Hvorfor er winback ulovlig?

Winback er ulovlig fordi det reduserer konkurransen i markedet. 

Forbudet mot markedsføring gjelder for den perioden hvor telefonnummeret og kundeforholdet overføres til en ny leverandør og 14 dager etter at overføringen er gjennomført. 

Forbudet mot winback ble vedtatt i desember 2016, og innebærer et totalforbud mot denne typen markedsføring.

Hva innebærer winback-forbudet?

En leverandør som mister en kunde kan ikke utnytte informasjon om overflytting av telefonnummer til å prøve å beholde kunden, og gi tilbud og fordeler som ikke er tilgjengelig for andre kunder. 

Det er forbudt for en leverandør som mister en kunde å kontakte kunden i forbudsperioden med kommunikasjon som faller inn under følgende kategorier:

  • Kommunikasjon som innebærer positiv omtale av egen virksomhet eller produkter og tjenester.
  • Kommunikasjon som innebærer negativ omtale av den nye leverandøren eller produkter og tjenester fra denne leverandøren.
  • Kommunikasjon som innebærer omtale av potensielle og faktiske negative virkninger av byttet av leverandør, herunder kommunikasjon som kan gi inntrykk av at byttet er komplisert og/eller byrdefullt.

Denne listen er ikke uttømmende, men gir en god illustrasjon av hva som er forbudt å kommunisere til en kunde som har bestilt flytting av sitt abonnement og telefonnummer.

Kommunikasjon som innebærer relevant og nøytral informasjon knyttet til avslutningen av abonnementsforholdet, er ikke å anse som markedsføring.

Nkoms redegjørelse for enhetlig praksis

Nkom har utarbeidet en generell redegjørelse for detaljene ved og innholdet i forbudet i ekomforskriften § 3-6, femte ledd, mot bruk av informasjon om overflytting i egen markedsføring.

Formålet med redegjørelsen er å sikre en enhetlig og lovmessig praksis blant tilbydere av offentlig telefontjeneste.