Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Taushetsplikt og personvern Elektroniske spor Begjæringer om fritak fra tilbyders taushetsplikt
Sist oppdatert

Begjæringer om fritak fra tilbyders taushetsplikt

Det følger av ekomloven § 2-9 at tilbydere av elektronisk kommunikasjon har plikt til å bevare taushet om innhold av elektronisk kommunikasjon.

Fritak fra taushetsplikten

Etter straffeprosessloven § 118 første ledd og § 230 første og fjerde ledd kan retten og politiet anmode departementet om fritak fra den lovpålagte taushetsplikt. Kompetanse til å vurdere dette er delegert fra Samferdselsdepartementet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i delegasjonsvedtak av 15.september 1995.

Tilbyder skal ikke fritas fra taushetsplikten dersom en åpenbaring av innholdet i den elektroniske kommunikasjon kan ”utsette staten eller allmenne interesser for skade eller virke urimelig overfor den som har krav på hemmelighold”.
Nkom foretar på denne bakgrunn en konkret rimelighetsvurdering tilsvarende prinsippene i straffeprosessloven § 170a.

Der anmodningen gjelder trafikkdata fra mobil- eller fasttelefon legger vi vekt på hvorvidt telefonen disponeres av en person som har straffeprosessuell stilling som siktet eller mistenkt for et konkret straffbart forhold. Trafikkdata kan gi mye informasjon om en persons bevegelses- og atferdsmønster. På bakgrunn av personvernhensyn er tilsynet følgelig svært restriktive med å gi fritak for taushetsplikt der trafikkdata der disponenten ikke er siktet eller mistenkt for et straffbart forhold.

Videre legger Nkom vekt på at det er innledet etterforskning av et straffbart forhold, og hvor viktig elektroniske spor er for etterforskning av saken og muligheter for å anvende andre etterforskningsmetoder. Når det gjelder anmodning om basestasjonssøk, foretar tilsynet en vurdering av befolkningstetthet i det geografiske området det anmodes trafikkdata fra, det straffbare forholds alvorlighet og karakter samt hvilken tid på døgnet begjæringen dreier seg om.

Nkom behandler også anmodninger om fritak fra taushetsplikten for signaleringsdata, knyttet både til enkelttelefonnumre og basestasjonssøk. Signaleringsdata kan gi informasjon om en mobiltelefons lokasjon også når denne ikke er i aktiv bruk. Innhenting av slik informasjon har etter Nkoms oppfatning sterke likhetstrekk med såkalt teknisk sporing, som er regulert i straffeprosessloven § 202 c, og sterke personvernhensyn gjør seg gjeldende i vurderingen av om fritak gis. Følgelig gis fritak kun ved etterforskning av straffbare forhold med høy strafferamme der politiets behov er godt underbygget. Forholdsmessighetsvurderingene som foretas tilsier også i de fleste tilfeller at ordinære trafikkdata bør innhentes og analyseres før det kan tas en reell vurdering av behovet for fritak fra taushetsplikten for signaleringsdata.

Spørsmålet om hvorvidt PUK-koder skal anses være en del av ”elektronisk kommunikasjon” og således omfattes av taushetsplikten etter ekomloven § 2-9 har vært gjenstand for en konkret vurdering. Samferdselsdepartementet har i brev til Nkom av 27.3.2009 konkludert med at PUK-koder inntil videre skal behandles som taushetsbelagte opplysninger etter ekomloven § 2-9 og at en eventuell endring av praksis ikke kan skje uten lovendring. Dette innebærer at politiet må ha fritak fra taushetsplikt fra Nkom for å kunne innhente disse opplysningene hos tilbyder.

På bakgrunn av det ovennevnte ønsker Nkom at begjæringer om fritak fra tilbyders taushetsplikt skal sendes inn med følgende skjema, som ligger nederst i artikkelen:

  • Skjema for anmodning om fritak fra taushetsplikt - Basestasjonssøk
  • Skjema for anmodning om fritak fra taushetsplikt - PUK-koder
  • Skjema for anmodning om fritak fra taushetsplikt - Trafikkdata

Alle anmodninger om fritak fra taushetsplikt skal fortrinnsvis sendes PGP-kryptert til firmapost@nkom.no.

Nkoms kontaktnummer for politiet ved spørsmål vedrørende fritak fra tilbyders taushetsplikt er 911 97 351.

For hastesaker utenfor normal arbeidstid skal politiet ringe 911 97 351 før skriftlig anmodning sendes. Oversendelsesmåte avtales da i hvert enkelt tilfelle.

Dersom alle relevante opplysninger fremkommer i begjæringen vil saksbehandlingstid vanligvis være en til to virkedager. Mangelfulle begjæringer avvises.

Opplysninger som ikke er omfattet av taushetsplikten

Det følger av ekomloven § 2-9 tredje ledd at visse opplysninger er unntatt taushetsplikt for politi- og påtalemyndighet. Dette gjelder opplysninger om avtalebasert hemmelig nummer eller andre abonnementsopplysninger samt elektronisk kommunikasjonsadresse. I henhold lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 58 (2002-2003)) omfattes såkalte ”IMEI-søk” av tredje ledd. Dette innebærer at informasjon om hvilke SIM-kort som kan knyttes til et IMEI-nummer og hvilke andre SIM-kort som har blitt benyttet i en mobiltelefon eller håndsett, kan hentes direkte hos tilbyder. Også informasjon om hvilket telefonnummer som kan knyttes til et SIM-kort, samt opplysninger om IMSI-nummer er unntatt taushetsplikt for politi- og påtalemyndighet.

Adgang til å overprøve en beslutning fra Nkom

Nkoms saksbehandling i disse sakene er ikke omfattet av forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav b og våre avgjørelser kan derfor ikke påklages etter forvaltningslovens regler. Retten har derimot en adgang til å overprøve våre avgjørelser. Dette følger av straffeprosessloven § 118 annet ledd. Nkom skal i slike tilfeller varsles, og gis anledning til å redegjøre for sitt standpunkt, jf. § 118 annet ledd. Straffeprosessloven § 216b annet ledd bokstav d gir mulighet for politiet til å innhente trafikkdata uten samtykke fra Nkom.

Skjema

Skjema for anmodning om fritak fra taushetsplikt - PUK-koder

Skjema for anmodning om fritak fra taushetsplikt - basestasjonssøk

Skjema for anmodning om fritak fra taushetsplikt - Trafikkdata

Skjema for anmodning om fritak fra postoperatørers lovpålagte taushetsplikt