Frekvensauksjonen startet 16. oktober, og det er nå åpent for å registrere seg og legge inn bud. Registeringen gjelder for alle som vil delta, både de som har vært involvert i prosessen frem til nå, men også for nye deltakere.

Etter søknadsfristen 25. mai forelå det flere søknader til de samme frekvensressursene for DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Nkom gjennomfører derfor pengeauksjon for tildeling av frekvensressursen, da det er overskuddsetterspørsel.

Region 21 i Sogn

DAB lokalradio i region 21 består av kommunene Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen. 

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 - 228,128 MHz. Tillatelsen gjelder fra tildelingstidspunktet, til og med 31. desember 2031.

Tidsfrister for auksjonen

  • 14. august - 25. september: Auksjonsregler på høring
  • 28. september - 9. oktober, gjennomgå høringsinnspill
  • 16. oktober: Åpent for registrering til auksjon
  • 06. november kl 12.00: Frist for levering av registreringsdokumenter og bankgaranti
  • 13. november kl 12.00: Frist for levering av budskjema og original bankgaranti.
  • 18. november: Resultatet av auksjonen offentliggjøres

Auksjonsregler

Auksjonsreglene var på offentlig høring i seks uker fra 14. august til og med 25. september.

Her er endelige auksjonsregler.

Nkoms kommentarer til høring av auksjonsreglene

Nkom mottok innspill i høringen som stiller spørsmål ved om det er i strid med regelverket å tildele frekvenstillatelse og anleggskonsesjon ved auksjon, og hvorfor formatet lukket andrepris-auksjon er valgt. Det var også spørsmål om konkurranse, næringsutvikling, og forstyrrelser mellom DAB sendernett.

Hvorfor pengeauksjon som tildelingsform

Nkom viser til at pengeauksjon er en vanlig tildelingsform for frekvenstillatelser der det er flere søkere enn frekvenstillatelser å fordele. Reglene i ekomloven, og prinsippene som disse bygger på, om åpenhet, objektivitet, ikke-diskriminering og forholdsmessighet, danner grunnlaget for denne tildelingen. 

Nkom viser også til at Stortinget ved tildelingen av Lokalradioblokka besluttet at frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner skulle skje ved auksjon, og Nkom ser ingen grunn til at nye tildelinger skal behandles annerledes.

Hvorfor lukket auksjonsformat

Lukket auksjonsformat har vært brukt ved en rekke tildelinger tidligere og er et kjent format. Det er mindre ressurskrevende for myndigheten å gjennomføre en slik auksjon, noe som gjør at ressursene kan tildeles og tas i bruk raskere.

Hvorfor andreprisregelen

I en auksjon med andreprisregel vinner den som har det høyeste budet, men vinneren skal betale det høyeste tapende budet. 

Andreprisregelen innebærer at budgiver kan by tett opp til sin egen vurdering av verdien av ressursene, uten risiko for å måtte betale vesentlig mer enn det andre budgivere har verdsatt ressursene til. Det er derfor mindre risiko for at vinnende budgiver betaler overpris i en auksjon med andreprisregel, enn om vinneren skal betale sitt eget bud. 

Tildelingsformatet som var på høring blir stående i de endelige auksjonsreglene. Det er fremhevet enda tydeligere at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon vil bli tildelt søker mot et vederlag tilsvarende minstepris, dersom det bare er én aktør som kvalifiserer seg til auksjon.

Om forstyrrelser mellom DAB sendernett

Nkom mottok også høringsinnspill som gikk på problematikken rundt forstyrrelser (blokkering) mellom DAB sendernett. Nkom viser til at hvert enkelt senderpunkt skal godkjennes av Nkom før det etableres i tråd med vilkår i tillatelsen, og ved godkjenningen tas det hensyn til potensielle forstyrrelser.

Forstyrrelser i DAB sendernett som blir oppdaget av, eller innrapportert til, Nkom, kan bli kontrollert av Nkom med en frekvenskontroll. 

Nkom bidrar til å løse tilfeller av forstyrrelser (blokkering) i tråd med det internasjonale avtaleverk, og radioplanleggingskonfigurasjon RPC 4 & RPC 5. Nkom oppfordrer alle DAB aktører til å gjøre radioplanlegging og utbygging i tråd med det internasjonale avtaleverket, GE-06. 

RPC 4 (mobilt mottak) og RPC 5 (portabelt innendørsmottak). Final Acts, GE06

Resultat av auksjonen

Resultatet av auksjonen publiseres her så snart det foreligger 18. november.