Overordnede rammer for tildelingen

De overordnede rammene for tildeling har vært på høring og er endelig fastsatt av regjeringen. Nkom presenterer her de endelige rammene som er fastsatt for auksjonen, hvor blant annet hvilke frekvensbånd som skal tildeles, frekvenstak og minstepriser er bestemt.

Auksjonen vil gjennomføres som en åpen flerrundeauksjon. Tildelingen er regulert av et overordnet rammeverk og av detaljerte regler for auksjonen.

Frekvensressursene som skal tildeles

Auksjonen omfatter 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), som i dag benyttes til 4G. Totalt er det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

I 2,6 GHz-båndet skal det tildeles 2 x 70 MHz frekvensdelt spektrum (FDD) og 50 MHz tidsdelt spektrum (TDD). Mer spesifikt gjelder dette frekvensområdene 2500-2570/2620-2690 MHz og 2570-2620 MHz som vist i figur 1.

2,6 GHz-båndet brukes i dag til mobilkommunikasjon i Norge. I auksjonen tildeles TDD-blokka som én sammenhengende blokk og FDD-delen av båndet deles i 14 frekvensblokker á 2 x 5 MHz.

Figur 1 - Blokkinndeling av 2600 MHz-båndet.png
Figur 1: Inndeling av 2,6 GHz-båndet


3,6 GHz-båndet er av EU definert som pionerbånd for 5G og vil kunne bidra til betydelig kapasitetsøkning i mobilnettene. Totalt skal 400 MHz tildeles i dette båndet. 3.6 GHz-båndet benyttes i dag til fast mobilt bredbånd og til testing av 5G. I auksjonen er frekvensbåndet delt inn i 4 blokker á 40 MHz og 24 blokker á 10 MHz, som vist i figur 2.

Figur 2 - Blokkinndeling av 3600 MHz-båndet.png
Figur 2: Inndeling av 3,6 GHz-båndetInndelingen i figuren er bare ment å vise størrelsen på frekvensblokkene, ikke plasseringen av blokkene i båndet. Blokkene tildeles uavhengig av plassering i auksjonen. Nærmere innplasseringen av den sammenhengende båndbredden som hver budgiver vinner i auksjonen, bestemmes i en egen runde i auksjonen.
 

Høring av auksjonsregler med tilhørende dokumenter

Nkom har lagt frem detaljerte regler for auksjonen med vedlegg, herunder utkast til frekvenstillatelser, for offentlig høring. Auksjonsreglene omfatter blant annet krav til deltakelse, regler for registrering til auksjon og gjennomføring av selve auksjonen.

Høring av særskilte reguleringer

I høringen omtaler Nkom også noen særskilte reguleringer som vil gjelde for tillatelsene som skal tildeles.

Prisreduksjon for distriktsutbygging

Dette gjelder blant annet en forpliktelse til å bygge ut trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene, som regjeringen har bestemt at nye innehavere i 2,6 GHz- og 3,6-båndene kan velge å påta seg, mot reduksjon i auksjonsprisen. Dette er et målrettet tiltak for økt bredbåndsutbygging i distriktene, og totalt åpnes det for å gi 560 millioner kroner i prisreduksjon mot utbygging av trådløst bredbånd i distriktene.

Tilrettelegge for norsk industri

Regjeringen har også sett et behov for å tilrettelegge for norsk industri, og besluttet å ta inn regulering i utkast til frekvenstillatelser i 3,6 GHz-båndet. Her forpliktes innehavere av tillatelser til å sikre at behovene til industriaktører blir ivaretatt, enten igjennom tilbud av tilpassede tjenester eller igjennom leie av spektrum.

Rask tilgang til 5G

Nkom ønsker tidlig innføring av 5G. Rask tilgang til frekvensressurser vil være en forutsetning for å oppnå dette. Ut fra hensyn til effektiv ressursbruk og for å tilrettelegge for konkurranse i markedet, ønsker Nkom å åpne for at nye innehavere i 3,6 GHz-båndet kan få tilgang til frekvensene fra auksjonen, mot at ny innehaver må ta hensyn til eksisterende bruk i båndet frem til denne bruken avvikles etter eksisterende tillatelser utløper i 2022. 

Disse reguleringene er omtalt både i utkastet til tillatelser med vedlegg og notatet Beskrivelse i særskilte vilkår for tildeling i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndet. Dokumentene må leses i sammenheng med de fastsatte overordnede rammene for auksjonen.

Dokumenter på høring

Dette er dokumentene som er lagt ut for høring:

 • Utkast til frekvenstillatelse for 3,6 GHz-båndet
  Utkast til tillatelsene 3,6 GHz-båndet inkluderer:
  • Krav til utbygging og tilbud av trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene
  • Krav til synkronisering av nett
  • Særskilte tekniske vilkår for beskyttelse av eksisterende tjenester
  • Tilgang til 3,6 GHz-båndet for industri- og næringslivsaktører

Høringsfrist 9. april 2021

Alle interesserte kan gi innspill til Nkom innen høringsfristen 9. april 2021.

Innspill sendes på e-post til firmapost@nkom.no
med kopi til anja.vimme@nkom.no

Høringsinnspill merkes med "Tildeling av 2,6- og 3,6 GHz-båndene" 

Offentliggjør høringssvar

Nkom offentliggjør innspillene så snart som mulig etter høringsfristens utløp, og svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvar inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet.

Tidsplan fram mot auksjon

 • 1. kvartal 2021: Offentliggjøre overordnede rammer
 • 1. kvartal 2021: Offentlig høring av auksjonsregler
 • 2. kvartal 2021: Offentliggjøre auksjonsregler og åpne for registrering av deltakere til auksjon
 • 3. kvartal 2021: Auksjon

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende tildelingen rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no, og blir publisert på denne spørsmål og svar-siden. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig her, anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2019

2020

2021

 • 5. februar: Publisering av fastsatte overordnede rammer for auksjonen
 • 5. februar: Høring av auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser