Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #25 (Lokalradioblokka)
Sist oppdatert

Auksjon #25 (Lokalradioblokka)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal sammen med Medietilsynet tildele anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka. Tillatelsene skal gis med varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031. Det ble avholdt auksjon i to lokalregioner 15. mars 2016. Twentyfirst Venture AS vant lokalregion 3 (Akershus) og FK Haugesund AS vant lokalregion 17 (Haugaland).

Ny utlysning av ledige områder i Lokalradioblokka

Etter den første tildelingsrunden i Lokalradioblokka er fortsatt 17 av de 37 lokalregionene ledige. Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i disse lokalregionen ble lyst ut på nytt 8. april 2016 med frist til 9. mai 2016 for å søke Medietilsynet om anleggskonsesjon og Nkom om frekvenstillatelse. Fristen ble senere utsatt til 10. mai 2016 kl. 12.00.

Auksjonen er avsluttet

Etter registeringsfristen for auksjonen var ute 26. februar 2016, ble det konstatert overskuddsetterspørsel i to lokalregioner. Nkom og Medietilsynet holdt auksjon i lokalregion 3 (Akershus) og lokalregion 17 (Haugaland) 15. mars 2016. Auksjonen ble gjennomført som en åpen, stigende auksjon over Internett. To budgivere var registrert til å delta i auksjonen i hver av de to lokalregionene. Resultatet av auksjonen ble slik:

  • Twentyfirst Venture AS vant lokalregion 3 (Akershus) med et bud på NOK 1 000
  • FK Haugesund AS vant lokalregion 17 (Haugaland) med et bud på NOK 100 000

Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i disse områdene vil bli utstedt når vinnende bud er betalt.

Oppdatert oversikt over tildelte og ledige lokalregioner

I tillegg til de to lokalregionene som ble tildelt ved auksjon 15. mars 2016, vil det bli utstedt frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i 18 lokalregioner hvor det bare var én kvalifisert søker.  Etter registreringsfristen var ute var det 17 lokalregioner hvor det ikke var kvalifiserte søkere. Informasjon om hvordan man kan søke om å få tildelt frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i disse lokalregionene vil bli publisert på Nkoms og Medietilsynets nettsider innen kort tid. 

Oppdatert oversikt over tildelte og ledige lokalregioner finner du i dette dokumentet.

Bakgrunn for tildelingen

Nkom og Medietilsynet ble i brev av 15. september 2015, fra henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet, bedt om å gjennomføre tildeling av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka.

Nkom og Medietilsynet har tidligere tildelt frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for prøvedrift i Lokalradioblokka. Disse frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene utløper 31. desember 2016. Frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene som nå skal tildeles vil få varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031.

Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Lokalradioblokka består av frekvensblokker i frekvensområdet 174-240 MHz hvor frekvensblokkene er avsatt til lokal digital lydkringkasting.

I Meld. St. 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitalisering av radiomediet legges en rekke føringer for tildeling av Lokalradioblokka. Det konkluderes blant annet med at Lokalradioblokka skal tildeles ved pengeauksjon, og at direktetildeling skal skje i regioner der det bare er én interessent. Det fremgår også av stortingsmeldingen at anleggskonsesjonene og frekvenstillatelsene skal lyses ut så snart som mulig.

Gjennomføringsplan for tildelingen

Dersom det er flere søkere om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i en lokalregion, vil tildelingsformen være pengeauksjon jf. Stortingsmeldingen. Auksjonen vil bli gjennomført som en nettauksjon.

Utkast til auksjonsreglement var på offentlig høring fra 2. til 23. november 2015. Nkom og Medietilsynet har bearbeidet høringsinnspillene og oppdatert auksjonsreglene. De endelige auksjonsreglene publiseres 12. februar 2016. Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms og Medietilsynets vurderinger kan leses i dette dokumentet. Medietilsynet har også gjennomført en høring av vilkårene i senderanleggskonsesjonen. Medietilsynets oppsummering og vurdering av høringsinnspillene er tilgjengelig på Medietilsynets nettsider.  

Auksjonsstart er satt til mandag 15. mars 2016, og Nkom og Medietilsynet åpner for registrering av deltakere i auksjonen fredag 12. februar 2016. Fristen for å registrere seg som deltaker i auksjonen er fredag 26. februar 2016 kl. 12.00. Registreringsdokumentene som er tilgjengelige under "Endelige auksjonsregler med vedlegg" skal benyttes ved registrering. Registreringspapirer, inkludert bankgaranti, sendes til Nkom innen registreringsfristen, se auksjonsreglene punkt 7 for nærmere beskrivelse av registreringsprosessen.

Foreløpig tidsplan:

  • Fredag 12. februar 2016: Publisering av endelige auksjonsregler mv. og interessenter kan registrere seg som deltakere i auksjonen
  • Fredag 26. februar 2016 kl. 12.00: Siste frist for registrering som deltaker i auksjonen ved innsendelse av originale registreringsdokumenter 
  • Mandag 15. mars 2016: Auksjonen starter 
  • Etter auksjonen: Utstedelse av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon

Nkom understreker at alle angitte datoer er foreløpige. Det kan bli nødvendig med  endringer i tidsplanen. Dette vil det i tilfelle bli opplyst om på denne auksjonssiden.

Endelige auksjonsregler med vedlegg

Auksjonsregler (PDF/ PDF med endringsmarkeringer)

  • Vedlegg 1 - Registreringsskjema (Word / PDF)
  • Vedlegg 2 - Bankgarantiskjema (Word / PDF)
  • Vedlegg 3 - Utkast frekvenstillatelse (PDF)
  • Vedlegg 4 - Utkast senderanleggskonsesjon (PDF)

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende tildelingen skal sendes til Lokalradioauksjon@nkom.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her på auksjonssiden. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Høring

Nkom og Medietilsynet gjennomførte fra 2. til 23. november 2015 en offentlig høring av reglene for auksjonen av Lokalradioblokka på offentlig høring 2. november 2015. Høringsinnspillene vil bli publisert etter auksjonen.

Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms og Medietilsynets vurderinger av dem, kan leses i dette dokumentet.

Publisert tidligere i prosessen

Resultat av registrering til auksjon (publisert 2. mars 2016)

Fristen for å søke og registrere seg til auksjonen var fredag 26. februar kl. 12.00. Etter registeringsfristen ble det konstatert overskuddsetterspørsel i to lokalregioner.

Det vil bli avholdt auksjon i lokalregion 3 (Akershus) og 17 (Haugaland) den 15. mars 2016 kl. 10.00.

I til sammen 18 lokalregioner var det bare én kvalifisert søker i hver av lokalregionene. Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner vil bli tildelt søkerne i hver av disse lokalregionene uten auksjon, og vil bli utstedt samtidig med de lokalregionene som skal auksjoneres ut.

Etter registreringsfristen er det 17 lokalregioner hvor det ikke var kvalifiserte søkere. Nkom og Medietilsynet vil ta stilling til hva som vil skje med de ledige lokalregionene etter at auksjonen er avsluttet.

Mer informasjon og oversikt over lokalregioner som vil bli tildelt og ledige lokalregioner i dette dokumentet.

Dokumenter

Alle relevante dokumenter knyttet til auksjonen vil bli publisert her: