Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester Kvalifiserte tilbydere Tillitsliste
Sist oppdatert

Tillitsliste (Trusted List)

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 910/2014 (eIDAS-forordningen) artikkel 22 pålegger EU/EØS-medlemslandene å etablere, vedlikeholde og publisere tillitslister. Tillitslister skal publiseres på en sikret måte, elektronisk signert eller forseglet i en form som er egnet for automatisert behandling.

Tillitslister som definert i eIDAS-forordningen, inneholder opplysninger om kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som er under tilsyn, sammen med opplysninger om de kvalifiserte tillitstjenestene som de tilbyr, i samsvar med relevante bestemmelser fastsatt i forordningen.

Tillitslister inneholder som minimum informasjon som er angitt i artikkel 1 og 2 av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505, profilering de tekniske spesifikasjoner som er definert i standarden ETSI TS 319 612 v2.1.1.

I henhold til eIDAS-forordningen har nasjonale tillitslister en konstitusjonell effekt. Med andre ord, en tilbyder av tillitstjenester og dens tillitstjenester, er kvalifisert dersom den fremgår av tillitslisten. Tillitslister er avgjørende for å bygge tillit blant aktørene på markedet, da de angir statusen til tilbyderen av tillitstjenester og den tjenesten som tilbys. Tillitslister sikter også på å fremme interoperabilitet av kvalifiserte tillitstjenester ved å legge til rette for validering av tjenester, blant annet elektroniske signaturer og elektroniske segl.

Medlemslandene kan på frivillig basis legge til tillitstjenester som ikke er kvalifiserte i tillitslisten på nasjonalt nivå, forutsatt at det tydelig er angitt at de ikke er kvalifisert i henhold til eIDAS-forordningen.

Norges tillitsliste

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig myndighet for å opprette, vedlikeholde og publisere Norges tillitslise. Listen inneholder informasjon om kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester og de tjenestene de tilbyr. 

Norges tillitsliste er tilgjengelig i to formater.

Tillitslisten er signert med signeringssertifikatet.

EU tillitsliste

EU-kommisjonen publiserer en sentral liste over alle nasjonale tillitslister (LOTL – List of The Lists) til EU/EØS-medlemslandene. Denne listen er tilgjengelig i XML-format.

Mer informasjon om EU-kommisjonens tillitsliste og relevante verktøy for å vise nasjonale tillitslister er tilgjengelig på:

Tilsynsordningen i Norge

Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester etablert i Norge må være under tilsyn av et tilsynsorgan, for å overholde bestemmelsene i Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er tilsynsorgan i henhold til lov om elektroniske tillitstjenester. Dersom en tilbyder etablert i Norge ønsker å tilby kvalifiserte tillitstjenester må vedkommende sende inn et meldingsskjema, sammen med samsvarsrevisjonsrapport gjennomført av en akkreditert samsvarsrevisjonsorgan til Nkom. Nkom kontrollerer om tilbyderen oppfyller kravene i lov om elektroniske tillitstjenester. Dersom kravene er oppfylt inkluderer Nkom tilbyderen og tillitstjenesten den tilbyr i den nasjonale tillitslisten med tildelt kvalifisert status. Etter å ha blitt inkludert på tillitslisten kan tilbyderen tilby kvalifiserte tillitstjenester i markedet. Endringer i allerede innsendt informasjon, samt ny informasjon, må meldes Nkom så snart som mulig.