Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Regulering av internasjonal gjesting i mobilnett
Sist oppdatert

Regulering av internasjonal gjesting i mobilnett

Reguleringen av internasjonal gjesting gjelder bruk av mobile tjenester i EØS-området. I Norge er det fra 1. juni 2016 innført endringer i regelverket og disse innebærer at samtaler, SMS og datatrafikk på reise i EU ikke skal koste mer enn nasjonale priser, men med mulighet for et mindre pristillegg. Målsetningen for reguleringen av internasjonal gjesting er at det ikke skal koste mer å bruke telefonen på reise innenfor EØS enn i hjemlandet, såkalt Roam Like at Home.

Innføring av Roam Like at Home

Europaparlamentet og Rådet vedtok 25. november 2015 en forordning om nettnøytralitet og internasjonal gjesting (2015/2120). Forordningen endrer gjeldende forordning om internasjonal gjesting (531/2012) og legger grunnlag for å innføre Roam Like at Home fra 15. juni 2017.

Den nye forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 29. april 2016. Forordningen trådte imidlertid ikke i kraft med en gang ettersom de tre EØS/EFTA landene (Norge, Island og Liechtenstein) hadde tatt forbehold om de ulike nasjonale parlamentenes samtykke først. Disse forbeholdene er ved utgangen av april 2017 fjernet for alle de tre landene. Forordningen vil dermed tre i kraft 1. juni 2017. For Norges del har Samferdselsdepartementet endret ekomforskriften § 2-7, slik at artikkel 7 i forordning 2015/2120 som gjelder internasjonal gjesting, ble gjort gjeldende fra 1. juni 2016. Dette betyr at overgangsperioden som regelverket legger opp til allerede er innført i Norge.

En forutsetning for implementering av Roam Like at Home er imidlertid at ny grossistregulering er gjort gjeldende. Endringer i grossistreguleringen ble endelig vedtatt i EU 25. april 2017. Disse endringene må inntas i EØS-avtalen for å bli gjort gjeldende i Norge. Det arbeides mot å nå dette før 15. juni 2017 slik at Roam Like at Home kan implementeres i Norge, Island og Liechtenstein samtidig som for EUs medlemsland.

Gjeldende regulering

Gjeldende regulering innebærer at i perioden frem til Roam Like at Home er implementert skal samtaler, SMS og datatrafikk på reise i EU ikke koste mer enn nasjonale priser, men tilbyderne har anledning til å legge på et begrenset pristillegg. For fastprisabonnement (fastprispakker) skal kunden kunne bruke av volumet som er inkludert i pakken også i utlandet uten at det påløper ekstra kostnader for dette, og dette betyr at det er kun pristillegget som fremgår av tabellen nedenfor som kan faktureres for gjesting. Dersom det inkluderte volumet brukes opp, gjelder samme priser for bruk utenfor pakken som hjemme (ev. med pristillegget som framgår av tabellen nedenfor).

Pristillegget skal ikke overstige maksimalprisene som er angitt i forordningens artikkel 6e nr. 1 bokstav (a) og (c). Omregningen til NOK er oppdatert per 1. juli 2016, Nkom har benyttet valutakurs 9,233, jf. BEREC Guidelines 68 og 70 og Nkoms brev om priser for internasjonal gjesting fra 1. juli 2016 (se lenke i høyre marg).

I perioden fra 1. juli 2016 til 15. juni 2017 skal pristillegget ikke overstige pristakene i tabellen nedenfor:

 

EUR

NOK (eks. mva.)

NOK (inkl. mva)

Avrundet

Tale - utgående anrop

0,05

0,46165

0,5770625

0,57

Tale -innkomne anrop

0,0114

0,1052562

0,13157025

0,13

SMS per stykk

0,02

0,18466

0,230825

0,23

Datatrafikk per MB

0,05

0,46165

0,5770625

0,57

Kolonnen NOK (inkl. mva) viser den maksimale prisen som kan faktureres for de ulike tjenestene. I praksis vil det ofte være hensiktsmessig å begrense antall desimaler, prisene må i så fall rundes ned (som i siste kolonne). 

Dersom en tilbyder benytter seg av muligheten til å inkludere et pristillegg som beskrevet ovenfor, skal summen av nasjonal pris og pristillegget ikke overstige pristakene som følger av forordningens artikkel 6e nr. 1 bokstav (b). For omregning til NOK har Nkom benyttet valutakurs 9,3839, jf. BEREC Guidelines 69 og Nkoms brev om priser for internasjonal gjesting fra 1. juli 2016.

I perioden 1. juli 2016 til 15. juni 2017 skal summen av nasjonal pris og pristillegget ikke overstige pristakene i tabellen nedenfor:

 

EUR

NOK (eks. mva.)

NOK (inkl. mva)

Avrundet

Tale - utgående anrop

0,19

1,782947333

2,228684167

2,22

SMS per stykk

0,06

0,563036

0,703795

0,70

Datatrafikk per MB

0,20

1,876786667

2,345983333

2,34

 

Pristillegget for datatrafikk gjelder også for MMS både fakturert per stykk eller per kilobyte.

Transparens og strukturelle krav

I følge gjeldende forordning skal tilbyderne sende en velkomst-SMS med prisinformasjon hver gang sluttbruker gjester et annet land, både innenfor og utenfor EØS-området.

Det skal også tilbys varslings- og sperretjeneste for datatrafikk både innenfor og utenfor EØS-området. Sperregrensen er på 50 Euro, omregnet til norske kroner utgjør dette rundt kr 586,- (inkl. mva.). Når dataforbruket til sluttbruker når 80 prosent av den pålagte sperregrensen skal tilbyder varsle om dette. Når sperregrensen nås, skal datatjenesten stenges, forutsatt at sluttbruker ikke aktivt gir beskjed om at hun eller han ønsker å fortsette bruken. Denne mekanismen gir trygghet for å bruke mobiltelefonen også til datatjenester, uten å risikere svært høy regning i etterkant.

I enkelte land utenfor EØS kan det være vanskelig å tilby denne sperretjenesten. I slike tilfeller skal du sluttbruker få beskjed om dette via SMS når hun eller han ankommer landet.

Oppfølging av tilbydernes etterlevelse av regelverket

Nasjonale tilsynsmyndigheter er pålagt å overvåke at tilbyderne av internasjonal gjesting etterlever kravene i forordningen. Nkom henter i denne sammenheng inn data på halvårlig basis fra norske tilbydere og rapporterer disse dataene videre til Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), som sammenstiller dataene fra alle nasjonale tilsynsmyndigheter i BEREC International Roaming Benchmark Data Report. Rapportene er videre en del av Kommisjonens grunnlag for evaluering av regelverket for internasjonal gjesting.