Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Import og salg Import og salg av elektronisk kommunikasjonsutstyr
Sist oppdatert

Import og salg av elektronisk kommunikasjonsutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvar for krav til radioutstyr, teleterminalutstyr og utstyr i elektroniske kommunikasjonsnett.

Radioutstyr som inneholder radiosender og/eller mottaker vil falle inn under det felleseuropeiske radioutstyrsdirektivet (Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)). Direktivet stiller grunnleggende krav til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og effektiv frekvensbruk, som må være oppfylt før radioutstyret kan plasseres på det europeiske markedet. Radioutstyrsdirektivet er gjort gjeldende som norsk rett gjennom radioutstyrsforskriften. Dette innebærer at de samme kravene til radioutstyr gjelder i Norge og i EU.

For andre utstyrstyper, se informasjon nederst på siden.

Virksomhet som ønsker å importere og/eller omsette radio-, teleterminal- og nettutstyr, må registrere seg hos Nkom. For nærmere informasjon om dette, se egen side angående registrering her.

Før radioutstyr plasseres på markedet skal produsent sørge for at utstyret har gjennomgått en samsvarsvurdering og det skal ha blitt utarbeidet teknisk dokumentasjon som viser at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet. Mer konkret stiller direktivet krav til merking og til hvilken dokumentasjon som skal følge utstyret. Importør og distributør (herunder forhandler) av radioutstyr har etter gjeldende regelverk et selvstendig ansvar for å påse at utstyret de plasserer på markedet oppfyller disse kravene. Det er viktig å merke seg at det i tillegg stilles flere direkte krav til produsent, importør og distributør (herunder forhandler) i radioutstyrsforskriftens §§ 12, 14 og 15.

Merking

CE-merke

Som en selverklæring på at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i radioutstyrsforskriften skal produsent merke radioutstyret og emballasjen med CE-merke slik at det er synlig, leselig og ikke kan fjernes. Utstyret og emballasjen skal også merkes med identifikasjonsnummer til teknisk kontrollorgan (notified body) dersom dette er benyttet under samsvarsvurderingen.

Informasjon om produsent og importør

Utstyret skal være merket med navn på produsenten og importør til EØS. Dette skal inkludere postadresse som angir et bestemt sted som produsenten og importøren kan kontaktes.

Identifisering av utstyret

Utstyret skal være merket med type, produksjon eller serienummer eller tilsvarende som gjør det mulig å identifisere radioutstyret unikt.

Dokumentasjon

Samsvarserklæring

Med hvert enkelt utstyr skal det følge en samsvarserklæring (Declaration of Conformity (DoC)) der produsent erklærer samsvar med de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet. Dette kan gjøres ved å legge med den fullstendige samsvarserklæringen f. eks i bruksanvisningen. Samsvarserklæringen skal ha samme struktur og inneholde de elementer som angitt i vedlegg VI i radioutstyrsdirektivet.

Det er også mulig å legge ved en forenklet versjon av samsvarserklæringen. Den forenklede samsvarserklæringen skal ha samme struktur og inneholde de elementer som angitt i vedlegg VII i radioutstyrsdirektivet og det skal oppgis en eksakt nettadresse til der den fulle samsvarserklæringen kan finnes.

Samsvarserklæringen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Informasjon til bruker

Vedlagt utstyret skal det følge med bruksanvisning, sikkerhetsinformasjon, informasjon om tilsiktet bruk, hvilke frekvensbånd utstyret fungerer i, utgangseffekt og informasjon om bruksbegrensninger der det er aktuelt. Informasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Det stilles krav til at importører og forhandlere gir brukerveiledning og informasjon om bruk av frekvenser og nødvendige tillatelser til sine kunder ved markedsføring og salg av radioutstyr. Dette er beskrevet nærmere i egen artikkel.

Frekvensbruk

Dersom utstyret bruker en frekvens som ikke er omfattet av fribruksforskriften, må det søkes frekvenstillatelse fra Nkom

Overgangsordning

Frem til 13. juni 2017 kunne radioutstyr plasseres på markedet etter radio- og teleterminaldirektivet 1999/5/EF (R&TTE-direktivet). Denne overgangsperioden er nå avsluttet, se Radioutstyrsdirektivet_overgangsperiode_avsluttet

Regelverk for andre typer elektronisk kommunikasjonsutstyr

Teleterminalutstyr og annet utstyr som benyttes til elektronisk kommunikasjon og som ikke er radioutstyr, må følge kravene i forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon og forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon. Merke- og dokumentasjonskravene for slikt utstyr er i det vesentlige tilsvarende som beskrevet over for radioutstyr.

Noen typer radioutstyr dekkes ikke av radioutstyrsforskriften. Dette gjelder blant annet maritimt radioutstyr for bruk om bord på SOLAS-skip, radioamatørutstyr og radioutstyr som kun benyttes for å ivareta rikets sikkerhet. For utfyllende liste se § 2 i radioutstyrsforskriften.

Maritimt radiokommunikasjonsutstyr for bruk på skip som seiler under SOLAS-konvensjonen skal rattmerkes etter kravene gitt i forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr. Mer informasjon om regelverk for maritimt radioutstyr finnes her.

Nkom utsteder tillatelser for radioutstyr til bruk i luftfartøy. Mer informasjon om tillatelse til bruk av aeromobilt radioutstyr finnes her.