Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon # 17 (23, 28, 32 og 38 GHz)
Sist oppdatert

Auksjon # 17 (23, 28, 32 og 38 GHz)

Post- og teletilsynet (PT) kunngjør med dette at landsdekkende spektrumstillatelser for bruk av frekvenser i frekvensbåndene 28, 32 og 38 GHz vil bli tildelt ved auksjon. Frekvensbåndene er i norsk frekvensplan i hovedsak allokert til faste tjenester på primær basis. Detaljert informasjon om frekvensallokeringer kan du finne på frekvens.npt.no. Tildelingen vil skje i form av auksjon med bruk av en internettbasert løsning.

Tildelingen er avsluttet

06.12.2012

Tildelingen av ledig spektrum i frekvensbåndene 23, 28, 32 og 38 GHz er avsluttet. Ved tilmeldingen til auksjon meldte det seg kun to aktører. PT fant det da uklart om det forelå overskuddsetterspørsel, og innkalte de to aktørene til møte hos PT 29.11.2012. I møtet ble det klart at det var nok tilgjengelige ressurser til at begge aktørene fikk dekket sine frekvensbehov i de aktuelle båndene. Partene ble enige om følgende fordeling: 

TeliaSonera Norge AS tildeles én 28 MHz dupleksblokk i 23 GHz-båndet, to 56 MHz dupleksblokker i 28 GHz-båndet og tre 56 MHz dupleksblokker i 32 GHz-båndet. 

Mobile Norway AS tildeles to 56 MHz dupleksblokker i 28 GHz-båndet og fire 56 MHz dupleksblokker i 38 GHz-båndet. 

Tillatelsene løper fra 1.1.2013 til 31.12.2037. Tildelingene forutsetter innbetaling av vederlag på til sammen 3 050 000 kroner.

Generell informasjon

Budgiveren med de høyeste budene vinner. Vinneren må betale budene i sin helhet for å få tildelt frekvenstillatelse. Frekvenstillatelsene vil være gyldig til og med 31. desember 2037 og være teknologi- og tjenestenøytrale.

Hvilke frekvenser skal tildeles?
Her finner du tabell og figurer som viser hvilke blokker som er inkludert i tildelingen. Blokkene har fått betegnelser som tilsvarer hvilket frekvensbånd de tilhører og en tilhørende bokstav slik at de enkelt kan identifiseres. Blokkene i 28 GHz-båndet kalles heretter for 28A, 28B, osv. Tilsvarende gjelder for de andre frekvensbåndene.

28 GHz

28GHz

32 GHz

32GHz

38 GHz

38GHz

PT viser samtidig til kunngjøring av mottatt spektrumstillatelse i 23 GHz-båndet datert 25. juni. Dersom PT konstaterer overskuddsetterspørsel i 23 GHz-båndet vil PT vurdere å inkludere også disse frekvensene i auksjonen.

Auksjonsregler

Her vil komplett auksjonsreglement bli publisert i god tid før auksjonen skal gjennomføres. I denne omgang inneholder reglementet kun bestemmelser for registrering som deltaker i auksjonen. PT har valgt å gjennomføre registrering av deltakere allerede nå for å korte ned tiden det tar å gjennomføre auksjonen. Bestemmelse om auksjonsformat og detaljerte budregler vil bli fastsatt etter at høring om valg av auksjonsformat er gjennomført. Se neste kapittel for høring.

Se regler for registrering som deltaker i auksjonen.

Høring

PT gir aktørene som registrerer seg i auksjonen anledning til å komme med innspill på valg av auksjonsformat som beskrevet nedenfor innen 24. august 2012 kl. 12.00.

PT mener i utgangspunktet at to formater kan være aktuelle for denne auksjonen. Vi har her listet opp enkelte egenskaper ved disse formatene og trukket frem fordeler og ulemper. Vi ber om høringsinstansenes syn på valg av auksjonsformat.

Ordinær stigende auksjon
I auksjonen av Riksblokk II benyttet PT en vanlig stigende auksjon der starttidspunkt og sluttidspunkt var bestemt på forhånd av PT. Tilsvarende løsninger med stort sett samme funksjonalitet benyttes blant annet av nettauksjonshusene eBay og qxl.

Auksjonsformatet passer veldig bra for salg av én og én vare, men passer noe dårligere for salg av flere samtidige varer der disse varene kan ha samme verdi for budgiverne. Bruk av dette auksjonsformatet vil i praksis bety at vi holder 12 separate auksjoner som foregår samtidig, der det ikke er noen kobling mellom auksjonene.

Ved bruk av dette auksjonsformatet for frekvensene i 28, 32 og 38 GHz, vil varene bli lagt ut for salg samtidig og PT vil legge opp til at auksjonene blir tilgjengelig i ett og samme vindu i nettleseren. På denne måten kan budgiverne ha oversikt over alle auksjonene samtidig.

Det vil ikke være noen kobling mellom de ulike varene.

Sluttidspunktet vil i utgangspunktet være det samme for alle varene. Som i auksjonen av Riksblokk II vil det være en mekanisme som gjør at bud i de siste minuttene fører til en automatisk forlengelse av auksjonen av den enkelte frekvensblokk. PT ser for seg to ulike varianter dersom dette auksjonsformatet blir valgt, og vi ønsker høringsinstansenes syn på disse:

  • Ett sluttidspunkt for hver auksjon som forlenges uavhengig av hverandre.
  • Ett felles sluttidspunkt der bud i de siste minuttene i én av auksjonene vil medføre samme forlengelse for alle auksjonene.

En fordel med bruk av denne type auksjon er at den trolig vil ta kortere tid å gjennomføre og forberede enn en SMRA. Siden auksjonen har et predefinert sluttidspunkt vil den kunne gjennomføres på én arbeidsdag.

Auksjonen er også enkel å forstå for budgiverne og følger et format som de fleste har kjennskap til eller har benyttet gjennom andre nettauksjoner som eBay eller qxl.

PT ser for seg at tildelingen kan gjennomføres innen utgangen av november dersom dette auksjonsformatet velges.

SMRA
I auksjonen skal det tildeles 12 varer i form av dupleksblokker på 2 x 56 MHz eller 2 x 28 MHz. PT mener at en auksjon av formen SMRA (Simultaneous Multiple Round Auction) med svitsjing er et auksjonsformat som vil være egnet for tildeling av mange varer samtidig. Auksjonsformatet er velprøvd og brukt av PT i forbindelse tildelingene av frekvenser i 3,5 GHz-båndet og 2,6 GHz-båndet.

Formatet gir budgiverne informasjon om nåværende pris for hver runde for alle frekvensblokkene i auksjonen. Det er auksjonarius (PT) som setter prisen eller prisøkningen for hver runde, og som også bestemmer varigheten på hver runde.

Fordelene med auksjonsformatet er blant annet at man på en enkel måte kan vurdere sitt behov for frekvenser etter hvert som prisen stiger i auksjonen og kan flytte bud til andre blokker når det oppstår prisdifferanse eller dersom andre faktorer skulle tilsi at flytting er fornuftig.

En ulempe med auksjonsformatet er at det kan ta relativt lang tid å gjennomføre auksjonen siden den ikke har et predefinert sluttidspunkt.

Det kan også være en ulempe at auksjonsformatet må anses å være noe mer komplisert enn den ordinære stigende auksjonen, noe som vil kreve mer av deltakerne for å sette seg inn i og forstå auksjonsreglementet.

Auksjonsformatet vil også kreve relativt lang tid til forberedelse for PT og for deltakerne, og PT ser for seg at en auksjon med bruk av SMRA-formatet tidligst kan gjennomføres i første kvartal 2013.

Registrering for auksjon og høringsinnspill på valg av auksjonsformat sendes per post til:

Post- og teletilsynet
Att: Auksjon 28, 32, 38 GHz
Postboks 93
4791 Lillesand

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende kunngjøringen og auksjonen rettes til Post- og teletilsynet ved elektronisk post til firmapost@npt.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen.