Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Strategi Frekvensstrategi
Sist oppdatert

Frekvensstrategi

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) forklarar korleis frekvensane skal forvaltast i perioden strategien gjeld for.

Nkom sitt hovudmål for frekvensforvaltinga er at ho skal bidra til effektiv bruk av frekvensressursane slik at formålet i ekomlova i størst mogleg grad kan verta oppfylt. I dette ligg det at forvaltinga skal bidra til at brukarane får tilgang på varer og tenester som kan verta produserast ved hjelp av frekvensar, til rimelege prisar og på grunnlag av konkurranse mellom tilbydarane. I tillegg skal frekvensforvaltinga legge til rette for næringsutvikling og innovasjon. Nkom skal også føre eit aktivt tilsyn med bruk av frekvensressursane slik at desse i praksis verta nytta i samsvar med frekvensløyva.

Frekvensforvaltinga i Noreg skal innrettast slik at ho bidreg til størst mogleg samfunnsnytte over tid. Nkom meiner at få restriksjonar, få administrative byrder og innblanding frå myndigheitene berre når det er naudsynt, vil bidra til at frekvensbruken gir størst mogleg samfunnsnytte over tid. Frekvensforvaltinga skal i utgangspunktet setje rammevilkåra og elles gi bransjen færrast moglege byrder gjennom enkle prosessar, enkel informasjonstilgang og hurtig tildeling av frekvensar. Nkom meiner at dette vil føre til innovasjon og hurtig introduksjon av nye tenester, med betydelege samfunnsgevinstar som forventa resultat.

Du finn Nkoms frekvensstrategi for perioden 2015-2016 på høgre side.

Nkoms frekvensstrategi for perioden 2018-2021 er no på høyring.