Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Taushetsplikt og personvern Elektroniske spor Ruting av nasjonal trafikk utenlands
Sist oppdatert

Ruting av nasjonal trafikk utenlands

Ved endring 1.7.2013 i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) ble det åpnet for et begrenset unntak fra tilbyders taushetsplikt i ekomloven § 2-9 slik at tilbyder i noen tilfeller kan formidle eller produsere nasjonal trafikk utenfor Norge dersom bruker er informert om det.

Bakgrunn

Elektronisk kommunikasjon som både originerer og terminerer i Norge kan i noen tilfeller sendes i transitt gjennom andre land. I enkelte tilfeller er også sentrale elementer som benyttes til produksjon av den elektroniske kommunikasjonstjenesten plassert i utlandet. Om det finner sted overvåkning av trafikken i elektroniske kommunikasjonsnett når den nasjonale trafikken rutes gjennom utlandet, vil dette kunne føre til at tilbyderne i Norge opptrer i strid med sin taushetsplikt etter ekomloven § 2-9. Et pålegg om å rute all nasjonal trafikk innenfor landets grenser vil imidlertid være svært kostbart for bransjen. Dette er en kostnad som vil bli veltet over på brukeren, og et slikt pålegg fremstår ikke nødvendigvis som forholdsmessig1. På denne bakgrunn ble det åpnet for et begrenset unntak fra tilbyders taushetsplikt, jf. ekomloven § 2-9 femte ledd.

Vilkår og rekkevidde

De nærmere regler for unntaket følger av ekomforskriften § 7-5, som slår fast at taushetsplikten ikke er til hinder for at tilbyder produserer eller formidler nasjonal elektronisk kommunikasjon ved å benytte elektronisk kommunikasjonsnett utenfor Norges grenser, men innenfor EFTA/EØS-området, dersom abonnent eller bruker informeres om dette. Informasjonen skal angi i hvilket land tilbyders produksjon eller formidling skal foregå. Tilbyder skal også gi Nkom informasjon om slik ruting. Nkom kan også gi tillatelse til at slik ruting kan foregå utenfor EFTA/EØS-området.

Reglene gjelder også dersom tilbyderen med kundeforholdet til sluttbruker produserer tjenesten ved hjelp av underleverandører. I slike tilfeller må tilbyder med kundeforholdet til sluttbruker selv ha oversikt over underleverandørens ruting/produksjon for å kunne benytte seg av unntaket fra taushetsplikten i ekomforskriften § 7-5.

Hvordan oppfylle krav om informasjon til abonnent eller bruker?

Informasjon om formidling eller produksjon av nasjonal trafikk utenlands skal være lett tilgjengelig for abonnent eller bruker. Det skal fremgå hvilket land tilbyders produksjon eller formidling skal foregå i, og bruker skal gis en kortfattet forklaring på hva dette kan innebære for kommunikasjonens konfidensialitet.

Nkom anser vilkårene i § 7-5 for oppfylt dersom informasjonen er inntatt i avtalen med abonnenten, samt at nærmere informasjon lett kan finnes på tilbyders nettsider. Også andre informasjonskanaler kan tas i bruk for å informere sluttbruker.

1 Prop. 69L (2012-2013)