Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester Kvalifiserte tilbydere Sektoravgift for kvalifiserte tilbydere
Sist oppdatert

Sektoravgift for 2019 for tillitstjenester – kvalifiserte tillitstjenester og selvdeklarasjonsordningen

Forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) trådte i kraft 20. mars 2017. Sektoravgift for 2019 for tillitstjenester er beregnet etter § 7 av denne forskriften som gjelder fra 7. januar 2019.

Nkoms virksomhet skal i utgangspunktet være selvfinansiert basert på innkrevde sektoravgifter og gebyrer. Fra og med 2007 har derfor tilsynsvirksomheten vært fullt ut selvfinansiert gjennom et årlig gebyr innbetalt fra aktørene i markedet.

Rettslig grunnlag

Tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester skal i henhold til lov av 15. juni. 2018 nr. 44 om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) § 1 jf. forordning (EU) nr. 910/2014 artikkel 21 registrere seg hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Registreringen medfører at tilbyderne omfattes av Nkoms løpende tilsyn. Det samme gjelder for tilbydere registrert etter forskrift av 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere (forskrift om selvdeklarasjonsordninger) § 7.

I henhold til lov om elektroniske tillitstjenester § 7 jf. forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit § 7 kan Nkom fastsette en sektoravgift for tilbydere av tillitstjenester som og for sertifikatutstedere etter selvdeklarasjonsordningen som er registreringspliktige. Sektoravgiften skal ikke overstige kostnadene til tilsynets virksomhet, jf. lov om elektronistjenester tillitstjenester § 3 sjette ledd.

Beregningsmodellen for sektoravgift for 2019

Antall registreringer på kvalifisert nivå utgjør per mars 2019 til sammen 19 registreringer fordelt på 9 ulike tilbydere. Registreringer under selvdeklarasjonsordningen utgjør 16 registreringer fordelt på 8 ulike tilbydere. Totalt foreligger det per i dag 35 registreringer fordelt på 9 ulike tilbydere.

Det samlede sektoravgiften for 2019 er stipulert til å tilsvare Nkom sine totale utgifter knyttet til tilsynsvirksomheten etter lov om elektroniske tillitstjenester. Dette gjelder for både tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og sertifikatutstedere etter selvdeklarasjonsordningen.

Følgende satser vil gjelde for 2019 for registrerte tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og sertifikatutstedere registrert etter selvdeklarasjonsordningen:

Begge ordninger behandles under ett ved beregning av sektoravgift. Ved første registrering betales en sektoravgift på kr 110.000 for 2019. For andre registrering betales en sektoravgift på kr 90.000, for tredje registrering betales en avgift på kr 70.000 og for de påfølgende registreringer betales en sektoravgift på kr 50.000. I tillegg til dette skal alle fellesutstederne betale et tillegg på kr 10.000 for hver RA (registreringsautoritet) som er tilknyttet utstedernes virksomhet. Tillegget for hver tilknyttede RA beregnes bare én gang uansett hvor mange registreringer fellesutstederen har totalt.

Det foretas ingen endringer i selve beregningsmodellen for 2019 sammenlignet med det som er lagt til grunn de tidligere årene, med unntak av at satsene for de ulike registreringene er korrigert og justert i forhold til antallet registreringer sett opp mot korrekt beregningsgrunnlag og ressurser knyttet til tilsynet.

I gjeldende beregningsmodell for sektoravgiften legges alle registreringer både for kvalifiserte tillitstjenester og sertifikater etter selvdeklarasjonsordningen til grunn ved beregningen av sektoravgift.

Ved beregning av årlig sektoravgift er det med dette uten betydning om registreringen gjelder kvalifiserte tillitstjenester eller skjer etter selvdeklarasjonsordningen. Det er også uten betydning for beregning av sektoravgiften hvilken rekkefølge de ulike registreringer foretas.

Nkom mottar ikke ekstern finansiering til helt eller delvis dekning av utgiftene knyttet til tilsynet. Av denne grunnen vil det for 2019 kreves inn sektoravgift som fullt ut dekker de faktiske kostnadene knyttet til tilsynsoppgavene.