Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Arbeidsgruppe nummer Retningslinjer for Arbeidsgruppe Nummer
Sist oppdatert

Retningslinjer for Arbeidsgruppe Nummer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin nasjonale arbeidsgruppe for nummerspørsmål ble etablert i juni 1997, som et frivillig, åpent forum for aktører og myndigheter. Formålet med arbeidsgruppen er å diskutere nummerspørsmål av interesse for aktører og myndigheter, særlig vedrørende nummerportabilitet og valg av tilbyder. Andre viktige spørsmål knyttet til nummerbruk, nummerforvaltning og nødanrop mv. diskuteres også i gruppen.

Beskrivelse og mandat

En viktig del av arbeidet i Arbeidsgruppe Nummer (AN) er å utveksle erfaringer og synspunkter, samt å søke å etablere et mest mulig felles syn på de problemstillinger som diskuteres i gruppen. Nkom vil søke å tillegge de anbefalinger arbeidsgruppen kommer med vekt i sitt videre regulerings- og tilsynsarbeid på de aktuelle områdene.

Nummergruppen identifiserer, beskriver og begrenser problemstillinger av betydning innenfor relevante områder. Gruppen utarbeider også underlagsmateriale, mulige løsninger og kommer med anbefalinger.

Ved behov nedsettes faggrupper som arbeider med spesielle problemstillinger. Som eksempler på slike problemstillinger kan nevnes effektivisering av nummerbruk og administrative rutiner for effektiv håndtering av nummerportabilitet.

Nkom oppfordrer alle aktører og myndigheter med interesse for nummerspørsmål til å delta i arbeidet.

De som har spørsmål angående arbeidsgruppen, eller ønsker å stå oppført på gruppens e-postliste, ta kontakt med Nkom på firmapost@nkom.no eller per telefon.

De interne retningslinjene for gruppen ble etablert på det 84’ møte 19. november 2013, og oppdatert på det 93’ møte 12. juni 2018.

Retningslinjene er som følger:

Møteforberedelser

 • I forkant av AN-møter bør Nkom og bransjen vurdere hvilke saker som egner seg for diskusjon/behandling i AN.
 • Aktørene bør delta med relevante personer med mandat til å ta stilling til de utsendte forslag, dvs. ha forankret standpunkt til forslag i beslutningssaker i egen organisasjon.
 • Aktørene bør komme forberedt til møtene.
 • Aktørene bør bidra med innspill innen fristen nedenfor.
 • Innspill fra en tilbyder eller tilbydere i felleskap bør foreligge tre uker før AN-møtet.
 • Innspillene må ha relevans for ANs mandat.
 • AN avgjør om forslag kan godkjennes, ev. avvises i møtet, om forslaget trenger ytterligere bearbeiding etter behandling i AN, eller om det må sendes ut på en bredere formell høring.

Møteinnkalling

 • Møteinnkalling med dagsorden sendes ut minst to uker før møtet.
 • Punktene på dagsorden, som ikke er rene informasjonspunkter, bør være ledsaget av saksdokument for behandling som sendes møtedeltakerne samtidig med dagsorden.
 • Det bør angis en tidsramme for hvert enkelt tema.
 • Hvem som er beslutningstaker bør angis i dagsorden, om det er Nkom eller om det er bransjenorm mellom berørte aktører.
 • Dagsorden bør inneholde orientering fra Nkom om internasjonalt arbeid, med tilhørende internasjonale dokumenter.
 • Tema bør avgrenses til det som følger av gruppens mandat.

Møteledelse

 • Nkom er møteleder, også når bransjenormer behandles.
 • Møteleder skal sørge for at alle får mulighet til å fremme sine syn.
 • Møteleder fører taleliste.
 • Møteleder bør sørge for at diskusjonene ikke sklir ut og skal sette strek når alle synspunkter er fremmet eller hvis tidsrammen som er satt gjør det nødvendig.
 • Kommentarer og innspill til møteledelsen tas opp med møteleder direkte, under eller i etterkant av møtet.

Faggrupper

 • Faggrupper bør nedsettes når AN eller Nkom identifiserer behov for det.
 • Faggruppen gis et klart skriftlig mandat fra AN, hvor dato for statusoppdatering og sluttleveranse fremgår. Fristene skal veiledende være senest tre uker før AN-møtet.
 • Nkom bør tilstrebe deltakelse i alle faggrupper under AN. I de faggrupper hvor Nkom ikke deltar, skal Nkom følge fremdriften.
 • Aktørene bør være villig til å bidra med relevant fagkompetanse i faggrupper/ekspertgrupper.
 • Aktørene bør være villig til å påta seg ansvar for lederskap av slike faggrupper.

Beslutninger

Om saken er til beslutning i AN eller om den kun er til diskusjon eller informasjon skal angis i møteinnkalling.

«Benkeforslag» til beslutning i møtet, bør som hovedregel avvises, ev. med anmodning om å utarbeide et skriftlig dokument som kan tas opp til behandling i neste møte i AN.  Temaer som kun er til informasjon oppfordres til å bli spilt inn til Nkom innen tre uker før møtet (slik at de kan inngå i møteinnkalling), men dersom dette ikke er mulig, kan de tas opp under eventuelt direkte på møtet.

Ved bransjenormer bør det legges vekt på konsensus eller tilnærmet konsensus. Den delen av bransjen som blir direkte berørt av beslutningen, er og bør være tilstrekkelig for å konkludere i en sak.

Møtedeltakelse over telefon

Hovedregel er fysisk tilstedeværelse på Arbeidsgruppe Nummer møter. Erfaring tilsier at det kan være utfordrende å ha deltakelse i møter på telefon, og det er fordeler med å ha fysisk tilstedeværelse. Deltakelse på telefon bør kun være unntaksvis.

Møtereferat

Møtereferatet sendes ut til møtedeltakerne innen to uker etter møtet, med to ukers kommentarfrist. Dersom det ikke kommer forslag til endringer, eller kun mindre språklige endringer, anses referatet som godkjent.  Dersom det kommer vesentlige kommentarer til referatet, sendes referatet ut på nytt til møtedeltakere med to ukers kommentarfrist.

Godkjent møtereferatet legges deretter ut på Nkom.no

På neste AN orienteres det om godkjent referat og eventuelt hvilke endringer som ble inntatt.

Maler

Mal for agenda til møteinnkalling.

Skal være utsendt innen to uker før møtet.

 

Møte nr. xx

Dato:

Saksnr.

 

Tema

Kommentar

Estimert behandlingstid

I=Informasjon

D=Diskusjon

B=Beslutning

Vedlegg/link

1

 Orientering om godkjent referat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 Internasjonalt arbeid

 

 

 

 

 x

 Eventuelt