Hva omfatter marked 15?

Grossistmarkedet for tilgang til mobilnett omfatter tilgang til mobilnett i form av nasjonal gjesting, tilgang for virtuelle nettverksoperatører (MVNO) og tjenesteleverandørtilgang. Nasjonal gjesting er aktuell tilgangsform for en aktør som bygger eget mobilnett og ikke har egen dekning i alle deler av landet. MVNO- og tjenesteleverandørtilgang gjelder aktører uten eget mobilnett. Tilgangen er teknologinøytral og omfatter dermed alle mobilteknologier. Tilgang til samlokalisering, som er en komplementær tjeneste til tilgangsformen nasjonal gjesting, er også en del av markedet.

Nytt vedtak

Nkom fattet 14. mai 2020 nytt vedtak i marked 15. Telenor ble i vedtaket på nytt utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling og pålagt særskilte forpliktelser. Den nye reguleringen trer i kraft 1. juni 2020 og har en forventet varighet på rundt tre år. Telenor skal innen 14. juni ha oppdatert sine standardavtaler i henhold til Nkoms nye vedtak.   

Vedtaket kan påklages, jf. ekomloven § 11-6 og forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage på vedtak er satt til 4 uker fra vedtakstidspunktet. En eventuell klage stiles til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sendes Nkom.

Vedtak

EØS-notifikasjon

Engelsk versjon av utkast til vedtak

Foreløpig utkast til vedtak

Varsel om vedtak

Marginskvismodell og prinsipper fra 13. august 2019

Andre innspill fra 22. januar 2019

Spørsmål til aktørene 28. august 2018

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 1. juli 2016 om fortsatt å utpeke Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling, og pålegge selskapet særlige forpliktelser i marked 15. Reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.

Her finner du aktuelle dokumenter knyttet til vedtaket:

Vedtak i marked 15

Klage på vedtak

Oversendelse av klage til Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets vedtak

Oppfølging av gjeldende regulering

Her finner du dokumenter knyttet til Nkoms arbeid med oppfølging av vedtaket av 1. juli 2016 i markedet for tilgang til mobilnett.

Resultater fra marginskvistester

Telenor er pålagt å tilby tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøpere. Marginskvis innebærer at relevante inntekter fra sluttbrukervirksomheten ikke er tilstrekkelig til å dekke relevante kostnader, herunder tilgangskostnader. Nkom har utviklet en modell for å teste om Telenor oppfyller forbudet mot å sette tilgangskjøper i marginskvis. 

Resultater fra Nkoms halvårlige tester finner du her:

Regnskapsmessig skille

Telenor er pålagt å opprette et regnskapsmessig skille mellom grossist- og sluttbrukervirksomheten i mobilmarkedet, og sende det aktuelle regnskapet til Nkom. Formålet med et regnskapsmessig skille er oppfølging av krav om ikke-diskriminering. Et krav om ikke-diskriminering på pris innebærer at Telenors grossisttilbud ikke skal være høyere enn selskapet kunne tatt fra egen sluttbrukervirksomhet. 

Telenors halvårlige og årlige rapporteringer sammen med Nkoms tilbakemeldinger finner du her:

Standardavtaler

I juli 2019 fattet Nkom to vedtak med pålegg om retting av Telenors standardavtaler for henholdsvis MVNO- og tjenesteleverandørtilgang. Telenor påklaget begge vedtak. Klagen ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i november 2019. Aktuelle dokumenter i saken finner du her:

NB-IoT

Telenor ba i februar 2018 om en avklaring av forholdet mellom reguleringen i mobilmarkedet og nettverksteknologien Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Telenors forespørsel og Nkoms svar finner du her: