Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Mobilkommunikasjon Offentlig mobil Frekvensar til offentleg mobilkommunikasjon
Sist oppdatert

Frekvensar til offentleg mobilkommunikasjon

Frekvensløyve til bruk for offentleg mobilkommunikasjon vert i hovudsak tildelt av Samferdselsdepartementet. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) gjev støtte til departementet i planlegging og tildeling av ledige frekvensar. Her gjev vi ei oversikt over dei mest aktuelle frekvensbanda.

Frekvensløyve for offentleg mobilkommunikasjon vert i dag tildelt med teknologifleksible vilkår. Dette gjev innehavarane fridom til sjølv å velje dei teknologiane som utnyttar frekvensane best og som gjev det beste tenestetilbodet.

Banda som er sett av til offentleg mobilkommunikasjon følgjer av internasjonalt harmoniseringsarbeid som Noreg har slutta seg til. Dette tyder at frekvensbanda som er tilgjengelige stort sett er dei same i heile Europa, noko som også gjer det enkelt å nytte mobiltelefonen på tvers av landegrensene.

Tabellen nedanfor viser ei oversikt over dei frekvensbanda Samferdselsdepartementet har hovudansvaret for forvaltinga av. 

Frekvensband der SD har hovudansvar for forvaltinga

453-457,5 / 463-467,5 MHz (450 MHz-bandet)

791-821 / 832-862 MHz (800 MHz-bandet)

880-915 / 925-960 MHz (900 MHz-bandet)

1710-1785 / 1805-1880 MHz (1800 MHz-bandet)

1900-1920 MHz og 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-bandet)

 

I tillegg nyttast frekvensbandet 2500-2690 MHz for offentleg mobilkommunikasjon. Dette bandet vart tildelt av Nkom i 2007. 

Dei vanlegaste teknologiane som vert nytta i Noreg i dag er vist i tabellen nedanfor. Vi gjer merksam på at innehavarane av frekvensløyve disponerer frekvensane slik dei sjølv ønskjer innanfor råmene i løyva, og at val teknologi vert gjort av innehavarane. 

Teknologi

Frekvensband

GSM (2G)

900 MHz og 1800 MHz

UMTS (3G)

2 GHz og 900 MHz

CDMA

450 MHz

LTE

800 MHz, 1800 MHz og 2600 MHz