Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Nasjonal frekvensplan Informasjon om nasjonal frekvensplan
Sist oppdatert

Nasjonal frekvensplan

Formålet med nasjonal frekvensplan er å informere om nåværende og planlagt bruk av frekvensspekteret.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utarbeider og publiserer nasjonal frekvensplan. Formålet med planen er at informasjon skal være tilgjengelig for operatører, industri, utstyrsprodusenter og andre som har behov for å kjenne til nåværende og planlagt bruk av frekvensspekteret. Planen er overordnet, og gir derfor ikke noe komplett bilde av frekvenssituasjonen innenfor de enkelte bånd. For mer detaljerte opplysninger henviser Nkom til strategidokumentene og annen informasjon som er lagt ut for de ulike fagområdene. En del radio- og teleterminalutstyr tillates også fritt brukt innenfor bestemte frekvensbånd.

Bakgrunn

Frekvenser er en begrenset ressurs. Effektiv utnyttelse av frekvensspekteret blir dermed viktig. For å oppnå dette søker man på global basis å bli enige om hvor i frekvensspekteret de ulike radiotjenestene skal plasseres. 

Nkom deltar i internasjonalt harmoniseringsarbeid innen den internasjonale teleunion (ITU), og innenfor den europeiske post- og teleunionen (CEPT). ITU har som del av det internasjonale radioreglementet utarbeidet en frekvensallokeringstabell. Radioreglementet revideres hvert tredje til fjerde år under World Radiocommunication Conference (WRC). Tilsvarende arbeides det innenfor CEPT med langsiktig strategisk planlegging av bruken av frekvensspekteret.

Landene i CEPT har implementert en felles europeisk informasjonsportal som inneholder en oversikt over frekvensbruk i Europa kalt EFIS (ECO Frequency Information System). EFIS er et verktøy som brukes for å oppfylle den europeiske kommisjonsbestemmelsen 2007/344/EC basert på harmonisert tilgjengelig informasjon vedrørende bruk av frekvensspektrum i Europa. Vår nasjonale frekvensplan bygger i stor grad på ITUs og CEPTs allokeringstabeller.

Hva viser planen

Planen gjelder frekvensområdet fra 9 kHz til 400 GHz. En kan velge å søke på egendefinerte frekvenser eller på et valgt bruksområde. Engelsk terminologi er valgt benyttet da begrepene for radiotjenester ikke er godt etablert på norsk, og fordi planen skal kunne distribueres internasjonalt. Det er derfor lagt inn en lenke til EFIS slik at en kan navigere enkelt til en engelsk versjon av frekvensplanen. 


Notasjonen som blir brukt nevner radiotjenester med primær status i henhold til radioreglementet med STORE BOKSTAVER. Sekundære tjenester angis med vanlig skrivemåte, stor forbokstav og ellers små bokstaver.

Kolonnene i tabellen

Tabellens kolonner angir:

  • frekvensbånd (Frekvensbånd)
  • hvilken type radiotjeneste frekvensbåndet er satt av til (Allokering)
  • nasjonal anvendelse (Bruk)
  • tekniske standarder og harmoniserte bruksvilkår knyttet til frekvensbåndet (Alle dokumenter)
  • en oversikt over tildelte spektrumstillatelser i frekvensbåndet (Tillatelser)

Planen inneholder videre lenker til de av radioreglementets fotnoter som gjelder for Norge (eks. 5.208), og referer også til CEPTs bestemmelser og anbefalinger (eks. ERC/DEC/(96)01 og T/R 02-02 ).

Generelt om innholdet i planen

Nkom gjør oppmerksom på at faktisk bruk/konkrete tildelinger ikke alltid er i samsvar med planlagte allokeringer. Oppføring av radiotjenester er kun til informasjon, og gir ikke tjenesten automatisk fortrinnsrett i båndet.

I enkelte frekvensbånd, som ennå ikke er tatt i bruk, er det ført opp en rekke primære tjenester uten at det er tatt endelig standpunkt til hvordan båndene skal brukes. Bruken av frekvensspekteret er i kontinuerlig endring.

Ny teknologi gjør det mulig å ta i bruk stadig høyere frekvensbånd samtidig som overgangen fra analog til digital teknikk gjør det nødvendig å finne spektrum til nye tjenester. Frekvensplanen reflekterer derfor først og fremst dagens frekvensallokeringer, samt planer for de nærmeste årene. Planen er under stadig endring og er ikke alle steder komplett. Frekvensplanen vil bli oppdatert i takt med framtidige behov og internasjonale forpliktelser, ref 2007/344/EC.