Hva er radiolinje?

Radiolinje kan benyttes som erstatning for en fysisk kabel eller fiber og benyttes ofte i områder hvor det er kostbart å legge kabel. Radiolinjer benyttes typisk til transmisjon i mobilnettene eller til å levere fast bredbånd. Radiolinje mellom to faste punkter kalles punkt til punkt (P2P). 

For å sikre effektiv utnyttelse av frekvensressursene benyttes retningsbestemte antenner i radiolinje, mens sektor- og rundstråleantenner normalt ikke benyttes. Den internasjonale teleunionen (ITU) sorterer radiolinje under allokering av faste tjenester (“fixed”). Radiolinjer benyttes normalt i dedikerte frekvensbånd uten sendetidsbegrensning (duty cycle).

Hva er punkt til multipunkt?

Punkt til multipunkt (P2M) er kommunikasjon mellom flere stasjoner. I P2M-nett kommuniserer ofte mange mottakerstasjoner med en sentral stasjon. Kommunikasjonen kan foregå direkte eller forsterkes via en repeater/bro. Typisk bruk av P2M-nett benyttes ofte til fjernstyring og datainnsamling, og nett for datainnsamling omtales ofte som telemetri-nett. P2M-kommunikasjon har faste stasjoner og omfatter ikke kringkasting eller kommunikasjon med bevegelige/mobile stasjoner. 

P2M-nett deler frekvensressurser og har sendetidsbegrensning (duty cycle). Vanlig sendeeffekt i P2M-nett er inntil 0,5 W e.i.r.p.

Hva er fast datanett?

I UHF-båndet (400 MHz) er det sett av noen kanaler med andre vilkår enn andre P2P- og P2M-nett. For nett som benytter disse kanalene beregnes sendereffekt som for radiolinje, men det kan tillates sektor- og rundstråleantenner dersom en sentral stasjon kommuniserer med mer enn én annen stasjon. I disse nettene utnyttes muligheten moderne radioer har til å videresende data. Om det skal kommuniseres over lange avstander kan Nkom kreve at det benyttes en eller flere enhet(er) som forbinder sender- og mottakerstasjonene (såkalte broer).

Typiske anvendelser av fast datanett i 400 MHz-båndet er i nett hvor trafikken er blitt for stor til å oppfylle sendetidsbegrensningene i et P2M-nett. I dag benyttes fast datanett hovedsakelig av elforsyningen.

Linkplanlegger

Normalt kreves fri sikt “Line of Sight” (LoS) mellom to radiolinjestasjoner.

Linkplanlegger kan brukes for å estimere om et planlagt radiolinjehopp vil ha LoS mellom stasjonene.

Tillatelsestyper

For radiolinje og punkt til multipunkt kan ulike tillatelser benyttes:

  • Fribrukstillatelse er gitt i forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). Frekvensbruk etter fribruksforskriften er i delte frekvensressurser. Det vil si at du ikke har krav på beskyttelse fra annen lovlig frekvensbruk, det er ikke krav om registrering av utstyret og det koster heller ikke noe å benytte frekvensressursene. Se også forenklet lisensiering.
  • Sendertillatelse. En sendertillatelse gir tillatelse til å operere en eller flere stasjoner i henhold til betingelsene i tillatelsen. For sendertillatelser gjør Nkom beregninger for å minimere støy/interferens fra annen lovlig frekvensbruk. Tabellen nedenfor viser for hvilke frekvensbånd det er mulig å søke om sendertillatelse.
    Se oversikt over frekvensbånd for radiolinje for detaljerte betingelser for sendertillatelser. se eksempel tillatelse for radiolinje og punkt-multipunkt, nederst på siden.  
  • Spektrumstillatelse. En spektrumstillatelse gir innehaver eksklusiv tilgang til frekvenser innenfor et gitt område og man må selv planlegge bruken av disse. 

For mer opplysninger om spektrumstillatelser se siden frekvenstillatelser. 

Forenklet lisensiering for punkt til punkt radiolinje

Forenklet lisensiering er en raskere måte for å tildele frekvensressurser til radiolinje i 70/80 GHz-båndet.

Ved forenklet lisensiering kan frekvenser tas i bruk ved å registrere bruken på den måten Nkom angir. Ordningen er regulert i fribruksforskriften, og firmaer eller privatpersoner som ønsker å sette opp systemer registrerer systemene via e-skjema.

Lenke til søknadsskjema for forenklet lisensiering finner du nederst på siden.

Last ned oversikt over tildelte lisenser (Excel) (sist oppdatert: 1.2.2023)

Last ned oversikt over tildelte lisenser (KMZ) (sist oppdatert: 1.2.2023)

Tildeling av punkt til punkt-system med forenklet lisensiering skjer uten ytterligere analyse fra Nkom. Beskyttelse mot skadelig interferens for samme tjenester og på like tekniske vilkår, gis til den som først har registrert sitt system. Det er ikke krav til at frekvensene må være tatt i bruk før beskyttelse kan hevdes.

Hvordan søke om frekvenstillatelse til radiolinje og punkt til multipunkt?

Tabellen viser hvordan du kan søke om de ulike typer tillatelse. 

 

P2P

P2M

P2P/M

Spektrumtillatelse

@

@

@

Sendertillatelse

E

@

@

Forenklet lisensiering 

E

X

X

Fribruk 

IN

IN

IN

Søknader registrert i e-skjema og sendt via Altinn blir automatisk kontrollert slik at søknad inneholder nødvenig informasjon for å behandle søknaden. For søknader sendt til firmapost@nkom.no må søker selv sørge for at søknaden inneholder nødvendig informasjon. I søknad hvor nødvendig informasjon mangler, vil Nkom be søker om denne informasjon med den forsinkelsen det innfører på saksbehandling. Nødvendig informasjon i søknad om P2M-tillatelse.

Oversikt over frekvensbånd for radiolinje

Oversikten kan lastes ned her.

PMP

Frekvens (MHz) Båndbredde (kHz) Kommentar
141-143 25 Sendertillatelser
Delt bruk av et begrenset antall frekvenser og har effekt- og sendetidsbegrensing.
438-438,2 / 445-445,2 50 Sendertillatelser
438,2-438,3 50 Sendertillatelser
438,3-438,85 / 445,3-445,85 50 Sendertillatelser
439-439,2 25 Sendertillatelser
439,225-439,575 / 446,225-446,575 25 Sendertillatelser
440-445 25 Sendertillatelser
Delt bruk av et begrenset antall frekvenser og har effekt- og sendetidsbegrensing. 
442-443 / 447-448 25 og 12,5 Sendertillatelser

P2P < 6 GHz

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar
1350-1375 / 1492-1517 0,5 1427-1518 MHz planlegges i fremtiden brukt til mobile tjenester (5G).
Sendertillatelser for radiolinje vil bli gitt med varighet ut 2020, og deretter med ett års varighet fremt til frem til frekvensbåndet tildeles mobilkommunikasjon.
  1
  2  
1375-1400 / 1427-1452 0,5  
  1  
  2  
5725-5795 / 5815-5850   Kan benyttes til radiolinje, jf fribruksforskriften.

6 GHz ≤ P2P < 10 GHz

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar Hopplengde (km)
5925-6425 29,65 Sendertillatelser 20 - 80
  59,3    
6425-7125 3,5 Sendertillatelser 20 - 80
  7    
  14    
  20    
  30    
  40    
  60    
  80    
7125-7425 7,00 Sendertillatelser 20 - 80
  28,00    
7425-7725 7,00 Sendertillatelser 20 - 80
  28    
7900-8500 7,00 Sendertillatelser 20 - 80
  14    
  28    
  56    

10 GHz ≤ P2P < 18 GHz

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar
10000-10150 / 10322-10500 4 Spektrumstillatelser
  6
  28
10150-10322 / 10500-10672 7 Sender- og spektrumstillatelser
  14
  28

 

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar Hopplengde (km)
12751-12975 / 13017-13241 3,5 Sender- og spektrumstillatelser 5 - 35
  7
  14
  28
  56
   

18 GHz ≤ P2P < 32 GHz

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar Hopplengde (km)
17700-18662,5 / 18716,87-19700 13,75 Sender- og spektrumstillatelser 4 - 25
  27,5
  55
  110
22000-23600 7 Sender- og spektrumstillatelser 3 - 20
  14
  28    
  56    
24500-26500 3,5 26 GHz-båndet planlegges i fremtiden brukt til mobile tjenester (5G).
Sendertillatelser for radiolinje vil bli gitt med varighet ut 2020, og deretter med ett års varighet fremt til frem til frekvensbåndet tildeles mobilkommunikasjon.
2 - 15
  7    
  14    
  28    
  56    
  112    
27500-29500 7 Sender- og spektrumstillatelser.
Båndet deles med satellitt.
2-12
14
28
56
  112

32  GHz ≤ P2P < 50 GHz

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar Hopplengde (km)
31800 - 33400 7 Sender- og spektrumstillatelser 1 - 10
  14
  28    
  56    
  112    
37000 - 39500 3,5 Sender- og spektrumstillatelser 1 - 6
  7
  14    
  28    
  56    
  112    
40500-43500 7 Spektrumstillatelser  
  14  
  28  
  56    
  112    

50 GHz ≤ P2P 

Frekvens (MHz) Båndbredde (MHz) Kommentar Hopplengde (km)
48500-50200 / 50900-52600 14 Sendertillatelser < 2
  28    
  56    
55780-57000 7 Sendertillatelser < 1
  14    
  28    
  56    
71125-73625 / 81125-83625 62,5 Sendertillatelser < 5
  125    
  250    
  500    
  750    
  1000    
  1250    
  1500    
  2000    
  2250    
73625-75875 / 83625-85785 62,5 Tilgjengelig ved forenklet lisensiering.
Se Fribruksforskriften § 5 kapittel II
< 5
  125    
  250    
  500    
  750    
  1000    
  1250    
  1500    
  2000    
  2250    

Sendereffekt og interferens

Radiolinje

Ved beregning av tillatt sendeeffekt tas det hensyn til at bruken ikke skal blokkere frekvensen/kanalen i et unødig stort område. Det gjøres da en vurdering av gjennomsnittlig årlig oppetid, gjenbruksavstand og utstyrets tekniske parametere. I slike beregninger benyttes en referanseantenne og typiske terskelverdier for de ulike frekvensbåndene. Utstyr som har dårligere egenskaper enn referansene får lavere marginer, mens utstyr med bedre ytelse får bedre margin.

For radiolinjer med FDD (frekvensdelt dupleks)-kanaler beregnes interferens også mellom sendepunkt med samme eier. For radiolinje med to polarisasjoner beregnes ikke interferens mellom de ulike polarisasjonsretningene.

P2M-nett

For P2M-nett tillates det som utgangspunkt sendereffekt på 0,5 W e.r.p. I spesielle situasjoner kan det tillates høyere sendereffekt. Det gjøres enkelte interferensvurderinger når nett med forskjellige eiere etableres i samme område. Slike vurderinger kan resultere anbefalinger om alternative plasseringer. Unntaket er tilfeller hvor det vurderes at det nye nettet kan påføre eksisterende nett svært stor ulempe, som reduksjon av ytelse, da  kan søknaden avslås.

Fast datanett

I fast datnett i 400 MHz-båndet beregnes forbindelsen mellom hver senderstasjon i nettet individuelt. Sendereffekten beregnes basert på at den “svakeste” mottaker i nettet skal kunne motta et signal på minimum -90 dBm fra sendestasjonen. Sendepunkt som inngår i flere P2P-forbindelser vil kunne sende med høyeste tildelte sendereffekt uavhengig av hvilken stasjon som skal motta signalet.
For å oppnå bedre spektrumseffektivitet kan det bli stilt krav til valg av antenner, utstyr og innføring av bro. Netteier er selv ansvarlig for å beregne interferensen mellom egne sendere.