De 4-sifrede numrene som starter med 18, er satt av til nummeropplysningstjenester. Les mer om disse numrene her.

Utleveringsplikten til nummeropplysningstjenester

Enhver tilbyder av offentlig telefontjeneste (tilbyder) som tildeler nummer til sluttbruker, plikter å gjøre nummeropplysningsinformasjon tilgjengelig for nummeropplysningsaktører i henhold til ekomforskriften § 6-3

For privatpersoner skal fødselsdato utleveres, mens personnummer (siste fem siffer i fødselsnummeret) skal ikke utleveres til tilbydere av nummeropplysningstjenester. For bedrifter og organisasjoner skal organisasjonsnummer utleveres.

Tilbyderne skal ikke overføre nummeropplysningsinformasjon om sluttbrukere som har hemmelig nummer eller har reservert seg mot utlevering til allmennheten. 

Det er tilbydernes selvstendige ansvar å påse at informasjon kun utleveres til tilbydere av opplysningstjeneste når informasjonen skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3. 

Nkom og KMD har gitt flere uttalelser som presiserer ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3:

Eldre korrespondanse/uttalelser:

Anbefalt standardavtale for utveksling

Nkom, tilbydere av offentlig telefontjeneste og nummeropplysningsaktører har i samarbeid utarbeidet en standardavtale for plikten i ekomforskriften § 6-3 om utveksling av nummeropplysningsinformasjon. Nkom anbefaler at avtalen benyttes mellom partene.

Standardavtalen fastsetter rettigheter og plikter for både tilbydere og nummeropplysningsaktører, herunder:

  • Hver av partene plikter å utpeke kontaktpersoner og skriftlig meddele den annen part om kontaktdetaljer (punkt 12.1, jf. vedlegg 3).
  • Tilbyder plikter minst en gang per måned å gjøre en fullstendig liste over nummeropplysningsinformasjon tilgjengelig (punkt 3.3)
  • Ved utlevering av nummeropplysningsinformasjon skal nummeropplysningsvirksomheter ikke påføre opplysning om hvilken tilbyder av offentlig telefontjeneste sluttbruker er tilknyttet (punkt 3.6)
  • Ved opphør av nummeropplysningsvirksomhet skal all bruk av utlevert nummeropplysningsinformasjon opphøre umiddelbart, og tilbyder skal få skriftlig bekreftelse om sletting (punkt 3.9)
  • Ved mulig mislighold av avtalen skal partene snarest komme sammen og drøfte saken.  (punkt 7.1)

Standardavtalen med vedlegg:

Hvilket format skal benyttes ved overføringen?

Ekomforskriften § 6-3 annet ledd angir hvilke opplysninger tilbyder av offentlig telefontjeneste plikter å overføre.

Forskriften fastsetter ikke et bestemt format som tilbyder må bruke ved utleveringen. I vedlegg 1 til standardavtalen fremgår et anbefalt format for hvordan opplysninger kan overføres. Tilbyder må sørge for at utleveringen er i tråd med kravene i ekomforskriften §§ 6-2 og 6-3. Vi viser her til Nkoms brev av 10. februar 2020. Det er viktig at nummeropplysningsinformasjon, herunder meldinger om sletting, overføres strukturert og konsistent og at det gis rimelig varsel før eventuelle nødvendige justeringer i formatet.

Hvilke kostnader kan tilbyder kreve dekket?

Tilbyder og nummeropplysningsaktør skal dekke egne kostnader ved tilrettelegging for overføring av opplysninger. Tilbyder kan ikke kreve dekket kostnader ved tilrettelegging, bare kostnadene ved selve overføringen. Nkom har presisert hva som menes med kostnader ved tilrettelegging og «selve overføringen» i brev av 23. september 2010 til Eniro Norge AS. Nkoms vurdering er at tilbyder vil ha lave eller ingen kostnader knyttet til «selve overføringen».

Frivillig registreringsordning

Nkom administrerer en frivillig registreringsordning for tilbydere av nummeropplysning, og bruk av standardavtalen forutsetter registrering. Denne ordningen er foreslått avviklet, se Nkoms brev av 10. februar 2020. Bakgrunnen for forslaget om å avvikle registreringsordningen er at Nkom ikke foretar en godkjenning eller kvalitetssikring av aktørene.