Det følger av forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom § 7 at Nkom kan fastsette en sektoravgift for tilbydere av tillitstjenester som er registreringspliktig, i tillegg til sektoravgift for sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger etter lov om elektroniske tillitstjenester. Sektoravgiften skal ikke overstige kostnadene til tilsynets virksomhet.

Beregningsmodell for sektoravgift for 2020

Det samlede sektoravgiften for 2020 er stipulert til å tilsvare Nkom sine totale utgifter knyttet til tilsynsvirksomheten etter lov om elektroniske tillitstjenester. Dette gjelder for både tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og sertifikatutstedere etter selvdeklarasjonsordningen.

Følgende satser vil gjelde for 2020 for registrerte tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og sertifikatutstedere registrert etter selvdeklarasjonsordningen:

Begge ordninger behandles under ett ved beregning av sektoravgift. 

Ved første registrering betales en sektoravgift på kr 110.000 for 2020. 

For andre registrering betales en sektoravgift på kr 100.000, for tredje registrering betales en avgift på kr 80.000 og for de påfølgende registreringer betales en sektoravgift på kr 50.000. 

I tillegg til dette skal alle fellesutstedere betale et tillegg på kr 10.000 for hver RA (registreringsautoritet) som er tilknyttet utstedernes virksomhet. Tillegget for hver tilknyttede RA beregnes bare én gang uansett hvor mange registreringer fellesutstederen har totalt.

Ved beregning av årlig sektoravgift er det med dette uten betydning om registreringen gjelder kvalifiserte tillitstjenester eller skjer etter selvdeklarasjonsordningen. Det er også uten betydning for beregning av sektoravgiften hvilken rekkefølge de ulike registreringer foretas.

Totalt foreligger det per i dag 35 registreringer fordelt på 9 ulike tilbydere.