Bakgrunn og innledende høring

Lokale nett i 3,8-4,2 GHz er et alternativ til tilgangsplikten i 3,6 GHz-båndet, for eksempel for aktører som har behov for et alternativt opp- og nedlinkforhold, andre særskilte sikkerhets- og kontrollbehov eller for aktører som ønsker å tilby fast trådløst bredbånd lokalt.

Nkom mottok 15 innspill til høringen. Høringsinnspillene støttet i hovedsak Nkoms forslag og dermed ble vilkårene opprettholdt. Nkom presiserte likevel enkelte elementer;

  • Det er ikke særskilte begrensninger på hvem som kan søke om tillatelser til lokale nett, men ressursene skal ikke brukes til å utvide dekning eller kapasitet av offentlige landsdekkende mobilnett. 
  • Ressursene skal ikke benyttes til å dekke større dekningsflater. Dette mener vi best løses med andre løsninger, som med nasjonale tillatelser i for eksempel 3,6 GHz-båndet. Bruk av frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz skal dekke lokale behov i ikke-offentlige nett og anvendelser innenfor et geografisk avgrenset område.
  • For å øke gjenbruk og lettere kunne sikre sameksistens, vil vi primært innvilge tillatelser med høyere effekt utenfor tettsteder.

På grunn av det pågående europeiske harmoniseringsarbeidet, anser Nkom at det vil være nødvendig å operere med tillatelser med 5-års varighet innledningsvis.  Det europeiske arbeidet med lokale nett i 3,8-4,2 GHz-båndet, hvor Nkom også deltar, vil foregå i CEPT ECC PT1 (teknisk) og i CEPT WGFM (regulatorisk) frem til 2023 og 2024. Nkom vil følge dette arbeidet tett slik at regulering og vilkår i Norge harmoniserer med resten av Europa.

Testpiloter og innføring av lokale nett i 3,8-4,2 GHz

I desember 2021 inviterte Nkom interesserte aktører med «gryteklare» prosjekter til samarbeid om testpiloter i 3,8- 4,2 GHz. Formålet er å høste erfaringer fra testpilotene før endelige vilkår og regulering blir fastsatt, samt å gi flere tidlig tilgang til ressurser for 5G. En stegvis etablering av lokale nett i båndet vil bidra til at det endelige reguleringsregimet tilrettelegger for bærekraftig innovasjon og utvikling i næringslivet på best mulig måte.

Samarbeidet med testpilotene har i første omgang vært begrenset til søknader om lav effekt. Det har likevel også blitt tildelt testtillatelser som muliggjør bruk av høyere effekt, da med formål om å få erfaring med ulike effektnivåer. Tillatelser med høyere effekt vil redusere mulighetene for å gjenbruke ressursene i andre geografiske områder og vil føre til betydelig lavere tilgjengelighet. Derfor presiserte vi i september 2021 at vi primært ønsket å tildele høyere effekt utenfor tettsteder, hvor vi antar at etterspørselen er mindre.

I februar 2022 ble de første testtillatelsene for lav effekt tildelt pilotprosjektene. Disse pilotnettene vil være i drift i løpet av høsten 2022, og Nkom planlegger å gjennomføre målinger på disse fra oktober. En løypemelding om pilotene ble publisert i juni 2022.

Aktører som er interessert i samarbeid om testpiloter bes ta kontakt via firmapost@nkom.no med kopi til lry@nkom.no. Vennligst fyll ut og legg ved søknadsskjemaet vårt for lav effekt.

Overordnet om regulering for 3,8-4,2 GHz-båndet

En oversikt over reguleringen som er under arbeid finnes her på siden. Utgangspunktet er forslaget lagt frem første gang sommeren 2021 med opphav fra Storbritannias regulatør Ofcom og deres regime Shared Access Licenses i frekvensbåndet. 

Dokumentet justeres fortløpende.

Status og plan for videre arbeid høsten 2022

I løpet av høsten vil samarbeidet med testpilotene gi Nkom mulighet til å høste erfaringer for å se hvordan foreslått regulering fungerer i praksis. I tillegg til tekniske rammer, vil dette også innebære målinger i felt. Utgangspunktet er frekvensløsningene for lav og medium effekt, men pilotprosjektene gir oss mulighet til å verifisere om disse er overkommelige og praktisk implementerbare. Utstyr til bruk i båndet er fortsatt under utvikling, noe som fører til usikkerhetsmomenter om faktisk frekvensbruk og krav som kan stilles.

Pilotprosjektene vil gi oss kunnskap om reell sameksistens mellom offentlige og private lokale mobilnett. Målinger vil kunne bekrefte hvor stor frekvensavstand det må være mellom lokale nett og offentlige mobilnett. Vi vil få vite mer om i hvilken grad lokale nett kan gjenbruke frekvensressurser i 3,8-4,2 GHz, og hvor tett lokale nett kan plasseres geografisk uten å forstyrre hverandre. Denne informasjonen vil gi Nkom et bedre grunnlag for å forvalte frekvensressursene mest mulig effektivt.

Tentativ tidsplan

  • August-September: Idriftsettelse av piloter og forberedelser til målinger
  • Oktober: Feltmålinger 
  • November-Desember: Justering av regulatoriske vilkår og forberedelse for tildeling av ordinære tillatelser

Historikk

Andre relevante nettsider