Resultater i auksjonen

Auksjonen startet 27. september 2021 og ble avsluttet 30. september 2021. Fire aktører deltok i auksjonen. Auksjonen ble gjennomført i tre steg hvor budgiverne først bød på frekvensblokker i hvert frekvensbånd (båndbredde), og videre på innplassering i frekvensblokker i de respektive frekvensbåndene. Avslutningsvis ble budgiverne bedt om å ta stilling til hvorvidt de ønsket å påta seg en utbyggingsforpliktelse mot reduksjon i auksjonsprisen.

590 av totalt 590 MHz ble fordelt på fire aktører, hvor en aktør betalte for innplassering. 3 aktører påtok seg utbyggingsforpliktelsen som utløste en rabatt på totalt NOK 480 000 000. Samlet auksjonspris etter rabatt ble NOK 3 412 612 000.

Vinnerne kan velge mellom en rentefri nedbetaling over fem år og nedbetaling over 20 år med en rentesats på seks prosent.

Detaljerte resultater i auksjonen

Her følger oversikt over priser og båndbredde kjøpt av de fire vinnerne i auksjonen.


Auksjonspris for budgiver Altibox AS:

For 50 MHz i 2,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde:    52 500 000
For 100 MHz og innplassering i 3,6 GHz-båndet  
Pris for tildelt båndbredde: 780 946 000
Pris for innplassering:  11 036 000
Samlet pris for totalt 150 MHz og innplassering, uten rabatt: 844 482 000
Samlet pris for totalt 150 MHz og innplassering, med rabatt: 724 482 000


Auksjonspris for budgiver Ice Communication Norge AS:

For 80 MHz i 3,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde: 553 964 000
Samlet pris for totalt 80 MHz 553 964 000

 

Auksjonspris for budgiver Telia Norge AS:

For 2x30 MHz i 2,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde:  289 404 000
For 100 MHz i 3,6 GHz-båndet  
Pris for tildelt båndbredde: 780 946 000
Samlet pris for totalt 160 MHz, uten rabatt: 1 070 350 000
Samlet pris for totalt 160 MHz, med rabatt: 910 350 000

 

Auksjonspris for budgiver Telenor Norge AS:

For 2 x 40 MHz i 2,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde: 415 888 000
For 120 MHz i 3,6 GHz-båndet  
Pris for tildelt båndbredde:  1 007 928 000
Samlet pris for totalt 200 MHz, uten rabatt:   1 423 816 000
Samlet pris for totalt 200 MHz, med rabatt:    1 223 816 000

 

For oversikt over endelig innplassering i frekvensbåndene, se figurene under for henholdsvis 2,6 GHz-båndet og 3,6 GHz-båndet.

 

Innplassering 26.JPG
Figur 1: Innplassering i 2,6 GHz-båndet

 

Innplassering 36.JPG
Figur 2: Innplassering i 3,6 GHz-båndet

 

Frekvensressursene til tildeling i auksjonen

Auksjonen omfattet 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), som i dag benyttes til 4G. Totalt var det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

I 2,6 GHz-båndet skulle det tildeles 2 x 70 MHz frekvensdelt spektrum (FDD) og 50 MHz tidsdelt spektrum (TDD). Mer spesifikt gjaldt dette frekvensområdene 2500-2570/2620-2690 MHz og 2570-2620 MHz, som vist i figur 3.

2,6 GHz-båndet brukes i dag til mobilkommunikasjon i Norge. I auksjonen ble TDD-delen tildelt som én sammenhengende blokk, og FDD-delen av båndet tildelt som 14 frekvensblokker á 2 x 5 MHz.

Figur 1 - Blokkinndeling av 2600 MHz-båndet.png
Figur 3: Inndeling av 2,6 GHz-båndet

3,6 GHz-båndet er av EU definert som pionerbånd for 5G, og vil kunne bidra til betydelig kapasitetsøkning i mobilnettene. Totalt skulle 400 MHz tildeles i dette båndet. I auksjonen var frekvensbåndet delt inn i 4 blokker á 40 MHz og 24 blokker á 10 MHz, som vist i figur 4.

Figur 2 - Blokkinndeling av 3600 MHz-båndet.png
Figur 4: Inndeling av 3,6 GHz-båndet
Inndelingen i figuren er bare ment å vise størrelsen på frekvensblokkene, ikke plasseringen av blokkene i båndet. Blokkene ble tildelt uavhengig av plassering i auksjonen. Nærmere innplassering av den sammenhengende båndbredden, som hver budgiver vant i auksjonen, ble bestemt i en egen runde i auksjonen. 
 

Overordnede rammer for tildelingen

Tildelingen ble regulert av et overordnet rammeverk og av detaljerte regler for auksjonen.De overordnede rammene for tildelingen ble endelig fastsatt av regjeringen og offentliggjort 5. februar 2021. Rammene regulerte blant annet hvilke frekvensbånd som skulle tildeles, frekvenstak og minstepriser.

Auksjonen ble gjennomført som en åpen flerrundeauksjon.

Auksjonsregler og særskilte reguleringer

Nkom har gjennomført høring av auksjonsreglene og særskilte reguleringer som gjelder for tillatelsene som har blitt tildelt.

Høringsperioden ble avsluttet 9. april 2021. Auksjonsreglene omfattet blant annet krav til deltakelse, regler for registrering til auksjon og gjennomføring av selve auksjonen.

Særskilte reguleringer gjelder rabattordning for økt utbygging av bredbånd i distriktene, og hvordan industri og andre virksomheter skal sikres tilgang til 5G-tjenester og spektrum i 3,6 GHz-båndet.

Høringssvarene

Vi har mottatt 24 høringssvar. Ett høringsinnspill er gradert begrenset og vil ikke bli publisert. Du kan se alle høringsinnspillene her:

Prisreduksjon for distriktsutbygging

Regjeringen har bestemt at det skal gis rabatt på inntil 560 millioner kroner for å drive fram utbygging i distriktene. Innehavere av 3,6 GHz- og 2,6 GHz-båndene kan oppnå rabatt i sin auksjonspris mot utbygging av trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene.

Tilrettelegge for norsk industri

Regjeringen har besluttet at innehavere av frekvenstillatelser i 3,6 GHz-båndet skal imøtekomme forespørsler fra industri og andre virksomheter, for å bidra til at de kan få etablert lokale 5G-nett og tjenester, enten igjennom tilbud av tilpassede tjenester eller igjennom leie av spektrum.

Flere muligheter for industri, private og offentlige virksomheter

Parallelt med publiseringen av endelige auksjonsregler og vilkår i tillatelsene, har Nkom publisert en høring av tillatelsesordning for tildelingen av frekvensressurser til bruk for lokale og private 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet. Høringen ble avsluttet 20. august 2021.

Mer informasjon om høringen finner du her

Offentliggjøring av endelige auksjonsregler og vilkår

9. juni 2021 ble de endelige auksjonsreglene og vilkår i tillatelsene offentliggjort. I etterkant av høringen av auksjonsregler og særskilte vilkår vurderte Nkom høringssvarene, og gjorde enkelte justeringer av høringsinnholdet, der hvor det var hensiktsmessig.

For auksjonsreglene ble det laget en egen versjon av dokumentet med «spor endringer», som viser endringene som er gjort etter høringen.

Parallelt med publiseringen av endelige auksjonsregler og vilkår i tillatelsene, publiserte Nkom en høring av tillatelsesordningen for tildeling av frekvensressurser til bruk for lokale og private 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Mer informasjon om høringen finner du her

Oversikt over bygninger som inngår i utbyggingsforpliktelsen

Nkom publiserte 6. september 2021 en foreløpig oversikt (omtalt som Utbyggingsoversikten), som viser hvilke bygninger (husstander og næringsbygg) vinnere i auksjonen kunne få rabatt for å tilby minimum 100/10 Mbit/s til. Kartfiler og adresseliste over hvilke bygninger som omfattes av den foreløpige oversikten er tilgjengelig her:

Oversiktene er ikke endelige, og vil bli oppdatert i henhold til metoden beskrevet her, i siste kvartal 2021. Antallet bygninger som inngår i utbyggingsoversikten vil bli redusert når oversikten oppdateres i siste kvartal, hvor det blant annet vil bli tatt hensyn til utbygging av raskt bredbånd det siste året og eventuelle feil i kartgrunnlaget.

I den foreløpige oversikten er det i tillegg noe usikkerhet knyttet til angivelse av bygninger, og særlig næringsbygg. Ved oppdateringen av oversikten, vil Nkom vurdere bygningene opp mot relevante registre. Det vil være bygninger som fremgår av den foreløpige oversikten, som er fjernet i den oppdaterte versjonen. Det er bygningene som angis i den oppdaterte oversikten som vil være gjeldende for beregning av rabatt.

Bygningene er delt inn i tre klasser basert på hvor mye støtte som gis. Hvilke klasser de ulike bygningene inngår i er angitt i «Oversikt over bygninger fordelt på adresser», og markeres med ulike farger i kartpakken (når lagstilen er lastet inn). Bygninger i klasse 1 er markert med lyseblått, klasse 2 med mørkeblått og klasse 3 med rødt.

Metoden for utvalg av bygninger som inngår i ordningen er nærmere beskrevet i notatet som beskriver metode for identifisering av bygninger og angivelse av støttebeløp.

Den foreløpige Utbyggingsoversikten avviker fra denne beskrivelsen ved at informasjon fra Nkoms dekningsundersøkelse fra sommeren 2020 er benyttet, informasjonen om prosjekt som er gitt støtte under Bredbåndsstøtteordningen ikke er fullstendig og informasjon om operatørers utbyggingsplaner ikke er tatt med.

Støtten per bygg fordelt på klasser er angitt i tabellen under. Det gis ulikt støttebeløp avhengig av hvilken støtteklasse bygningen inngår i og hvorvidt det etableres ny infrastruktur eller ikke

Klasse 

Støttebeløp per bygning som får tilbud om minimum 100/10 Mbit/s basert på Innehavers eksisterende siter (NOK)

Støttebeløp per bygning som får tilbud om 100/10 Mbit/s fra nye siter for Innehaver (NOK)

1

4 000

8 000

2

10 000

18 000

3

45 000

45 000

Tabell 1: Støttebeløp per bygning per klasse

I forbindelse med angivelse av støttebeløp er vedlegg 1 i utkastet til tillatelse i 2,6 GHz-båndet og utkastet til tillatelse i 3,6 GHz-båndet oppdatert. Endringene er uthevet i blått i dokumentene.

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende tildelingen rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no,

Alle tidligere henvendelser og spørsmål til auksjonen som Nkom mottok etter at det ble åpnet for registrering til auksjonen ble publisert på denne spørsmål og svar-siden. Spørsmål og svar som ble gjort tilgjengelig her, ble ansett som kjent av deltakerne i auksjonen.

Spørsmål og svar til auksjonen
Questions and answers

Registrering til auksjon innen 31. august

Nkom åpnet for registrering av budgivere til auksjonen fra 9. juni 2021. Aktører som skulle delta i auksjonen måtte registrere seg i henhold til auksjonsreglene innen fristen 31. august 2021 kl. 10.00.

Aktører som skulle by i auksjonen fikk tilgang til en video som presenterte auksjonsverktøyet som skulle benyttes. Videoen ble distribuert fra slutten av juni.

For å få tilgang til videoen, måtte aktøren registrere seg ved å sende e-post til anja.vimme@nkom.no.

Hver aktør kan bare registrere én person som mottaker av videoen.

Tidsplan

 • 1. kvartal 2021: Offentliggjøre overordnede rammer
 • 1. kvartal 2021: Offentlig høring av auksjonsregler
 • 2. kvartal 2021: Offentliggjøre auksjonsregler og åpne for registrering av deltakere til auksjon
 • 31. august 2021 kl. 10:00: Frist for registrering til auksjon
 • 27. september 2021: Auksjonsstart
 • 30. september 2021: Auksjonsslutt

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2019

2020

2021

 •   5. februar: Publisering av fastsatte overordnede rammer for       auksjonen
 •   5. februar: Høring av auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser 
 •   9. april: Høringsfrist
 • 16. april: Høringsinnspill publisert
 •   9. juni: Publisering av endelige auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser
 • 6. september: Publisering av foreløpig utbyggingsoversikt
 • 27. september 2021: Auksjonsstart
 • 30. september 2021: Auksjonsslutt