Veileder for tilbydere av posttjenester

Veileder for tilbydere av posttjenester er ment som et hjelpemiddel for å få oversikt over sentrale plikter, samtidig som den også gir en kort innføring i Nkoms områder for myndighetsutøvelse i postsektoren.

Veilederen gir en innføring i de mest sentrale pliktbestemmelsene i postregelverket.

  • Kapittel 2: Definisjonen ev en tilbyder av posttjenester 
  • Kapittel 3-6: Sentrale plikter som gjelder for tilbydere 
  • Kapittel 7: Nkoms områder for myndighetsutøvelse 

Formålet med postloven og postforskriften

Pliktene som gjelder for tilbydere av posttjenester, følger i hovedsak av postloven og postforskriften. Formålet med reglene er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester. Det skal være et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Nkom understreker at pliktene som presenteres i Veilederen, ikke er ment å være fullstendig eller uttømmende. Tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket og for å sikre seg oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk. Det kan også eksistere andre plikter etter andre regelverk som ikke behandles i Veilederen.

Kontakt oss ved spørsmål

Tilbydere av posttjenester oppfordres til å ta kontakt med Nkom ved spørsmål og tvil om rettigheter og plikter etter postregelverket. Spørsmål kan sendes til firmapost@nkom.no