Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Satellitt Retningslinje for nasjonal koordinering av satellittnettverk
Sist oppdatert

Retningslinje for nasjonal koordinering av satellittnettverk

Kort oversikt over systemet med innmelding av satellittnettverk.

(1) Formålet med retningslinjene er å sørge for koordinering mellom norske satellittnettverk som meldes inn til International Telecommunication Union (ITU).

(2) På vegne av medlemslandene identifiserer ITU behovet for koordinering av satellittnettverk. ITU Radioreglement (RR) gir detaljerte regler om innmeldingsprosessen. Med innmelding forstås alle stadiene i innmeldingsprosessen; innsending av API (Advance Publication of Information), koordineringsforespørsel og notifisering.

For å unngå skadelig interferens mellom satellittnettverkene, må de ansvarlige administrasjonene koordinere disse gjennom ITU. Mulig skadelig interferens mellom satellittnettverk hjemmehørende i samme stat, blir ikke identifisert av ITU. Dette anses som et nasjonalt anliggende som staten selv må ta ansvar for, og det er derfor et behov for retningslinjer for nasjonal koordinering.

(3) Ansvarlig administrasjon i Norge er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Operatører som ønsker å melde inn satellittnettverk gjennom Norge må derfor melde dette til Nkom. Nkom vurderer deretter innmelding til ITU.

Nasjonal koordinering

(4) Innmeldinger publiseres av ITU i frekvensinformasjonsskrivet BR IFIC annenhver uke. I BR IFIC1 gis det en oversikt over hvilke land og satellittnettverk som potensielt blir berørt av innmeldingene. Den enkelte operatør er selv ansvarlig for å følge med på de relevante deler av BR IFIC, og identifisere norske nettverk der nasjonal koordinering er nødvendig.

(5) Dersom en operatør mener at det er risiko for skadelig interferens mellom eget satellittnettverk og et annet norsk satellittnettverk, må denne sende en skriftlig koordineringsanmodning til Nkom. Anmodningen må minst inneholde opplysninger om hvilke satellittnettverk som er berørt, og teknisk begrunnelse for hvorfor det er behov for koordinering.

(6) En anmodning om nasjonal koordinering må være basert på de gjeldende kriterier i Radioreglementet og gyldig innmelding hos ITU. Dette er de samme kriterier som blir benyttet av ITU for å identifisere behov for internasjonal koordinering.

(7) Fristen for å anmode om nasjonal koordinering er fire måneder etter publiseringsdatoen for den aktuelle BR IFIC.

(8) Nkom videreformidler anmodningen om nasjonal koordinering til berørte parter snarest mulig.

(9) Når partene er kommet til enighet, utarbeider disse en koordineringsavtale. Informasjon om at enighet er oppnådd, sendes deretter av begge parter til Nkom.

(10) Dersom partene ikke kommer til enighet, vil Nkom kunne fatte enkeltvedtak om innmelding av de aktuelle satellittnettverkene med hjemmel i ekomloven § 6-6.

 

1 BR International Frequency Information Circular