Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting Analog radio (FM) FM-radio i Norge
Sist oppdatert

FM-radio i Norge

Frekvensbåndet 87,5 -108 MHz, FM-båndet, er i nasjonal frekvensplan avsatt til FM-lydkringkasting med radiosystem basert på anbefaling BS.450 fra ITU-R. I henhold til digitalradiomeldinga (Meld. St. 8 (2010–2011) Digitalisering av radiomediet) bestemte Stortinget kriterier for FM-slukking og overgang til digital radio.

Slukkekriteriene ble innfridd og etter 2017 brukes derfor ikke 87,5-108 MHz til nasjonal lydkringkasting. Det er ikke avklart hvilke tjenester dette båndet skal brukes til etter at FM er slukket, men prosessen har startet.

De fleste lokalradioene fikk forlenget sine frekvenstillatelser fram til og med 31.12.2021. Bakgrunnen for dette er at de trenger tid for å etablere nye digitale sendernett. Nkom anser perioden fram til 2022 som en utfasingsperiode for FM-lokal. Dersom det er behov for en lengre overgangsfase for lokalradio vil det bli avklart gjennom politiske prosesser.

Kommersielle lokalradioer som har stor dekning i de fire største byene måtte også avslutte sin FM-bruk i 2017. I Lokalradiomeldinga, Meld. St. 24, defineres rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet samt hvilke lokalradioer som måtte slukke. Lokalradiomeldinga sier også at befolkningsdekningen i forlengelsesperioden ikke skal økes.

Finnsenderen.no viser hvor FM-senderne som fortsatt er i drift er plassert.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler frekvenstillatelser til kringkasting som gir rett til å bruke bestemte frekvenser i et sendernett. Medietilsynet tildeler konsesjoner som gir rett til å inneha et sendernett (anleggskonsesjon) og sende innhold på sendernettet (innholdskonsesjon). For å sende radio på et sendernett er det nødvendig å inneha konsesjon fra Medietilsynet (KUD) og frekvenstillatelse fra Nkom. Det er mulig å søke om frekvenstillatelse og tilhørende anleggskonsesjon for ledige lokalradiosendernett. Det er utarbeidet en oversikt med informasjon om lokalradio-områdene, sendernettene og frekvensinnehaverne, som finnes i menyen til høyre. For informasjon om søknadsprosessen se; fremgangsmåte for å søke om frekvenstillatelser.

Midlertidig tillatelse til analoge FM-radiosendinger

Nkom kan fortsatt utstede tillatelser til midlertidige tillatelser til analoge FM-radiosendinger. Søkere kan være de som ønsker tillatelse til å sende radio i FM-båndet med innhold rettet spesielt mot et arrangement i lokalmiljøet. Midlertidige frekvenstillatelser tildeles for tidsperioden arrangementet varer, normalt fra en dag og opp til noen uker.

Nkom anbefaler å søke om tillatelser i god tid, og senest fire uker før et arrangementet starter. For å søke fyller du inn vårt søknadsskjema for kringkastingsnett og søknadsskjema for kringkasting, fortrinnsvis e-skjema. Søknaden kan sendes til firmapost@nkom.no.

Vi gjør oppmerksom på at tildeling av midlertidig sendertillatelse i FM-båndet normalt forutsetter at en også får korttidskonsesjon fra Medietilsynet.

Sektoravgift

Det skal betales sektoravgift til Nkom, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.