Utfaktureringsplan for 2022

Nkoms oppdaterte utfaktureringsplanar for sektoravgifter og gebyr for 2022. 

Med heimel i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), regulerer Nkom med dette sektoravgifter med verknad frå 1. januar 2022.

Sektoravgifter

Finansieringa av Nkom er regulert i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Forskrifta deler bransjane for elektronisk kommunikasjon og post inn i fire forvaltningsområde (§ 2 a–d). Finansieringa av Nkom blir fordelt mellom desse forvaltningsområda etter anslått ressursbruk. For tida er anslått ressursbruk per forvaltningsområde lik prosentsatsane i tabellen under.

Vidare går ei særskild løyving over statsbudsjettet til frådrag på det forvaltningsområdet ho gjeld. I eksempelet i tabellen under er dette særskilde løyvingar til administrasjon av breibandstilskot og drift av radiostøykontrollen.

For å forenkle eksempelet i tabellen under er dei samla kostnadene sett til 100 mill. kroner og den særskilde løyvinga til administrasjon av breibandstilskot til 1 mill. kroner. Den særskilde løyvinga til drift av radiostøykontrollen er sett til 10 mill. kroner i samsvar med tidlegare løyvingar. 

Anslått ressursbruk per forvaltnings-
område

Samla kostnader per forvaltnings-
område

Administrasjon av breibands-
tilskot

Drift av radiostøy-
kontrollen

Sektoravgift og gebyr per forvaltnings-
område

a) 48,2 %

48 200'

- 482'

 

47 718'

b) 40,6 %

40 600'

- 406'

- 10 000'

30 194'

c)   8,4 %

8 400'

- 84'

 

8 316'

d)   2,8 %

2 800'

- 28'

 

2 772'

Totalt

100 000'

- 1 000'

- 10 000'

89 000'

(tal i heile tusen)

Nkom sin ressursbruk på breibandsforvaltning fordeler seg på alle forvaltningsområda. Den særskilde løyvinga til administrasjon av breibandstilskot er derfor fordelt mellom dei ulike forvaltningsområda etter prosentsatsen for anslått ressursbruk. Slik kjem løyvinga aktørane i alle forvaltningsområda til gode.

Nkom sin ressursbruk til radiostøykontrollen gjeld forvaltningsområdet i bokstav b, frekvensforvaltning. Refusjonen til drift av radiostøykontrollen blir derfor trekt frå sektoravgiftene og gebyra i dette forvaltningsområdet.

Samla sektoravgift og gebyr per forvaltningsområde blir kravd inn frå bransjane gjennom dei ulike sektoravgiftene og gebyra som ligg under kvart forvaltningsområde. 

Ulike typar sektoravgifter og gebyr

Sektoravgifter og gebyr kan delast inn i to hovudgrupper innanfor kvart forvaltningsområde:

  • Sektoravgifter og gebyr der prisen kjem direkte fram av forskrifta («direkteprisa»)
  • Sektoravgifter og gebyr som følgjer av enkeltvedtak

Forskrifta gir Nkom høve til å justere sektoravgifter og gebyr i samsvar med den årlege prosentvise endringa i løyvinga. Direkteprisa sektoravgifter og gebyr blir justerte på denne måten.

Deretter reknar Nkom ut total inntekt frå direkteprisa sektoravgifter og gebyr per forvaltningsområde ut frå dei nye satsane og oppdaterte tal på fakturamottakarar.

Totale sektoravgifter og gebyr frå enkeltvedtak innanfor kvart forvaltningsområde blir rekna ut på denne måten (eksempel: forvaltningsområdet i bokstav a):

 

Totale sektoravgifter og gebyr (sjå førre tabell)

47 718'

-

Direkteprisa sektoravgifter og gebyr

7 718'

=

Totale sektoravgifter og gebyr frå enkeltvedtak, til fordeling

40 000'

(tal i heile tusen)

Totale sektoravgifter og gebyr frå enkeltvedtak blir vidare fordelte ut på einskilde enkeltvedtak etter anslått ressursbruk i forvaltningsområdet sitt.

Fordeling av sektoravgifter og gebyr

Diagrammet under syner korleis fordelinga av sektoravgifter og gebyr i 2020 var mellom dei ulike kategoriane i førre avsnitt. Totale sektoravgifter og gebyr i 2020 er om lag 240.6 mill. kroner.

Sektoravgift og gebyr for 2020, graf

 

Inntekter frå direkteprisa sektoravgifter og gebyr kjem i hovudsak frå mange fakturaer med små beløp, mens inntekter frå enkeltvedtak i hovudsak kjem frå få fakturaer med store beløp. 

Antall fakturaer for 2020, graf

Reguleringsfond

Stortinget vedtar kvart år utgiftsløyvinga til Nkom gjennom statsbudsjettet. I same prosess vedtar Stortinget òg inntektene til Nkom. Desse kjem i hovudsak frå sektoravgifter og gebyr som bransjeaktørane betaler. Nkom sine inntekter er tilpassa utgiftene.

Gjennom året følgjer Nkom opp nivået på utgiftene jamleg og reviderer budsjettet éin gong. Likevel kan Nkom få eit mindreforbruk på enkelte utgiftspostar, altså at utgiftene vart lågare enn budsjettert. Dette kan mellom anna kome av at nye satsingsområde ikkje kunne realiserast så raskt som det vart lagt til grunn i budsjettprosessen.

Dersom Nkom har eit mindreforbruk, vil det òg seie at bransjeaktørane har betalt inn pengar som Nkom enno ikkje har brukt på relevante formål. Ein kan sjå det som at bransjeaktørane har pengar til gode hos Nkom. Desse pengane blir rekna mot reguleringsfondet for bruk i påfølgande år. Dermed blir beløpet bransjeaktørane skal betale inn i sektoravgifter og gebyr påfølgande år, lågare enn utan bruk av reguleringsfondet.

Det kan òg oppstå inntektsvariasjon. For eksempel kan ein av bransjeaktørane gå konkurs, noko som gjer at inntekta til Nkom blir mindre enn budsjettert. I slike tilfelle vil reguleringsfondet kunne dekkje dette inntektstapet. 

Reguleringsfondet er vedteke avvikla frå 2022 og blir erstatta av overføringsfullmakter som opprettheld formålet til reguleringsfondet.