Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Hvordan søke om frekvenstillatelser
Sist oppdatert

Hvordan søke om frekvenstillatelser

Søknader om spektrumstillatelser, sendertillatelser og sendertillatelser i "FM-båndet" rettes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom gir her en gjennomgang av hvordan interesserte kan søke om slike tillatelser, hva Nkom krever av søker og hvilke opplysninger søknaden må inneholde. Når Nkom kunngjør at vi har mottatt en søknad om spektrumstillatelse, kan vi stille krav til bankgaranti for opprinnelig og nye søkere. .

På nærmere vilkår kan alle til enhver tid søke om frekvenstillatelse(r) dersom frekvensene det søkes om er ledige eller blir ledige i løpet av de nærmeste 3 årene.

Fremgangsmåte for å søke om sendertillatelser

Nkom utsteder sendertillatelser fortløpende på bakgrunn av innkommende søknader. Nkom kan normalt tildele frekvenser til alle som søker fordi det er tilstrekkelige frekvensressurser ledige. Det gis sendertillatelser i ulike frekvensbånd som bl.a. er planlagt for radiolinje, opplink for satellitt, PMR og enkelte laveffektssystemer.

På nærmere vilkår kan alle til enhver tid søke om sendertillatelse(r) i de frekvensbånd som administreres av Nkom, og som forvaltes ved at det gis sendertillatelser.

Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og norsk organisasjonsnummer (søker må være registrert i Brønnøysundregistrene). Privatpersoner må oppgi fødselsnummer. 
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
 • Oversikt over hvilke sendertillatelser det søkes om, dvs. i hvilke bånd man søker om å få tildelt sendertillatelse(r) og eventuelt hvilken båndbredde/kapasitet det søkes om

Nkom vil ikke håndheve kravet om norsk organisasjonsnummer ved søknader om frekvenser for et kortvarig begrenset tidsrom, typisk ved konserter, idrettsarrangementer og lignende.

Nkom har utarbeidet søknadsskjemaer for søknader av ulike former for sendertillatelser. Søknadsskjemaene viser hvilken informasjon Nkom trenger for å kunne behandle en søknad om sendertillatelse.

Fremgangsmåte for å søke om sendertillatelser i "FM-båndet"

Frekvensbåndet 87,5 -108 MHz omtales som "FM-båndet". "FM-båndet" er i nasjonal frekvensplan planlagt for FM-lydkringkasting med radiosystem basert på anbefaling BS.450 fra ITU-R. I Norge er frekvensene, som et resultat av prosedyrer gjennomført i samarbeid med  Kulturdepartementet eller Medietilsynet, tildelt sendernett for lokalradio og riksradio. Frekvensene er fordelt mellom aktører som NRK, Radio Norge og P4 Radio Hele Norge, samt et hundretalls lokale/regionale aktører.

Nkom fordeler bare unntaksvis frekvenser i "FM-båndet". I "FM-båndet" er de fleste sendertillatelsene fordelt, og det finnes i praksis ikke ledige sendertillatelser i tett befolkede deler av Norge. På nærmere vilkår kan alle til enhver tid søke om å få tildelt midlertidige sendertillatelse(r) i "FM-båndet" eller konsesjonsområder som er ubenyttet.

Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og norsk organisasjonsnummer (søker må være registrert i Brønnøysundregistrene). Privatpersoner må oppgi fødselsnummer.
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post) 
 • Oversikt over hvilke sendertillatelser det søkes om

Nkom har utarbeidet et søknadsskjema for søknad om sendertillatelser i "FM båndet". Søknadsskjemaet viser hvilken informasjon Nkom trenger for å kunne behandle en slik søknad.

Fremgangsmåte for å søke om spektrumstillatelser

På nærmere vilkår kan alle til enhver tid søke om spektrumstillatelse(r) dersom det ikke er mer enn 3 år til gjeldende tillatelse utløper.

Søknad om spektrumstillatelse kan være spesifisert med hensyn til plassering i spekteret eller uspesifisert som f.eks. "en landsdekkende 56 MHz blokk i 38 GHz båndet".

Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og norsk organisasjonsnummer (søker må være registrert i Brønnøysundregistrene). Privatpersoner må oppgi fødselsnummer. 

 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post) 

 • Oversikt over hvilke frekvensblokker det søkes om 

 • Oversikt over hvilke regioner det eventuelt søkes om

 • Opplysning om det søkes om dupleks eller simpleks frekvensblokker

Fremgangsmåte for å søke om frekvenser i 70/80 GHz-båndet ved forenklet lisensiering

Firmaer eller privatpersoner som ønsker å sette opp systemer registrerer de opplysningene Nkom krever via e-skjema tilgjengelig på Altinn.no. Før ny registrering må frekvensbrukeren utføre en sjekk av allerede registrert frekvensbruk, for å minimere faren for skadelig interferens. Tabell- og kartløsningen på www.nkom.no/forenkletlisensiering benyttes for å få oversikt over systemene som er registrert i aktuelt område. Vilkårene for bruk er listet opp i fribruksforskriften § 5 kapittel II.

Etter innsendt søknad via Altinn.no vil nye system bli publisert på Nkoms nettsider, www.nkom.no/forenkletlisensiering.

Garanti

Ved kunngjøring av mottatt søknad om spektrumstillatelse på npt.no (interesseanmeldelse), kan Nkom velge å stille krav om bankgaranti. Kravet om å stille bankgaranti vil da gjelde for både opprinnelig søker og eventuelle nye søkere. Bankgarantien skal bidra til å sikre at etterspørselen etter frekvensene er reell. På denne måten kan vi unngå å sette i gang en tidkrevende planleggingsprosess frem mot auksjon dersom det ikke er reell overskuddsetterspørsel etter frekvensene.

Størrelsen på garantien blir bestemt i hvert enkelt tilfelle. Det samme gjelder for gyldighetsperioden. Nkom kan la garantien være dekkende til også å gjelde en eventuell auksjon, dersom vi for eksempel ser at det er fornuftig med en enkel auksjon som tar kort tid å planlegge og gjennomføre. Dersom auksjonen er av en mer kompleks art kan det være mer naturlig at garantien kun gjelder interesseanmeldelsen, og at det blir stilt nytt krav om bankgaranti for selve auksjonsregistreringen.

Garantien skal være en påkravsgaranti. Garantien skal være utstedt av en finansieringsinstitusjon som er etablert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-området). Garantien skal være utstedt til den norske stat v/Nkom og skal ha gyldighet slik Nkom spesifiserer i utlysningen. Nkom vil tilpasse garantibeløpet til det aktuelle frekvensbånd, men kan velge å relatere det til størrelsen på det estimerte frekvensgebyret for det kalenderåret hvor søknaden mottas. Opplysninger om estimert gebyr gis av Nkom.

Garantidokumentene publisert av Nkom skal brukes. Kun originale garantidokumenter vil bli akseptert (ingen duplikater eller kopier).

Gebyr for første gebyrperiode faktureres samtidig med at spektrumstillatelse utstedes. Dersom gebyr for første gebyrperiode ikke blir innbetalt i samsvar med betalingsfrist (per 30 dager), vil Nkom kunne kreve inn gebyret ved å fremme krav overfor den finansieringsinstitusjon som har utstedt bankgarantien.

Sentrale statlige organer er unntatt fra plikten til å stille bankgaranti. Bakgrunnen er at Staten er selvassurandør, jfr. Økonomireglementet for staten. Nkom avgjør hvilke enheter som i denne sammenhengen anses som sentrale statlige organer.

Skjema

Roller i Altinn (e-skjema)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Rollen som benyttes er "Utfyller/innsender".

Les mer om roller og rettigheter: