Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Mobilkommunikasjon Offentlig mobil Frekvensar til offentleg mobilkommunikasjon
Sist oppdatert

Frekvensar til offentleg mobilkommunikasjon

Frekvensløyve for offentleg mobilkommunikasjon vert i dag tildelt med teknologifleksible vilkår. Dette gjev innehavarane fridom til sjølv å velje dei teknologiane som utnyttar frekvensane best og som gjev det beste tenestetilbodet.

Banda som er sett av til offentleg mobilkommunikasjon følgjer av internasjonalt harmoniseringsarbeid som Noreg har slutta seg til. Dette betyr at frekvensbanda som er tilgjengelige stort sett er dei same i heile Europa, noko som også gjer det enkelt å nytte mobiltelefonen på tvers av landegrensene.

Under finn du ei oversikt over dei mest aktuelle frekvensbanda, sjå frekvens.nkom.no for ein oversikt over alle frekvensband.

Eigar

Opplink [MHz]

Nedlink [MHz]

Gjeld inntil

450 MHz-bandet

ICE Norge AS

452,5 - 457,5

462,5 - 467,5

31.12.2019

700 MHz-bandet

Norges Televisjon1

703 - 733

758 - 788

02.06.2021

800 MHz-bandet

ICE Communication Norge AS

832 - 842

791 - 801

31.12.2033

Telia Norge AS

842 - 852

801 - 811

Telenor Norge AS

852 - 862

811 - 821

900 MHz-bandet

Bane NOR SF

876,0 - 880,0

921,0 - 925,0

31.12.2033

ICE Communication Norge AS

880,0 - 885,1

925,0 - 930,1

Telia Norge AS

885,1 - 900,0

930,1 - 945,0

Telenor ASA

900,0 - 915,0

945,0 - 960,0

1800 MHz-bandet

Telia Norge AS

1710,0 - 1715,0

1805,0 - 1810,0

31.12.2033

Telenor Norge AS

1715,0 - 1735,0

1810,0 - 1830,0

1735,0 - 1745,0

1830,0 - 1840,0

31.12.2028

Telia Norge AS

1745,0 - 1755,0

1840,0 - 1850,0

1755,0 - 1765,0

1850,0 - 1860,0

31.12.2033

ICE Communication Norge AS

1765,0 - 1785,0

1860,0 - 1880,0

2100 MHz-bandet

Telia Norge As

1920,3 - 1940,1

2110,3 - 2130,1

31.12.2032

Telenor ASA

1940,1 - 1959,9

2130,1 - 2149,9

ICE Communication Norge AS

1959,9 - 1964,9

2149,9 - 2154,9

 

1964,9 - 1979,7

2154,9 - 2169,7

 

2600 MHz-bandet

Telia Norge As

2500,0 - 2520,0

2620,0 - 2640,0

31.12.2022

Telenor ASA

2520,0 - 2560,0

2640,0 - 2680,0

NextNet AS

2560,0 - 2570,0

2680,0 - 2690,0

Cayman Spectrum Co.

2570,0 - 2620,0

1 Nkom har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å førebu tildelinga av frekvensløyver i 700 MHz-bandet til mobile breibandstenester. Les meir om tildelinga i 700 MHz-bandet.

Dei vanlegaste teknologiane som vert nytta i Noreg i dag er vist i tabellen nedanfor. Vi gjer merksam på at innehavarane av frekvensløyve disponerer frekvensane slik dei sjølv ønskjer innanfor krava i løyva, og at val av teknologi vert gjort av innehavarane. 

Teknologi

Frekvensband

GSM (2G)

900 MHz

UMTS (3G)

900 MHz og 2100 MHz

LTE (4G)

450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz og 2600 MHz

NB-IoT, LTE-MTC, LTE-eMTC

800 MHz, 900 MHz og 1800 MHz

WiMAX

3400-3600 MHz

Søknad om frekvensløyve til bruk for offentleg mobilkommunikasjon skal rettast til Nkom. Nkom vil  vurdere om  bruken av frekvensressursane vil vere knytt til viktige samfunnsmessige omsyn. Dette vil normalt dreie seg om frekvensressursar som har stor økonomisk verdi, som har eigenskaper som gjør det særleg relevant å vurdere bruk av dekningskrav eller som i særlig grad har innverknad for samfunnskritiske funksjonar. I slike tilfelle vil Nkom involvere SD i den vidare handsaminga. I andre tilfelle handterer Nkom handsaminga av heile tildelinga på eigenhand.