 Nordre land, ca. 4,2 mill. kroner. 

Detaljert oversikt over innvilgede søknader: 

Søknadsnummer Kommune/søknad Tilskudd Utbygger Planlagt dekning Realisert dekning
Aust-Agder
0086 Froland kommune, Risdal grend 200.000 Telenor 37   
0101 Vegårshei kommune, Ubergsmoen 500.000 Telenor 111   118
Buskerud
0185 Rollag kommune, fellesprosjekt i Numedal 1.580.300 Numedal fiber    
Finnmark
0003 Loppa kommune 1.025.000 Telenor 202   
0142 Porsanger kommune, Indre Billefjord 2.191.790 Telenor 79   123
0145 Porsanger kommune, Olderfjord 1.668.520 Telenor 45   50
Hedmark
0157 Os kommune (Hedmark) 1.456.000 Infonett AS 700 700 
Hordaland
0167 Meland kommune 3.100.000 BKK 403  528 
Møre og Romsdal
0154 Halsa kommune 2.225.000 Svorka Bredbånd 287   
Nordland
0007 Hattfjelldal kommune, Hattfjelldal/Hemnes 13.052.620 Hattfjelldal kommune 714   
0166 Narvik kommune, Skjomen 1.963.220 Telenor  112   224
0137 Steigen kommune, Steigen/Tysfjord/Hamarøy 14.387.700 Nord-Salten Kraft 857   
0208 Vestvågøy kommune, Leknes m.fl. 19.710.000 Telenor 1165   
Nord-Trøndelag
0102 Lierne kommune 11.300.000 NTE 400   
0029 Namsos kommune, Vemundvik 720.000 Telenor 140   145
0017 Steinkjer kommune, Ogndal 3.400.000 NTE 357   
Oppland
0095 Nordre land kommune m/Etnedal og Søndre land 4.200.000 Telenor     
Rogaland
0152 Suldal kommune 2.050.000 Suldal Elverk 43   45
Sogn og Fjordane
0197 Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A1 19.985.170  Sjå utbyggjarar 1278   1845
0199 Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A2 19.546.880  Sjå utbyggjarar 1176   1844
Sør-Trøndelag
0062 Tydal kommune 850.000 Infonett AS 300  330
Telemark
0116 Nome kommune 2.650.000 Telenor 441  423 
0022 Tokke kommune 500.000 Telenor 75   100
Troms
0107 Tromsø kommune, distrikt 27.000.000 Telenor 535   
Vest-Agder
0180 Audnedal kommune, Grindheim/Botnan 100.000 Altifiber 17   
0189 Audnedal kommune, Øvre Ågedal/Selandsdalen 150.000 Altifiber 50   
0126 Farsund kommune, Grostøl/Åmland/Lindland 350.000 Altifiber 167  107 
0124 Farsund kommune, Jølle/Stave/Ore 350.000 Altifiber  156   156
0063 Lindesnes kommune, Fjeldskår 410.000 Telenor 50   30
0091 Lyngdal kommune, Sådland 650.000 Telenor 80   95
0127 Marnardal kommune, Bjelland/Tønnesland 397.028 Altifiber 111   83 
0161 Marnardal kommune, Høye/Brendebakke 473.000 Altifiber 149   
0066 Sogndalen kommune, Hortemo-Stokkeland 450.000 Telenor  120   
0173 Sirdal kommune, Øksendal m.fl 500.000 Telenor  106   
0105 Søgne kommune, Vestbygd 300.000 TDC 30   27
  Sum tilskudd 159.392.228      

Tildelinger 2015

Nkom mottok 173 søknader fra 18 fylker i 2015. Til sammen ble det søkt om tilskudd for 645 mill. kroner. Stortinget hadde bevilget 110 mill. kroner i 2015 til bredbåndstilskudd. 

Resultatet etter rangering først i fylkeskommunen, og endelig beslutning i Nkom, vurdert mot evalueringskriterier og total budsjettramme, var at 32 prosjekt fra 15 fylker fikk tilskudd.

Fylkesvis fordeling av tilskudd for 2015 er som følger:

Fylke Søkt beløp Søknader Innvilget Sum tilskudd
Østfold 3.820.000 4 1 500.000
Akershus 1.500.000 0 0
Hedmark 132.091.528 26  2 16.076.000 
Oppland 17.100.000 1 15.300.000 *
Buskerud  6.335.000 1 5.610.000 
Vestfold 57.580.000 0
Telemark 45.790.000 11  2 4.380.000 
Aust-Agder 14.715.000 15  3 1.180.000 
Vest-Agder 9.070.000 18  3 670.000 
Rogaland 1.500.000 0
Hordaland 21.079.000 2 11.500.000 
Sogn og Fjordane 40.584.000 2 18.560.000 
Møre og Romsdal 22.827.950 11  3 9.466.500 
Sør-Trøndelag 26.996.300 13  4 4.606.300 
Nord-Trøndelag 56.610.458 17  3 7.650.000 
Nordland 105.793.362 14  2 6.600.000 
Troms 34.500.000 1 5.000.000 
Finnmark 47.219.460 17  2 2.465.200 
Totalt 645.112.058 172 **  32 109.564.000 

*) Søknadsbeløpet er noe avkortet innenfor tilgjengelig ramme
**) En søknad ble trukket under behandlingen

Detaljert oversikt over innvilgede søknader: 

Søknadsnummer Kommune/søknad Tilskudd Utbygger Dekning (husstander)
Aust-Agder
0074 Iveland kommune, Tingtjønn 450.000 Altifiber  24
0108 Vegårshei kommune, Fjordbygda 430.000 Telenor  66 
0110 Lillesand kommune, Grimevann 300.000 Get  16 
Buskerud
0117 Ål kommune, fellesprosjekt Hallingdal 5.610.000 Hallingdal kraftnett  308 
Finnmark
0169 Måsøy kommune 1.925.000 InfraNord  51 
0135 Porsanger kommune, Kistrand 540.200 InfraNord  25 
Hedmark
0085 Ringsaker kommune, Nes og Helgøya 8.900.000 Eidsiva  1200 
0065 Nord-Odal kommune 7.176.000 Telenor  345 
Hordaland
0055 Austrheim kommune og Radøy 8.000.000 Telenor  1350
0131 Masfjorden kommune 3.500.000 Telenor  235 
Møre og Romsdal
0034 Smøla kommune 3.980.000 NEAS  370 
0052 Vestnes kommune, Tresfjord Annulert    
0041 Gjemnes kommune 3.094.000 Telenor  224 
Nordland
0116 Vågan kommune 3.000.000 Trollfjord bredbånd  650 
0205 Vega kommune 3.600.000 Hagen teleconsult  307 
Nord-Trøndelag
0029 Fosnes kommune 2.700.000 Telenor  132 
0042 Steinkjer kommune, Henning/Sparbu/Kringla 3.750.000  NTE  425 
0118 Inderøy kommune, Vuddugrenda 1.200.000  NTE  60 
Oppland
0101 Vågå kommune, fellesprosjekt Nord-Gudbrandsdal
Søknadsbeløpet er noe avkortet for å komme innenfor tilgjengelig ramme
15.300.000 Telenor 1000
Sogn og Fjordane
0053 Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A3 9.440.000   629 
0015 Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A1 9.120.000   632 
Sør-Trøndelag
0075 Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.1 1.177.500   221 
0076 Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.2 1.465.000   200
0160 Melhus kommune 1.250.000 Telenor  370 
0090 Oppdal kommune 713.800 Vitnett  215 
Telemark
0111 Bø kommune  2.900.000 Midt-Telemark Breiband  267 
0115 Sauherad kommune 1.480.000 Midt-Telemark Breiband   241 
Troms
0031 Salangen kommune 5.000.000 Trollfjord Bredbånd   
Vest-Agder
0081 Vennesla kommune, Kile 300.000 Telenor  89 
0113 Songdalen kommune, Spikkeland - Øvland 250.000 Altifiber  35 
0125 Åseral kommune, Austegard 120.000 Altifiber  30 
Østfold
0187 Rømskog kommune 500.000 Dataservice  45 
  Sum tilskot: 109.564.000    

Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.1

Kommune/søknad Prosjekt Utbygger
Bjugn/Ørland  Kalvå - Eide Rissa kraftlag
Roan  Vik - Vikatunet  Rissa kraftlag
 Roan Straum Telenor
 Åfjord Strand - Eid Telenor

 Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.2

Kommune/søknad Prosjekt Utbygger
Bjugn Gjølga - Ny Jord Breiband.no
Holtålen Aunegranda Telenor
Holtålen Hessdalen Telenor
Åfjord Stjern -  Forfot Telenor

Breibandløftet 2015 – Prosjekt A1

Kommune Prosjekt Utbyggjar
Balestrand Dragsvik - Lunde - Tjugum Sognenett
Gaular Bringeland-Skilbrei-Lunde Telenor
Jølster Stardalen, Klakegg, Førs, Håheim, Skrede Enivest
Lærdal Borgund (Sjurhaugen – Maristova) Telenor
Naustdal Horne - Vevring- Redal Enivest
Stryn Loen - Lodalen - Rake - Oppheim - Marså Stryn Energi as
Vågsøy Nave Enivest
    

 

Breibandløftet 2015 – Prosjekt A3

Kommune Prosjekt Utbyggjar
Fjaler Grytøyra og Våge område Telenor
Førde Holsen Enivest
Gloppen Myklebustdalen Enivest
Hornindal Svor, Kjøs og Maurset Enivest
Høyanger Ullebø – Langeneset Telenor
Luster Dale i Luster Sognenett
Sogndal Øvstedalen Sognenett
Solund Ytrøy og Lundøy Enivest

Tildelinger 2016

Nkom mottok 102 søknader fra 15 fylker i 2016. Til sammen ble det søkt om tilskudd for 465 mill. kroner. Stortinget hadde bevilget 126,5 mill. kroner i 2016 til bredbåndstilskudd. 

Resultatet etter rangering først i fylkeskommunen, og endelig beslutning i Nkom, vurdert mot evalueringskriterier og total budsjettramme, var at 30 prosjekt fra 14 fylker fikk tilskudd.

Fylkesvis fordeling av tilskudd for 2016 er som følger:

Fylke: Søkt beløp: Søknader Innvilget: Sum tilskudd:
Aust-Agder 7.150.000 6 2 1.990.000
Finnmark 22.436.070 17 3 1.349.170
Hedmark 35.051.450 10 3 7.692.450
Hordaland 25.113.800 5 1 6.800.000*)
Møre og Romsdal 30.993.000 7 1 4.750.000
Nordland 51.439.500 7 2 10.377.500
Nord-Trøndelag 81.159.750 16 4 16.015.000
Oppland 42.328.000 4 1 7.248.000
Rogaland 13.953.000 6 1 4.103.000
Sogn og Fjordane 40.044.000 3 2 30.249.000
Sør-Trøndelag 33.740.000 5 2 18.890.000
Telemark 24.106.000 8 4 4.950.000
Troms 31.307.000 5 2 7.026.000
Vest-Agder 4.290.000 2 2 4.290.000
Vestfold 22.762.500 1 0 0
Totalt 465.874.070 102 30 125.730.120

 *) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme

Detaljert oversikt over innvilgede søknader: 

RF-nr Kommune/søknad Tilskudd Utbygger Dekning (husstander)
Aust-Agder  
0098 Aust-Agder fylkeskommune (Froland/Vegårshei) 1.420.000    259
0059 Aust-Agder fylkeskommune (Grimstad/Froland) 570.000    96
Finnmark  
0063 Hammerfest kommune 525.000 Telenor   30
0075 Porsanger kommune, Ytre Billefjord 374.170 Infra Nord   17
0065 Nordkapp kommune 450.000 Infra Nord   17
Hedmark  
0122 Stange kommune 5.392.450    245
0074 Trysil kommune, Vestby 300.000 Telenor   62
0123 Trysil kommune, Slettås 2.000.000 Telenor   132
Hordaland  
0025 Lindås kommune 6.800.000*)    644
Møre og Romsdal  
0016 Vanylven kommune 4.750.000 Telenor   605
Nordland        
0066 Sømna kommune 7.500.000    656
0117 Evenes kommune 2.877.500 Telenor   149
Nord-Trøndelag  
0004 Levanger kommune, Halsan 1.830.000 NTE   103
0053 Steinkjer kommune, Stod-Breide 1.500.000    150
0008 Vikna kommune, Kystgruppen - A 11.685.000    324
0105 Høylandet kommune 1.000.000    60
Oppland  
0096 Sør-Aurdal kommune, Valdres – søknad nr.1 7.248.000     681
Rogaland  
0084 Vindafjord kommune 4.103.000 Haugaland Kraft   332
Sogn og Fjordane  
0001 Sogn og Fjordane fylkeskommune – søknad A 23.974.000    1423
0069 Sogn og Fjordane fylkeskommune – søknad B 6.275.000    423
Sør-Trøndelag  
0023 Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.1 3.540.000    459
0112 Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.2 15.350.000    730
Telemark  
0048 Vinje kommune  500.000 Vest-Telemark kraftlag   30
0051 Nissedal kommune 1.000.000 Vest-Telemark kraftlag    50
0116 Kviteseid kommune 300.000    120
0046 Bamble kommune 3.150.000 Telenor   390
Troms  
0127 Harstad kommune 3.126.000    233
0045 Bardu kommune 3.900.000 Nordix Data   200
Vest-Agder  
0056 Vest-Agder fylkeskommune (Hægebostad m.fl.) 2.385.000    260
0057 Vest-Agder fylkeskommune (Vennesla m.fl.) 1.905.000    350

Tildelinger 2017

Nkom mottok 142 søknader fra 17 fylker i 2017. Til sammen ble det søkt om tilskudd for 589 mill. kroner. Stortinget hadde bevilget138,7 mill, kroner i 2017 til bredbåndstilskudd. 

Resultatet etter rangering først i fylkeskommunen, og endelig beslutning i Nkom, vurdert mot evalueringskriterier og total budsjettramme, var at 40 prosjekt fra 15 fylker fikk tilskudd.

Fylkesvis fordeling av tilskudd for 2017 er som følger:

Fylke Søkt beløp Søknader Innvilget Sum tilskudd
Akershus 8.000.000 2 1 5.000.000
Aust-Agder 7.910.000 2 1 750.000
Buskerud 12.300.000 4 2 3.800.000
Finnmark 23.465.000 6 1 1.600.000
Hedmark 106.374.138 43 10 22.377.000
Hordaland 16.110.000 5 1 6.000.000
Møre og Romsdal 39.814.527 11 3 4.052.400
Nordland 80.145.797 17 4 11.446.910
Nord-Trøndelag 56.227.150 17 7 26.109.650
Oppland 99.817.500 5 1 15.280.000*)
Rogaland 24.425.000 7 0 0
Sogn og Fjordane 59.087.800 3 1 24.104.800
Sør-Trøndelag 13.974.160 4 1 3.575.000
Telemark 12.625.000 7 4 8.575.000
Troms 26.000.000 6 1 4.500.000
Vest-Agder 1.675.000 2 2 1.675.000
Østfold 800.000 1 0 0
Totalt 588.751.072 142 40 138.845.760
 

*) Søknadsbeløpet er avkorta innafor tilgjengelig ramme

Detaljert oversikt over innvilgede søknader: 

RF-nr Kommune/søknad Tilskudd
Akershus
0050 Nes kommune 5.000.000
Aust-Agder
0035 Vergårshei kommune 750.000
Buskerud
0147 Krødsherad kommune 1.900.000
0068 Sigdal kommune 1.900.000
Finnmark
0122 Lebesby kommune 1.600.000
Hedmark   
0009 Eidskog kommune, Vest 1.112.000
0151 Engerdal kommune, Drevsjø S 600.000
0134 Engerdal kommune, Sømådalen 1.050.000
0026  Grue kommune 6.260.000
0105  Rendalen kommune, Finstad - Unsetbrenna 1.050.000
0126  Tolga kommune 3.810.000
0005  Trysil kommune, Landsjøåsen - Galåsen 850.000
0054  Tynset kommune 1.959.000
0044  Åmot kommune, Osdalen 520.000
0064  Åsnes kommune 5.166.000
Hordaland   
0071 Masfjorden kommune 6.000.000
Møre og Romsdal   
0069 Halsa kommune 470.000 
0081  Tingvoll kommune 2.582.400 
0083  Vanylven kommune 1.000.000 
Nordland   
0015 Bindal kommune  3.056.910 
0012  Rødøy kommune 1.870.000 
0094 Sørfold kommune 3.000.000
0079 Vevelstad kommune 3.520.000
Nord-Trøndelag   
0025 Flatanger kommune 3.699.588
0075 Inderøy kommune 900.000
0057 Levanger kommune, Ytterøy 7.000.000
0073 Lierne kommune, Leirbakken 520.000
0070 Steinkjer kommune 5.000.000
0029 Stjørdal kommune, Langstein 980.000
0016 Verdal kommune 8.010.062
Oppland   
0154 Gran kommune, Hadeland-regionen 15.280.000 *)
Sogn og Fjordane   
0002 Sogn og Fjordane fylkeskommune - søknad A2 24.104.800
Sør-Trøndelag   
0080 Sør-Trøndelag fylkeskommune 3.575.000
Telemark   
0095 Kragerø kommune 3.175.000
0107 Seljord kommune 400.000
0031 Skien kommune 3.000.000
0164 Tokke kommune 2.000.000
Troms   
0172 Balsfjord kommune 4.500.000
Vest-Agder   
0124 Lyngdal kommune 1.200.000
0074 Søgne kommune 475.000

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme

Tildelinger 2018

Fylke Fordeling
samlet 2018
Samlet statlig
støtte 2018 i kr
Akershus 3,8 % 5 697 999
Aust-Agder 2,2 % 3 335 790
Buskerud 3,0 % 4 546 732
Finnmark  4,3 % 6 455 380
Hedmark 7,0 % 10 437 181
Hordaland 5,6 % 8 325 674
Møre og Romsdal 11,6 % 17 295 938
Nordland 13,3 % 19 979 404
Oppland 4,3 % 6 375 864
Oslo 0,0 % -  
Rogaland 3,5 % 5 222 383
Sogn og Fjordane 11,5 % 17 240 073
Telemark 3,2 % 4 793 042
Troms 4,5 % 6 683 313
Trøndelag 13,4 % 20 073 775
Vest-Agder 3,7 %       5 484 040
Vestfold 2,2 % 3 270 005
Østfold 3,0 % 4 483 408
Norge totalt 100,0 % 149 700 000

Tildelinger 2019

Fylke Fordeling
samlet 2019
Samlet statlig
støtte 2019 i kr
Akershus 7,5 % 18 775 388
Aust-Agder 3,6 % 9 021 394
Buskerud 3,9 % 9 865 046
Finnmark  2,8 % 7 003 874
Hedmark 11,0 % 27 369 623
Hordaland 4,3 % 10 794 353
Møre og Romsdal 6,9 % 17 211 283
Nordland 12,1 % 30 133 774
Oppland 6,0 % 15 077 510
Oslo 0,0 % -  
Rogaland 3,9 % 9 815 747
Sogn og Fjordane 4,0 % 9 932 705
Telemark 2,8 % 7 081 342
Troms 4,4 % 10 911 520
Trøndelag 18,0 % 44 887 215
Vest-Agder 4,3 % 10 659 625
Vestfold 1,0 % 2 527 217
Østfold 3,5 % 8 682 383
Norge totalt 100 % 249 750 000

Tildelinger 2020

Fylke Fordeling
samlet 2020
Samlet statlig
støtte 2020 i kr

Agder

6,1 %

24 736 934

Innlandet

18,5 %

75 099 790

Møre og Romsdal

6,7 %

27 021 197

Nordland 

9,6 %

38 827 029

Oslo

0,2 %

939 255

Rogaland

4,8 %

19 527 810

Troms og Finnmark

4,9 %

20 069 708

Trøndelag

13,4 %

54 559 627

Vestfold og Telemark

8,9 %

36 251 903

Vestland

8,0 %

32 520 113

Viken

18,9 %

76 731 633

Norge totalt

100,0 %

406 285 000

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i fylkene

Kommuner som ønsker informasjon og hjelp til å søke om bredbandstilskudd, kan kontakte sin fylkeskommune. 

Liste over kontaktpersoner

Kontaktpersoner hos utbyggere

Nasjonal tilbydere

Tilbyder Kontaktinformasjon
Telenor Telenor opplever stor interesse for tilskuddsordningen. Vi har derfor opprettet en egen postkasse: «Offentlig_Tilskudd@telenor.com» for å håndtere kommunikasjon med kommunene og fylkeskommunene. Her vil vi svare på spørsmål vedrørende status og planer i den enkelte kommune. Kontaktperson hos Telenor er Emil Andre Os, som kan nås på telefon: 909 93 908.
bigblu.no Breiband.no registrerer stor interesse for den offentlige tilskuddsordningen i regi av Nkom. Breiband.no har i denne forbindelse opprettet disse kontaktpunktene:

Jan-Tore Dannemark, daglig leder –
e-post jan-tore@breiband.no – tlf 90 04 13 68

Ole Kristian Ødegård, leder teknisk drift –
e-post olekro@breiband.no – tlf 47 23 33 30.

Telia Norge
(Telia, Chess, OneCall, MyCall)

Telia Norge imøteser kommuners interesse for tilskuddsordningen i regi av Nkom og har opprettet en egen e-post adresse for henvendelser og informasjon rundt bredbåndsutbygging: offentlig-tilskudd@telia.no
Kontaktperson hos Telia Norge er Erik Kværnmo, med telefon nummer 922 00 895.

ICE Norge

ICE er godt i gang med å rulle ut et splitter
nytt LTE/4G nett. For nærmere informasjon om våre planer, kontakt oss gjerne
på: offentlig_tilskudd@ice.net

Kontaktperson hos ICE er Tore Johansen, telefon nummer 4684 1164.

Lokale tilbydere

Fylke Tilbyder Kontaktinformasjon

Trøndelag

 

Berger IKT

 

NTE Marked AS

 

Rissa Kraftlag SA

Signar Berger, mail@berger-ikt.no

Hjemmeside: www.nte.no

Kontaktperson: spesialrådgiver Guttorm Haugan, guttorm.haugan@nte.no.

Hjemmeside: http://rissakraft.no

Kontaktperson: Ken Robin Sivertsrud, krs@rissakraftlag.no

 Sogn og Fjordane

 

Enivest AS

Hjemmeside: www.enivest.no

Kontaktperson: Ole Ingar Haaland, Salssjef bedrift,

ole.haaland@enivest.no

Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus

Eidsiva bredbånd AS

Hjemmeside: www.eidsiva.net

Kontaktperson: Even Lillemo-Thorud

tilskudd@eidsiva.no  Tlf: 976 86 645

Hedmark, Oppland og Rogaland

Lyse Fiber AS

Hjemmeside: www.altibox.no

Postkasse for henvendelser: bygdefiber@lyse.no

Kontaktperson: Kenneth Asheim, mobil: 934 88 171

Nordland, Troms og Finnmark

Signal Bredbånd AS

Hjemmeside: www.signal.no

Postkasse for henvendelser: post@signal.no 

Kontaktperson: Stein Roar Kristiansen, tlf: 480 43 670

Møre og Romsdal, Trøndelag og Hedmark

Svorka AS

Hjemmeside: www.svorka.no

Kontaktpersoner: Daglig leder Håkon Solvik hakon.solvik@svorka.no, Espen Røv espen.rov@svorka.no

 

Buskerud, Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold, Telemark (Grenlandsområdet)  

Viken fiber

Kontaktperson: Erik Omdal, erik.omdal@vifiber.no

Hordaland Bergen Fiber

Kontaktinformasjon: Cecilie Heim, cecilie.heim@bergenfiber.no

Kontaktpersoner hos Nkom

Seniorrådgiver Anders Snøløs Topland 
e-post: ato@nkom.no
mobil: 91 38 09 59