Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Statistikk Ekommarkedet
Sist oppdatert

Ekommarkedet 2017

Nkom publiserer tall for utviklingen i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet Ekomstatistikken.nkom.no. Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for de enkelte tjenestene kan lastes ned. I dette sammendraget gir Nkom en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene for 2017.

Omsetning

Samlet omsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester var 34,4 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på om lag 173 millioner sammenlignet med 2016. Fra 2015 til 2016 var det til sammenligning en økning på mer enn 393 millioner kroner. Omsetningen er i denne sammenhengen det kundene blir fakturert (eksklusive mva.), med noen modifikasjoner. For eksempel er betaling for mobiltelefoner eller annen fysisk utrustning hos kundene ikke inkludert i omsetningen.

Samlet omsetning omfatter mobiltjenester, fast bredbånd, fasttelefoni, datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet. Mobiltjenester står for over 59 prosent av den samlede omsetningen i 2017. Denne andelen er økende. Omsetningen for mobiltjenester var samlet sett på nærmere 20,4 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på bortimot 409 millioner kroner fra 2016. Også fra 2015 til 2016 var det en økning i omsetningen. Mobiltjenester omfatter mobiltelefoni, mobilt bredbånd og maskin-til-maskin-kommunikasjon. Inntektene som tilbyderne får når norske mobilkunder gjester mobilnett i utlandet, er inkludert. Disse inntektene gikk ned fra over 1,2 milliarder kroner i 2016 til nærmere 816 millioner i 2017.

Omsetningen for fast bredbånd står for bortimot 28 prosent av samlet omsetning i 2017. Også denne andelen er økende. Omsetningen for fast bredbånd var nærmere 9,5 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på nesten 309 millioner fra 2016. Det er omsetningen for bredbånd over fiber som øker mest og som i 2017 utgjør nesten 46 prosent av omsetningen for fast bredbånd. Økningen i omsetning for bredbånd over kabel-TV flater ut, mens omsetningen for xDSL fortsetter å falle. Nærmere 19 prosent av omsetningen for fast bredbånd kommer fra bedriftsabonnement.

Omsetningen for fasttelefoni fortsetter å gå ned og utgjør nå 6 prosent av samlet omsetning. Dette omfatter både telefoni over PSTN eller ISDN og bredbåndstelefoni. Omsetningen for bredbåndstelefoni utgjør om lag 29 prosent av total omsetning for fasttelefoni i 2017. Denne andelen er økende. Nesten halvparten av omsetningen for fasttelefoni kommer fra bedriftsabonnement. Omsetningen for bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet har vært økende de siste årene. Omsetningen for datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet endres ikke vesentlig fra år til år. I 2017 var denne omsetningen om lag 2,4 milliarder kroner i 2017.

Omsetningen for overføring av TV-tjenester er ikke inkludert i samlet omsetning nevnt ovenfor. Det meste av omsetningen for overføring av TV-tjenester er vederlag for innhold og dermed ikke sammenlignbar med omsetningen for telefoni og bredbånd. Omsetningen for overføring av TV-tjenester, inklusive filmleie, var nærmere 9,4 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på mer enn 580 millioner kroner fra 2016. Til sammenligning var det en økning på bortimot 237 millioner fra 2015 til 2016. Det er omsetningen for TV-tjenester over fiber som øker mest, men fremdeles er omsetningen for kabel-TV og TV-tjenester over satellitt høyere.

Investeringer

I 2017 investerte tilbyderne mer enn 9,7 milliarder kroner i elektroniske kommunikasjonstjenester og utbygging av tilhørende infrastruktur. Det er over 522 millioner mindre enn i 2016. Investeringene i 2017 utgjør 28 prosent av den samlede omsetningen dette året. Til sammenligning var denne andelen 30 prosent i 2016.

Nkom ber tilbyderne om å fordele investeringene på fastnett og mobilnett samt investeringer som ikke kan henføres til dette. En slik fordeling vil i noen grad være basert på den enkelte tilbyders skjønn. Investeringene som tilbyderne rapporterer for fastnett utgjør om lag 61 prosent av samlede investeringer i 2017, eller mer enn 5,9 milliarder kroner. Dette beløpet er noe høyere enn i 2016. Tilbyderne rapporterer at nærmere 4,6 milliarder kroner av investeringene i fastnett kan henføres til utbygging av fibernett. Tilsvarende beløp i 2016 var i underkant av 4,0 milliarder.

Investeringene som tilbyderne rapporterer for mobilnett, var i overkant av 2,4 milliarder kroner i 2017. Tilsvarende beløp året før var over 2,9 milliarder kroner. Mye av nedgangen kan henføres til reduserte investeringer i LTE.

Ovennevnte tall omfatter investeringer i materielle eiendeler. Investeringer i immaterielle eiendeler kommer i tillegg. I 2017 var disse på nærmere 1,2 millioner kroner. I 2017 ble det også innbetalt om lag 790 millioner kroner i proveny i forbindelse med auksjonen i 900 MHz-båndet.

Abonnement

Utviklingen i abonnement er svært ulik for de enkelte tjenestene. Antall abonnement for fasttelefoni fortsetter å gå ned i omtrent samme takt som tidligere. Antall abonnement for mobiltelefoni har vær relativt stabilt de siste årene, mens antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd fortsetter å gå noe ned. På den annen side er det betydelig økning i antall abonnement for fast bredbånd.

Innenfor de enkelte tjenesteområdene er det til dels store endringer i sammensetningen av abonnement. For mobiltelefoni er det en betydelig overgang fra bruk av kontantkort til fakturerte abonnement. Denne tendensen har vi observert over flere år. Kontantkortene utgjorde mindre enn 16 prosent av totalt antall abonnement for mobiltelefoni ved utgangen av 2017.

For fast bredbånd fortsetter reduksjonen i antall abonnement basert på xDSL. Det er spesielt antall ADSL-abonnement som reduseres, og en økende andel av xDSL-abonnementene er VDSL. For første gang registreres det en nedgang i antall abonnement for bredbånd over kabel-TV-nett. På den motsatte siden er økningen i antall abonnement basert på fiber større nå enn tidligere. Fiberbredbånd har vært den største aksessteknologien for bredbånd i privatmarkedet siden 2015. Ved utgangen av 2017 var det over 878 000 privatabonnement basert på fiber. Det er en økning på mer enn 124 000 fra samme tidspunkt i 2016. Det er den største økningen som er registrert på ett år for fiberbredbånd. Ved utgangen av 2017 hadde bortimot 24 prosent av alle private bredbåndsabonnement en markedsført nedstrøms hastighet på 100 Mbit/s eller mer.

Antall abonnement for overføring av TV har vært økende de siste årene, men den årlige økningen har avtatt. Fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 var det derimot en nedgang i antall abonnement på bortimot 2 500. Fra utgangen av 2016 til samme tidspunkt i 2017 var nedgangen på 11 500 abonnement. Det totale antallet TV-abonnement var om lag 2,22 millioner ved utgangen av 2017. Fiber er den eneste aksessformen som øker. Fra utgangen av 2016 til samme tidspunkt i 2017 var det en økning på over 82 000 fiberabonnement. Antall TV-abonnement basert på fiber passerte 651 000 ved utgangen av 2017. Det er mer enn 29 prosent av totalt antall abonnement.

Trafikk

Den samlede taletrafikken fra fasttelefon og mobiltelefon går gradvis nedover. I 2017 ble det «snakket» i bortimot 16,1 milliarder minutter. Det er reduksjon på over 387 millioner minutter fra 2016. En økende andel av trafikken kommer fra mobiltelefoner. Denne andelen er nærmere 89 prosent i 2017.

Meldinger fra mobiltelefoner består av SMS (tekstmeldinger), MMS (multimediemeldinger) og innholdsmeldinger. Det siste er hovedsakelig automatisk generert meldinger i forbindelse med varsling eller annen informasjon til abonnentene. Det er en nedgang i totalt antall sendte meldinger i 2017, sammenlignet med året før. Dette skyldes i sin helhet nedgang i antall SMS-meldinger. Totalt ble det sendt over 7,3 milliarder meldinger i 2017. Over 73 prosent av totalt antall meldinger er SMS. Det er imidlertid innholdsmeldinger som øker mest, og disse utgjør nesten 25 prosent av totalt antall meldinger i 2017.

Datatrafikken fra abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd øker betydelig fra år til år. Total datatrafikk i 2017 var bortimot 236 petabyte (PB), eller 236 millioner GB. Det er en økning på om lag 79 PB fra 2016, da datavolumet var i underkant av 157 PB. Mer enn 68 prosent av datatrafikken i 2017 genereres fra mobiltelefoniabonnement. Privatabonnementene genererer nærmere 79 prosent av den totale datatrafikken. Datatrafikken som genereres av norske mobilkunder i utlandet kommer i tillegg. Denne øker betydelig fra 2016 til 2017. I 2017 var denne datatrafikken på 9,5 PB, en økning fra 3,4 PB i 2016.

Markedsandeler

Telenor hadde i 2017 en andel på 50,5 prosent av den samlede omsetningen på over 34,3 milliarder kroner. I 2016 var denne andelen på 50,6 prosent. Telia er nest største tilbyder, målt i samlet omsetning. Telias andel gikk ned fra 21,5 prosent i 2016 til 20,9 prosent i 2017. Phonero, som Telia eier, er inkludert i denne markedsandelen.

Tredje største enkeltstående tilbyder er Get. Når vi også inkluderer TDC og Homebase, hadde denne gruppen en andel av samlet omsetning i 2017 4,8 prosent. I 2016 var denne andelen på 4,9 prosent. Altibox er et samarbeid mellom flere fibertilbydere. Når vi ser disse selskapene under ett, hadde de en andel av samlet omsetning i 2017 på 6,8 prosent. I 2016 var denne andelen på 6,7 prosent. Samlet sett blir de dermed tredje største aktør etter samlet omsetning. Viken Fiber er den største enkeltstående tilbyder i Altibox-samarbeidet, med en markedsandel på 1,7 prosent i 2017.

Telenor er største tilbyder av både fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd. Ved utgangen av 2017 hadde Telenor 63,1 prosent av privatabonnementene for fasttelefoni og 65,1 prosent av bedriftsabonnementene.

Ved utgangen av 2017 hadde Telenor 48,7 prosent av alle abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet. Denne andelen var til sammenligning 49,6 prosent ved utgangen av 2016. Tilsvarende markedsandel for Telia går ned fra 35,1 prosent ved utgangen av 2016 til 33,7 prosent ved utgangen av 2017. ICE er den tredje tilbyderen med eget mobilnett. ICE øker markedsandelen fra 5,5 prosent ved utgangen av 2016 til 7,7 prosent ved utgangen av 2017. Disse tre tilbyderne hadde en samlet andel på 90,1 prosent av alle mobilabonnement ved utgangen av 2017. Det er samme andel som på samme tidspunkt i 2016.

Ved utgangen av 2017 hadde Telenor 39,7 prosent av alle private abonnement for fast bredbånd. Det er en nedgang fra 40,9 prosent ved utgangen av 2016. Hvis vi også inkluderer bedriftsabonnement, var den samlede markedsandelen for privat- og bedriftsabonnement på 39,8 prosent ved utgangen av 2017 og 41,0 på samme tidspunkt i 2016.

Get er nest største enkeltstående tilbyder av abonnement for fast bredbånd. Når vi også inkluderer TDC og Homebase, hadde denne gruppen en andel av antall privatabonnement for fast bredbånd på 17,7 prosent ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2016 var denne andelen på 17,8 prosent. Når vi ser tilbyderne i Altibox-samarbeidet under ett, hadde disse en andel av private bredbåndsabonnement på 21,4 prosent ved utgangen av 2017. Det er en økning fra 20,1 prosent på samme tidspunkt i 2016. Samlet sett blir de dermed nest største tilbyder av privatabonnement for fast bredbånd. Viken Fiber er den største enkeltstående tilbyder i Altibox-samarbeidet, med en markedsandel på 6,7 prosent i 2017. Dette gjør Viken Fiber til tredje største enkeltstående tilbyder av fast bredbånd, etter Telenor og Get.

Telenor er også største enkeltstående tilbyder av abonnement for fast bredbånd om vi bare ser på fiber. Telenors andel av de private fiberabonnementene øker fra 19,9 prosent ved utgangen av 2016 til 21,4 prosent på samme tidspunkt i 2017. Viken Fiber er nest største enkeltstående tilbyder av fiber. Ved utgangen av 2017 hadde Viken Fiber en andel av de private fiberabonnementene på 15,5 prosent. Hvis vi ser fibertilbyderne i Altibox-samarbeidet under ett, har disse en andel på 49,0 prosent av de private fiberabonnementene ved utgangen av 2017. Til sammenligning hadde de en andel på 52,2 prosent ved utgangen av 2016.

Telenor hadde 43,6 prosent av alle abonnement for overføring av TV-tjenester ved utgangen av 2017. Det er en liten nedgang fra samme tidspunkt i 2016. Get er nest største tilbyder med en markedsandel på 19,2 prosent ved utgangen av 2017. Dette inkluderer også Homebase. Ved utgangen av 2016 var denne andelen på 19,6 prosent. Riks-TV er tredje største enkeltstående tilbyder av TV-abonnement med en andel på 11,9 prosent ved utgangen av 2017. Det er noe lavere enn ved utgangen av 2016. Hvis vi ser tilbyderne i Altibox-samarbeidet under ett, hadde de en andel av TV-abonnementene på 15,4 prosent ved utgangen av 2017. Det er en økning fra 14,1 prosent ved utgangen av 2016.