Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #15 (Riksblokk II)
Sist oppdatert

Auksjon #15 (Riksblokk II)

Auksjon nummer 15 var den første auksjonen av kringkastingsfrekvenser i Norge. Auksjonen var et samarbeid mellom Medietilsynet og PT. Riksblokk II ble tildelt ved bruk av en nettauksjon utviklet av Vendo AS og vinner i auksjonen ble Norkring AS med et bud på NOK 4 004 000.

Generell informasjon

Medietilsynet og Post- og teletilsynet kunngjør med dette at anleggskonsesjon og frekvenstillatelse i Riksblokk II, med frekvensallokeringene 216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 (kanal 12A), vil bli tildelt gjennom en åpen konkurranse i form av auksjon der det bys med penger. Frekvensene er i nasjonal frekvensplan planlagt for kringkastingstjenester.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen vil bli auksjonert bort samlet. Tildelingen vil skje gjennom en nettauksjon på http://auksjon.npt.no. Auksjonen vil bli åpnet onsdag 25. april kl. 12.00 og avsluttes torsdag 26. april kl. 14.00. Det er kun forhåndsregistrerte budgivere som kan gi bud.

Budgiveren med det høyeste budet vinner. Vinneren må betale budet i sin helhet.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen vil være gyldig til og med 31. desember 2031. Anleggskonsesjonen utstedes med hjemmel i kringkastingsloven, mens frekvenstillatelsen utstedes med hjemmel i ekomloven.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen skal i hovedsak benyttes til digital lydkringkasting, ut over dette bestemmer innehaver selv valg av teknologi. 

Auksjonsregler

Nærmere informasjon om auksjonsreglene og auksjonsformatet finnes i utkastet til auksjonsreglement, se pkt. 6 nedenfor. Dokumenter for registrering som budgiver finnes også i auksjonsreglementet. Fristen for å registrere seg som deltaker i auksjonen er torsdag 12. april 2012 kl. 14.00 (norsk tid). 

Høring

Det gis anledning til å komme med innspill på auksjonsreglementet innen torsdag 12. april 2012 kl. 14.00. Tilsynene ber spesielt om innspill på følgende forhold:

  • Auksjonsreglementets punkt 4.1 annet avsnitt. I utkastet til auksjonsreglement er det foreslått at sluttidspunktet forskyves dersom det kommer inn bud de siste 10 minuttene før sluttidspunktet, slik at siste bud må stå i 10 minutter før auksjonen avsluttes. Lengden på denne utsettelsen kan justeres før det endelige auksjonsreglementet fastsettes. Tilsynene ønsker at utsettelsen skal være så lang at budgiverne får tilstrekkelig tid til å vurdere om de vil legge inn et høyere bud. Dersom utsettelsen er for lang er det imidlertid en fare for at enkelte budgivere vil benytte en uthalingstaktikk, slik at auksjonen blir en kamp om hvem som kan sitte lengst å by, snarere enn hvem som er villig til å betale mest for tillatelsene. Tilsynene antar at riktig lengde vil være mellom 3 og 15 minutter, og vil gjerne ha markedets innspill på dette spørsmålet.
  • Auksjonsreglementets punkt 5. I utkastet foreslås det at hele budlisten med budgivernes navn offentliggjøres en uke etter at auksjonen er avsluttet. Formålet er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet rundt tildelingen, og gi alle budgiverne anledning til å kontrollere at alt har gått riktig for seg. Tilsynene ber om interesserte aktørers syn på denne bestemmelsen, og spesielt om dette er informasjon som man mener må anses som forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Det er også anledning til å komme med innspill på auksjonsreglementet for øvrig. Som følge av innspill kan det komme enkelte endringer i auksjonsreglementet. Høringsinnspillene sendes til:

e-post: auksjon@npt.no

eller

Post- og teletilsynet
Att: Høringsinnspill Riksblokk II
Postboks 93
4791 Lillesand
 

Prøveauksjon

Det vil bli avholdt prøveauksjon for registrerte budgivere mandag 23. april 2012, med starttidspunkt kl. 10.00 og sluttidspunkt kl. 14.00. Budgiverne vil da få mulighet til å prøve ut de forskjellige funksjonene i auksjonssystemet, og få svar på eventuelle uklarheter. 

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende kunngjøringen og auksjonen rettes til Medietilsynet og Post- og teletilsynet ved elektronisk post til riksblokk@npt.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen. Siste frist for innlevering av spørsmål er tirsdag 24. april kl. 14.00 (norsk tid). Alle spørsmål vil bli besvart på norsk, også spørsmål som eventuelt er stilt på engelsk.

Alle som ønsker å motta e-post med fortløpende informasjon om auksjonen, kan sende en e-post til riksblokk@npt.no.

Dokumenter

Alle relevante dokumenter knyttet til auksjonen er tilgjengelig her:

Bakgrunn for tildelingen

Medietilsynet og Post- og teletilsynet ble i mandat datert 8. februar 2012 fra henholdsvis Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet bedt om å samarbeide om tildeling ved auksjon av anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for Riksblokk II for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2031. Tildelingene skal skje i samsvar med føringene i Meld St. 8 (2010-2011) og Innst. 329 S (2010-2011), tilsynenes forslag til tildelingsprosedyre av 30. august 2011, lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven). 
Stortinget behandlet 19. mai 2011 Meld St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet. Et flertall sluttet seg til hovedkonklusjonene i meldingen. Hovedlinjene i de politiske føringene for tildelingen av Riksblokk II er som følger:

  • Det skal ikke fastsettes krav til innehaver av anleggskonsesjon/frekvenstillatelse utover standardiserte, generelle vilkår om bruk av frekvensene og forutsetninger om at transmisjonskapasiteten i hovedsak skal benyttes til kringkasting.
  • Alle innholdstilbydere som har avtale med innehaver av anleggskonsesjon/frekvenstillatelse om leie av kapasitet, skal få innholdskonsesjon.
  • Det skal ikke stilles krav om en gitt dekningsprosent i konsesjonsvilkårene i Riksblokk II. Det er opp til utbygger å ta stilling til hvilken dekning nettet skal ha.

I Meld. St. 8 (2010-2011) pkt. 6.3.5 er det angitt som et absolutt slukkevilkår at Riksblokken må være bygd ut til 90 prosent befolkningsdekning. I Innst. 329 S (2010-2011) pkt. 2.6.6 endres dette utgangspunktet, da flertallet slår fast at slukkevilkåret på 90 prosent kommersiell dekning ikke skal knyttes til Riksblokken alene, men at kringkasterne selv står fritt til å vurdere på hvilken måte de best oppnår dekning på 90 prosent. Dette innebærer at selv om det ikke er et myndighetsfastsatt dekningskrav i anleggskonsesjonen til Riksblokk II, så vil dekningsgraden til Riksblokk II medregnes når det skal avgjøres om slukkevilkåret på 90 prosent befolkningsdekning er innfridd per 1. januar 2015.