Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tillitstjenester Kvalifiserte tilbydere Sektoravgift for kvalifiserte tilbydere
Sist oppdatert

Sektoravgift for tilbyder av tillitstjenester

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit § 7 gjelder fra 15. juni 2018. Sektoravgift for 2018 blir beregnet etter denne nye forskriften.

Gebyr for 2017 for registrerte sertifikatutstedere etter esignaturloven - kvalifiserte sertifikater og selvdeklarasjonsordningen

Nkoms virksomhet skal i utgangspunktet være selvfinansiert basert på innkrevde gebyrer. Fra og med 2007 har derfor tilsynsvirksomheten etter esignaturloven vært fullt ut selvfinansiert gjennom et årlig gebyr innbetalt fra aktørene i markedet. Det vises til Ot. prp. nr. 82 (1999-2000) om lov om elektronisk signatur, kapittel 14.

Utstedere av kvalifiserte sertifikater skal i henhold til lov om elektronisk signatur (esignaturloven) § 18 og forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv. § 4 registrere seg hos Nkom. Registreringen medfører at sertifikatutstederne kommer inn under Nkom sitt løpende tilsyn.

Det samme gjelder for sertifikatutstedere som ønsker å registrere seg hos Nkom i henhold til esignaturloven § 16a om frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger og selvdeklarasjonsordninger og forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere § 7. I begge tilfeller foreligger det hjemmel for Nkom til å kreve et årlig gebyr av sertifikatutstederne til finansiering av tilsynsoppgavene.

Hjemmel for å kreve årlig gebyr fremgår av esignaturlovens §§ 24 og 16a andre ledd, forskrift om krav til utstedere av kvalifiserte sertifikater mv. § 9, forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere § 14, samt forskrift om gebyr (gebyrforskriften) til Post- og teletilsynet § 5. Gebyrene skal ikke overstige tilsynets kostnader knyttet til oppgaven.

I gjeldende gebyrmodell legges alle registreringer både for kvalifiserte sertifikater og etter selvdeklarasjonsordningen til grunn ved beregningen av gebyr.  

Nkom mottar ikke ekstern finansiering til helt eller delvis dekning av utgiftene knyttet til tilsynet etter esignaturloven. Av denne grunnen vil det også for 2017 kreves inn gebyr som fullt ut dekker de faktiske kostnadene knyttet til tilsynsoppgavene.

Antall registreringer på kvalifisert nivå utgjør pr. april 2017 til sammen 16 registreringer fordelt på 9 ulike sertifikatutstedere. Når det gjelder registreringer under selvdeklarasjonsordningen, så utgjør dette 16 registreringer fordelt på 8 ulike sertifikatutstedere. Totalt foreligger det pr. i dag 32 registreringer fordelt på 9 ulike sertifikatutstedere.

Ved beregning av det årlige gebyret vil følgende gebyrsatser gjelde for 2017 for registrerte utstedere av kvalifiserte sertifikater og sertifikatutstedere registrert etter selvdeklarasjonsordningen:

Begge ordninger behandles under ett ved beregning av gebyr. Ved én registrering betales det et årlig gebyr på kr 100.000 for 2016. For utstedere med to registreringer vil den andre registreringen utgjøre et gebyr på kr 70.000. For utstedere med tre registreringer vil den tredje registreringen utgjøre et gebyr på kr 60.000, og for hver påfølgende registrering utover den tredje vil dette utgjøre et årlig tillegg på kr 40.000 (for eksempel vil seks registreringer medføre et gebyr på kr 350.000). I tillegg til dette skal alle fellesutstedere betale et årlig tillegg på kr 8.900 for hver RA som er knyttet til utstederens virksomhet. Dette er en liten økning fra 2016 der dette tillegget var på 8.400. Dette årlige tillegget for fellesutstederne beregnes bare én gang uansett hvor mange registreringer denne utstederen har totalt i tillegg til den første.

Det foretas således i 2017 ingen endringer i gebyrmodellen i forhold til det som ble lagt til grunn i 2016, med unntak av at satsene for de ulike registreringene er korrigert og justert i forhold til antallet registreringer sett opp mot korrekt beregningsgrunnlag og ressurser knyttet til tilsynet.

Ved beregning av årlig gebyr er det med dette uten betydning om registreringen gjelder kvalifiserte sertifikater eller skjer etter selvdeklarasjonsordningen. Det er også uten betydning for gebyrberegningen hvilken rekkefølge de ulike registreringer foretas.