Registreringsplikt for tilbydere av posttjenester

I henhold til postloven § 20 plikter tilbyderen å registrere seg hos myndigheten, det vil si Nkom, senest samtidig med at en posttjeneste tilbys i markedet.

Formålet med registreringen er å gi Nkom en oversikt over postmarkedet. Registreringen skal tjene som utgangspunkt for å innhente informasjon fra markedsaktørene. Nkom trenger denne informasjonen for å vurdere utviklingen i markedet.

Postforskriften § 1 utdyper hvilke opplysninger som skal sendes til Nkom ved registrering.
Etter loven må tilbyder registrere seg hos myndigheten senest samtidig med at tjenesten tilbys. Det er ikke nødvendig å avvente tilbakemelding fra Nkom før en starter opp virksomheten.

Registreringen er derfor ikke en kvalitetssikring av virksomheten hos den enkelte tilbyder, og den er heller ikke å anse som en tillatelse i seg selv.

Hvem skal registrere seg hos Nkom?

Det er kun tilbydere som skal tilby posttjenester slik dette er beskrevet i postloven § 4 nr. 1, som skal registrere seg hos Nkom. 

I loven er posttjeneste definert som «tilbud til allmennheten om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending mot vederlag». 

Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 20 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste», jf. postloven § 4 nr. 3.

For å anses som tilbyder etter postloven, er det avgjørende at selskapet tilbyr en posttjeneste til allmennheten, se postloven § 4 nr. 7. Tilbyderen trenger ikke selv å utføre hele tjenesten fra innsamling til utdeling, men kan sette ut deler av formidlingskjeden til andre (underleverandører). 

En underleverandør som kun utfører deler av formidlingen på vegne av tilbyder, anses ikke som en selvstendig tilbyder etter postloven.

Registrering til Nkom skjer ved å fylle ut et fastsatt registreringsskjema som finnes i oversikten under.

Registreringsskjema skal sendes til Nkom på firmapost@nkom.no.