Offentlig mobilkommunikasjon i Norge

Offentlig mobilkommunikasjon er det vi kjenner som 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) og 5G. Frekvenser som benyttes til disse tjenestene er tildelt på teknologi- og tjenestenøytrale vilkår og kan benyttes i hele landet. De som har frekvenstillatelse i disse frekvensbåndene står fritt til selv å bestemme hvilken teknologi og tjeneste de skal benyttes til, og hvor de bygger dekning. Unntaket er tilfeller hvor det er satt eksplisitte krav til dekning i frekvenstillatelsen. Mobildekningen blir stadig bedre og samfunnsnytten ved mobilkommunikasjon blir stadig større, derfor er bruksrettigheter til disse frekvensene svært ettertraktede og verdifulle.

I Norge benyttes frekvensbåndene; 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz og 3,6 GHz til offentlig mobilkommunikasjon. De offentlige mobilnettene benytter disse frekvensbåndene til mobilteknologiene 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) og 5G NR. Funksjonalitet i mobilnettene støtter også tingenes internett (IoT). 

Frekvenskompasset

Frekvenskompasset gir informasjon om frekvensbånd identifisert for mobilkommunikasjon og 5G,  og Nkoms planer for forvaltning av disse ressursene. Informasjonen i frekvenskompasset oppdateres kontinuerlig for å gi størst mulig forutsigbarhet til aktørene. Dokumentet frekvenskompasset inneholder informasjon om tildelingsplaner, internasjonale føringer og avgjørelser, eksisterende og antatt fremtidig bruk i Norge og Europa, samt tekniske og regulatoriske forutsetninger.

Momenter i frekvenskompasset blir vektlagt i vår forvaltning og tildelingsprosesser. Dette vil være nasjonale behov, nasjonal og internasjonal interesse fra bransjen, identifisering og harmonisering for mobilkommunikasjon, standardisering og tilgjengelighet av utstyr (økosystem). 

Siste utgave av Frekvenskompasset for mobilkommunikasjon kan du lese her.

Siste endringer i frekvenskompasset

Oversikt over senderpunkter - Finnsenderen.no

Finnsenderen viser geografisk plassering av alle basestasjoner for mobilnett og radio- og TV-sendere som er satt i drift i Norge. 

Det er mulig å søke på én spesifikk operatør eller tjeneste, eller se alle samlet i et begrenset område. Du kan også søke frem de fem nærmeste basestasjonene til en gitt posisjon, og få oppgitt kompassretning og avstand til basestasjonene.

Finnsenderen.no inneholder også en strålingskalkulator som gir informasjon om total elektromagnetisk eksponering fra mobil- og kringkastingssendere i nærheten.

Se alle basestasjoner i mobilnettene som er satt i drift i Norge på finnsenderen.no

Koordineringsavtaler i grenseområder

For å få et velfungerende mobilnett på tvers av landegrensene og til havs, er det signert en rekke koordineringsavtaler med naboland. I tabellen under vises hvilke frekvensbånd og nasjoner det er etablert koordineringsavtale med.

Koordineringsavtaler

Sverige

Finland

Russland

Offshore

450 MHz-båndet

X

X

   

700 MHz-båndet

X

X

X

X

800 MHz-båndet

X

X

X

X

900 MHz-båndet

X

X

 

X

1500 MHz-båndet

     

X

1800 MHz-båndet

X

 

 

X

2100 MHz-båndet

X

X

X

X

2300 MHz-båndet

X

 

X

 

2600 MHz-båndet

X

X

X

X

3600 MHz-båndet

X

   

X

 

Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR)

Hva er PMR?

PMR er samband som ofte brukes mellom to brukere, men det kan også brukes til å gi beskjeder til mange samtidig. Slikt samband blir også omtalt som Walkie Talkie. Du må ha tillatelse fra Nkom for å bruke PMR-radio.

PMR brukes for å dekke mange ulike sambandsbehov. I tillegg til tale så kan du med dagens moderne radioer få mange andre tilleggstjenester. Radioene kan ha innebygd GPS, mulighet til utsending av alarmer og ha innebygd ulike detektorer. Mange firmaer bruker PMR som en del av HMS sikringen. PMR kan brukes som backup for andre kommunikasjonsløsninger. 

Analog og digital PMR

Analog PMR er den tradisjonelle typen radiosamband. Talen går direkte til radioen slik at radiosignalet som sendes ut varierer i takt med talen. Når signalet blir svakere så blir talen vanskeligere å oppfatte.

I motsetning til analog PMR blir talen i digital PMR først gjort om til et digitalt signal, og dette signalet blir så kodet inn i radiosignalet som sendes ut. Kvaliteten på talen er bedre ved svakere radiosignal enn ved analog PMR. Der er flere varianter av digital PMR, slik som DMR, dPMR, P25 og NXDN. Ved bruk av digital PMR trengs det mindre frekvensområde enn analog PMR, og en kan da få plass til flere kanaler. Kvaliteten på sambandet blir bedre enn ved analog PMR, spesielt ved svakere signaler. 

Simpleks eller dupleks?

Vi skiller mellom simpleks- og dupleks samband. Simpleks (en-frekvens) samband er kommunikasjon direkte mellom radioer, mens ved dupleks (to-frekvens) samband går kommunikasjonen via en forsterker/repeater som ofte er plassert høyt i terrenget for å gi større dekningsområde.

Hvilke frekvensområder brukes til PMR?

Vi skiller mellom VHF (Very High Frequency) og UHF (Ultra High Frequency).

  • VHF: 68,0-87,4  MHz og 138,0-174,0 MHz

  • UHF: 406,2-470,0 MHz

Ofte brukes VHF der en ønsker større rekkevidde og UHF på for eksempel en byggeplass. For å velge den beste løsningen anbefaler vi å ta kontakt med en radioforhandler som har god kunnskap om valg av utstyr. De vil også kunne hjelpe med testing og utprøving.

Frekvenser til bruk for PMR tildeles på delt basis. Det er derfor ikke uvanlig at flere tillatelser deler samme frekvensområde innenfor samme geografiske området, og medfører at andre brukere kan høre hva som sies. Normal radioprosedyre er å lytte før en aktiverer radiosenderen og begynner å snakke, slik at en ikke forstyrrer andre som er i gang med å formidle beskjeder.

Hvem kan bruke PMR?

PMR er for private og profesjonelle aktører, og benyttes ofte innenfor industri, transport, beredskap, bygg og anlegg. 

Det er kun autoriserte installatører som kan sette opp/installere basestasjoner. Kontakt en radioforhandler for hjelp og informasjon om praktisk utførelse.

Midlertidig tillatelse til arrangementer

Ved kortvarige arrangementer, som for eksempel konserter eller idrettsarrangementer, kan en søke om en midlertidig tillatelse. Mer informasjon og søknadsskjema for bruk av PMR ved kortvarige arrangementer finner du her. Midlertidige arrangementer (PMSE)

Hvordan søke om PMR-tillatelse?

Søknad om PMR-tillatelse sendes inn elektronisk via Altinn, både for privatperson og firma. Det samme gjelder søknad om endring eller oppsigelse av eksisterende PMR-tillatelse. Forhandler eller andre som søker på vegne av en privatperson eller et firma, må få tildelt rettighet fra den faktiske søkeren i Altinn.

I en overgangsperiode er det også mulig å sende inn søknad, endringer og oppsigelser per brev eller e-post. Da skal du benytte siste versjon av søknadsskjema. Skjema kan du få tilsendt ved å henvende deg til Nkom på firmapost@nkom.no.

Forhandler eller andre som søker på vegne av en privatperson eller et firma må sørge for at søknadsskjema er signert av den faktiske søkeren, og eventuelt legge ved en fullmakt fra den reelle søkeren.

Krav til radioutstyr

Radioutstyr kan bare tas i bruk når kravene i forskrift om EØS-krav til radioutstyr er oppfylt. Dette innebærer blant annet at utstyret skal være CE-merket og oppfylle kravene som er gitt i harmoniserte standarder for radioutstyr som er beregnet for PMR-bruk.

Kan jeg låne frekvenser av andre?

Om flere PMR-brukere samarbeider om et prosjekt, som for eksempel et anleggsområde, tillates det at brukerne kan avtale seg imellom å midlertidig legge inn frekvensene til samarbeidspartnerne på sine radioer. En slik avtale må kunne dokumenteres. Det forutsettes at alle har gyldige tillatelser og at frekvensen ikke legges inn på flere radioer enn det tillatelsene omfatter. Minst en av tillatelsene må være gyldig for det aktuelle geografiske området.

Hva koster PMR-tillatelse?

Det skal betales en årlig avgift (sektoravgift) for PMR-tillatelse. Prisen for 2020 er 745 kroner per basestasjon og 260 kroner per radio.

Tillatelser utstedt mellom 1. januar og 30. juni faktureres med sektoravgift for hele kalenderåret. Blir PMR-tillatelser utstedt etter 1. juli, faktureres det halv sektoravgift.

For å unngå sektoravgift for påfølgende år, må tillatelsen være sagt opp innen utgangen av inneværende år.

Du finner mer informasjon om sektoravgifter og gebyr her.

Se ofte stilte spørsmål om PMR faktura om du har andre spørsmål om faktura.,

Endring av PMR-tillatelser

Du er selv ansvarlig for å melde fra om endringer i PMR-tillatelsen din. Det kan for eksempel være ønske om endret geografisk område, behov for flere eller færre PMR-radioer eller basestasjoner, eller endring av frekvenser.

Alle endringer av PMR-tillatelser gjøres via elektronisk skjema i Altinn.

Opphør, oppsigelse eller overdragelse av PMR-tillatelser

En PMR-tillatelse med utløpsdato opphører uten ytterligere varsel. 

Oppsigelse av en PMR-tillatelse gjøres via elektronisk skjema i Altinn.

Dersom et annet firma eller person skal overta en tillatelse, må det anmodes om overdragelse. Mer informasjon om overdragelse finner du her: Overdragelse av frekvenstillatelse

Frekvenser til fribruk

Det finnes noen frekvenser som er tillatt benyttet til mobil radiokommunikasjon gjennom fribruksforskriften. Dette gjelder blant annet frekvenser for PMR 446, KDR 444 og PR27 (Walkie Talkie). I fribruksforskriften er det spesifisert hvilke frekvenser dette er og hvilke betingelser som må være oppfylt. Disse radioene er spesielt laget for disse frekvensene.

Lenke til fribruksforskriften