Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Andre nummerplaner Objektidentifikator
Sist oppdatert

Tildeling av objektidentifikatorer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler objektidentifikatorer i henhold til de internasjonale standardene ISO/IEC 8824-1 / ITU-T X.680 og ISO/IEC 9834-1 / ITU-T X.660, jf. forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 39.

En objektidentifikator kan brukes for å identifisere et objekt entydig på verdensbasis. Med et objekt menes vanligvis et veldefinert stykke informasjon, en definisjon eller en spesifikasjon. I de fleste tilfeller vil en objektidentifikator bli benyttet til å identifisere et objekt i forbindelse med maskin-til-maskin kommunikasjon. En objektidentifikator vil for eksempel kunne entydig identifisere et objekt som transporteres over et åpent nettverk. I slike tilfeller er det som regel ikke nødvendig å gi objektene tekstlige navn som er lettere å lese for mennesker.

Eksempler på objekter som kan identifiseres med en objektidentifikator kan være:

  • dokumenttyper i en filoverføringsprotokoll,
  • private innholdstyper i en melding i X.400 elektronisk post,
  • terminalprofiler,
  • objekter som skal styres ved hjelp av en management-protokoll,
  • objektklasser og attributt-typer i en X.500 katalog,
  • formattyper for medisinske bilder,
  • organisasjoner, avdelinger og produkter.

Objektidentifikatorer er brukt i en rekke internasjonale standarder fra ISO/IEC og rekommandasjoner fra ITU-T, f. eks. X.400, X.500 og standarder for OSI management. I disse kan en objektidentifikator f. eks. være brukt til å definere et standardisert objekt i den aktuelle protokollen, og verdien av objektidentifikatoren vil fremgå av den aktuelle standarden eller rekommandasjonen. Objektidentifikatorer kan også brukes for å identifisere ikke-standardiserte objekter, f. eks. i forbindelse med utvikling av spesiell programvare eller databaseinformasjon.

Nkom har i samarbeid med interesserte aktører utarbeidet dokumentet "Tildeling av objektidentifikatorer i Norge". Dokumentet er gitt status som "Norsk anbefaling". Tildelingsordningen er frivillig, og det finnes ingen lover eller forskrifter som krever at anbefalingen blir fulgt. Hensikten med å ha en norsk anbefaling for tildeling av objektidentifikatorer er å sikre globalt entydige identifikatorer som kan brukes i sammenheng med all åpen datakommunikasjon. Global entydighet sikres ved at det fins anerkjente og samarbeidende registreringsautoriteter som tildeler objektidentifikatorer til interessenter.

Anbefalingen definerer hvordan tildeling og registrering av objektidentifikatorer gjøres i Norge. Dokumentet er et supplement til de internasjonale standardene ISO/IEC 8824-1 / ITU-T X.680 og ISO/IEC 9834-1 / ITU-T X.660 som hhv. definerer begrepet objektidentifikator og beskriver prosedyrer for registreringsautoriteter. Anbefalingen er begrenset til administrative forhold rundt tildeling av objektidentifikator-verdier, og den berører ikke tekniske forhold rundt bruken av de tildelte objektidentifikator-verdiene.

Anbefalingen gjelder for tildeling av objektidentifikator-verdier fra følgende tre grener:

  • {itu-t(0) administration(2) norway(242)}
  • {iso(1) member-body(2) norway(578)}
  • {joint-iso-itu-t(2) country(16) norway(578)}

Den ansvarlige registreringsautoriteten for disse objektidentifikator-grenene er Nkom. Tildeling vil normalt skje fra grenen {joint-iso-itu-t(2) country(16) norway(578)}. Det vil ikke være noen begrensninger på hvem som kan få tildelt en objektidentifikator.

En organisasjon som ønsker å få tildelt en objektidentifikator, må sende skriftlig søknad til Nkom. Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no. Ved tildeling av en objektidentifikator skal mottakeren av identifikatoren betale et gebyr til Nkom. Gebyret skal dekke de administrative kostnadene Nkom har i forbindelse med tildelingen.

Nkom vedlikeholder en liste over tildelte objektidentifikatorer og publiserer denne på Nkoms hjemmeside. Den som får tildelt en objektidentifikator, har muligheten for å reservere seg mot at denne skal stå på publiseringslisten.

Skjema