Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2004 Marked 15

Nkom varsler ESA om fortsatt regulering av Telenor

Nkom har sendt utkast til vedtak om regulering i mobilmarkedet til ESA for kommentarer. Her pålegges Telenor fortsatt å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Utkastet gir klare insentiver til fullføring av utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Dette for å skape mer bærekraftig konkurranse i markedet.

Det fremgår av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) markedsanalyse at Telenor har en sterk og stabil posisjon i det norske mobilmarkedet. Selskapet vil på nytt bli utpekt som eneste tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet, slik selskapet også er i den inneværende reguleringsperioden.

Nkom gjennomførte en nasjonal høring av varsel om vedtak om regulering i juni 2019, og deretter en avgrenset tilleggshøring i tilknytning til prisreguleringen i januar 2020. På grunnlag av høringsinnspill, samt en rekke møter med aktørene i markedet, har Nkom justert forpliktelsene i forslaget til vedtak som nå er sendt til EFTAS overvåkningsorgan, ESA. Dette for i størst mulig grad å innrette disse mot å oppnå bærekraftig konkurranse.

Tre konkurransedyktige mobilnettverk

Regjeringen har en målsetting om bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet. For å nå dette, skal reguleringen legge til rette for tre konkurransedyktige mobilnettverk. Dette er hovedmålsetting for Nkoms regulering av ekommarkedet i de kommende to til tre år.

Telenor og Telia har vært til stede i det norske markedet med landsdekkende mobilnettverk i mange år, mens Ice har bygget ut sitt nett kraftig de siste årene. Nå står Ice foran en krevende fase med dekningsbygging i de siste og mer spredt befolkede områdene.

For at Ice skal kunne konkurrere effektivt om sluttkunder, mener Nkom det er behov for å fortsatt pålegge Telenor å tilby Ice å leie sitt nett der Ice ikke har egen dekning, såkalt nasjonal gjesting.

Utkastet til vedtak slår fast at en leieavtale skal tilbys til regulerte priser og til forhåndsbestemte vilkår. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for konkurranseevnen til Ice i sluttbrukermarkedet de neste to til tre årene. Samtidig skal reguleringen gi insentiver til at Ice fullfører byggingen så raskt og effektivt som mulig. Prisreguleringen er dermed strammet inn noe slik at det i enda større grad skal lønne seg for Ice å overføre trafikk til eget nett underveis i utbyggingen.

Det legges opp til at prisreguleringen for nasjonal gjesting kun kan forventes å vedvare innenfor den kommende reguleringsperioden, det vil si rundt tre år. Dersom Ice i fremtiden velger å fornye sin nåværende avtale om nasjonal gjesting med Telia, vil dette være på vilkår som ikke er regulert av myndighetene.

Innplassering og samlokalisering i master og hytter

Muligheten for å montere utstyr i etablerte master og hytter, såkalt samlokalisering, er også viktig for et selskap som skal bygge eget nett. Nkom varsler derfor flere regulatoriske forpliktelser for å sikre at anmodninger om samlokalisering blir effektivt håndtert. Dette handler blant annet om hvor lang tid Telenor maksimalt kan bruke på å svare på en anmodning, og hvor mye det skal koste å plassere utstyret i Telenors master.

Tilrettelegge for andre konkurrenter

Telenor vil også bli pålagt å gi tilgang for mobile virtuelle nettverksoperatører (MVNO) og tjenesteleverandører, altså mobilselskaper uten egne nett. Nkom mener at slike aktører er viktige for konkurransen. Nkom varsler at tilgang skal tilbys på ikke-diskriminerende vilkår, og til priser som sikrer at effektive mobiltilbydere kan oppnå positive marginer.
Nkom vil fortsatt gjennomføre marginskvistester med seks måneders intervaller, slik som i dag. Nkom har endret enkelte av prinsippene som ligger til grunn for testene, slik at de er bedre tilpasset de norske markedsforholdene. For eksempel vil testene basere seg på modellerte aktører med 3 % markedsandel, mot dagens 5 %. Dette vil etter Nkoms mening gjøre at de modellerte aktørene i testen likner mer på reelle aktører i det norske markedet, og dermed vil få styrket sin mulighet til å oppnå bedre lønnsomhet.

Samtidig legger reguleringen til rette for at MVNO og tjenestetilbydere på noe lenger sikt skal kunne leie nett fra flere infrastruktureiere som konkurrerer om å tilby sine nett. Slik bærekraftig konkurranse vil igjen medføre reduserte priser for sluttbrukere.

Videre prosess i ESA

Utkast til vedtak er nå sendt til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. ESA er bindeleddet for Norges harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen, dette i henhold til det felleseuropeiske regelverket.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastet, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer, dette med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til Nkom i forbindelse med denne konsultasjonen.

Mer informasjon om prosessen finnes på ESAs hjemmesider.

Pågående SMP-vurdering

StegDato
EØS-notifikasjon (2020)
Utkast til vedtak (2019)
Varsel om vedtak med vedlegg (2019)
Marginskvismodell og prinsipper (2019)
Andre innspill (2019)
Spørsmål til aktørene (2018)

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Oppfølging av vedtak 2016
Vedtak (2016)
EØS-notifikasjon (2016)
Varsel om vedtak med vedlegg
Tidligere varsel om vedtak
Spørsmål til aktørane
Varsel om vedtak
EØS-notifikasjon
Vedtak
SDs vedtak
Tidligere vedtak
Oppfølging