Hva betyr vedtaket til Elsikkerhetsverket?

Det betyr at de svenske tilsynsmyndighetene har funnet grunn til å stoppe salget av to Easee ladebokser i Sverige. Vedtaket sier at feilene som er avdekket må utbedres før salget kan fortsette.

Hva er egentlig problemet med produktet slik det svenske elsikkerhetsverket ser det? 

Elsäkerhetsverket mener at produktene ikke oppfyller kravene som gjelder for å kunne selge produkter på markedet. Det er lagt ut en pressemelding om saken på Elsäkerhetsverkets nettsider. Den gir mer informasjon: Laddbox får försäljningsförbud | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Hvorfor har norske myndigheter godkjent produktet?

Myndighetene godkjenner ikke produktene. Det er produsents, importørs og forhandlers ansvar at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er sikkert i bruk. Produsenten er ansvarlig for å teste utstyret etter relevante sikkerhetsstandarder og dokumentere at de er i samsvar med sikkerhetskravene. Myndigheten følger med på markedet og gjør tilsyn hvis risikoen viser at det er nødvendig. 

Hvorfor er dere i Nkom involvert i denne saken?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvaret for tilsyn med utstyr til elektronisk kommunikasjon på det norske markedet. Dette vil omfatte utstyr, deriblant elbilladere som kommuniserer via for eksempel WiFi, bluetooth, 4G/5G eller kabel. Regelverket som utstyret må oppfylle er det samme i hele EU/EØS-området. 

Hvordan stiller Nkom seg til Elsakerhetsvarkets vedtak?

Det viktigste for oss er at produktene som finnes på det norske markedet er trygge å bruke. Elsäkerhetsverket sier også i sin rapport at produktene ikke utgjør umiddelbar fare for liv og helse. Vi vil nå gå nøye inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig å gjøre.

Vil Nkom nå stanse salget av Easee sine modeller Home og Charge også her til lands?

Det er ikke umiddelbart grunnlag for å stanse salget av Easee- ladere i Norge slik vi vurderer situasjonen nå. Det kan imidlertid endre seg etter at vi har gjort ytterligere undersøkelser i saken, og vi ser det endelige utfallet av saken i Sverige.

Easee anker avgjørelsen. Hvilken betydning har det?

Det er viktig at det i slike vedtak er adgang til å klage. Da vil nye momenter kunne komme opp som kan ha betydning for beslutningen i Sverige og dermed også i øvrige EU/EØS-land.

Vil dere si at ladere fra Easee er trygge å bruke?

Vedtaket i Sverige sier at det ikke er en umiddelbar fare for liv og helse ved bruk av laderne. Vi er ikke kjent med tilfeller som tilsier at laderen utgjør en fare ved bruk, og vi har ikke grunnlag for å fraråde folk å bruke laderne. 

Nkom har tidligere sagt at dere også vil gjøre en egen vurdering av elbil-laderne som tilbys på det norske markedet i løpet av året. Har dette arbeidet startet?

Ja, vi er allerede nå i gang med å identifisere hvilke tiltak det er nødvendig for oss å gjøre i denne saken. Vi har sagt at vi starter tilsyn umiddelbart, og vi jobber mot å kunne fått inn testresultater i løpet av august.

Hva risikerer norske kunder dersom de fortsetter å bruke produktet?

Elsäkerhetsverkets granskning har ikke påvist en umiddelbar fare for liv og helse knyttet til bruken av elbilladerne. Vi har heller ingen annen informasjon så langt som tilsier at man skal slutte å bruke disse laderne.  Vi er eksempelvis ikke kjent med noen tilfeller der bruk av laderen har ført til farlige situasjoner. 

Hva må folk som har en slik lader gjøre nå og hvem skal de forholde seg til?

Vi forstår at forbrukere kan ha spørsmål til dette. I tillegg til å lese våre spørsmål og svar kan man kontakte sin leverandør for å få råd.  

Norges har kommet lengst i elbilmarkedet med enormt mange elbileiere, burde norske myndigheter vært mer frempå?

Det er produsentens, importørs og forhandlers ansvar at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er sikkert i bruk. Produsenten er ansvarlig for å teste utstyret etter relevante sikkerhetsstandarder og dokumentere at de er i samsvar med sikkerhetskravene. Myndigheten følger med på markedet og gjør tilsyn hvis risikoen viser at det er nødvendig. Det er viktig å påpeke at det per nå ikke er meldt inn hendelser knyttet til bruken av disse laderne i Norge

Hva gjør dere i Nkom videre i denne saken?

Det viktigste for oss er at produktene som finnes på det norske markedet er trygge å bruke. Elsäkerhetsverket sier også i sin rapport at produktene ikke utgjør umiddelbar fare for liv og helse. Vi vil nå gå nøye inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig å gjøre. 

 

Er dere i dialog med Elsäkerhetsverket, evt. noen andre myndigheter?

Vi har dialog med svenske Elsäkerhetsverket, men vi er ikke involvert i de undersøkelsene de har gjort eller vedtaket de har fattet.  Vi har god dialog med DSB som er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner.