Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Krisehåndtering Varsling og rapportering av hendelser i ekomnett
Sist oppdatert

Varsling og rapportering av hendelser i ekomnett

Tidlig varsling til myndighetene om alvorlige hendelser i ekomnett anses som særdeles viktig. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal varsles så raskt som mulig etter at hendelsen har skjedd. Dette for å kunne koordinere eventuelle tiltak, samt styre informasjonsflyten mellom de som er involvert i og omfattet av hendelsen.

Prosedyren for varsling er basert på at tilbyder i stor grad selv avgjør når Nkom skal varsles. Tilbyder må sørge for at det innarbeides interne rutiner som i detalj beskriver når varsling skal iverksettes. Nkom bistår gjerne i forbindelse med utarbeidelse av varslingsrutiner. Varsling skal i hvert fall iverksettes når hendelsen er av en alvorlighetsgrad, eller kan eskalere til en alvorlighetsgrad som tilbyder mener påvirker tjenesteleveransen til samfunnsviktige funksjoner eller påvirker andre tilbyderes tjenestekvalitet.

Hjemmelsgrunnlag for å kreve at tilbyder varsler myndighetene finnes i ekomforskriftens § 8-5:

”Tilbyder skal varsle Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hendelser som vesentlig kan redusere eller har redusert tilgjengeligheten til elektroniske kommunikasjonstjenester.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere prosedyrer for varsling.”

Varsling

Hvem skal varsle?

Alle tilbydere etter ekomloven har plikt til å varsle Nkom.

Når skal det varsles?

Hendelser som vesentlig kan redusere, eller har redusert, tilgjengeligheten til elektroniske kommunikasjonstjenester skal varsles til Nkom uten ubegrunnet opphold. 

Tilbyder må sende oppdatert varsel dersom det skjer vesentlige endringer underveis i hendelsen, og når hendelsen er normalisert.

Hva skal varsles?

Varslingen skal omfatte hendelser som tilbyder selv kategoriserer til alvorlighetsgrad alvorlig eller kritisk. Dette kan være hendelser som påvirker

  • et betydelig antall sluttkunder,
  • samfunnsviktige funksjoner, eller
  • andre tilbyderes tjenestekvalitet.

Varsling kan også iverksettes ved andre avvik eller ikke-kritiske hendelser dersom disse avdekker alvorlige sårbarheter i tjeneste eller infrastruktur. Varslet skal inneholde følgende informasjon, så langt det er kjent:

  • Når hendelsen oppsto,
  • Hvilke ekomtjenester som er rammet,
  • Kortfattet beskrivelse av omfang, så langt det er kjent (geografisk omfang, berørte kunder, samfunnsviktige funksjoner og om liv og helse er/kan være rammet),
  • Varighet før hendelsen forventet normalisert,
  • Årsak
  • Kontaktperson hos tilbyder (telefon og epost)

Hvordan skal det varsles?

Varselet sendes til ekomvarsling@nkom.no. Det er også mulig å kontakte Nkoms beredskapsvakt på 22 33 17 00.

Hva gjør Nkom med varselet?

Nkom har beredskapsvakt 24/7 som vil motta og vurdere alle varsler som mottas. Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen vil Nkom enten ta varselet til orientering, eller initiere en videre oppfølging av hendelsen.

Nkom vil ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos tilbyder dersom vi ser behov for å følge opp hendelsen underveis, eller dersom vi i etterkant av hendelsen ønsker en hendelsesrapport.  

Hendelsesrapporter

Nkom kan kreve utfyllende hendelsesrapporter etter en hendelse. Nkom kan også kreve hendelsesrapporter der tilbyder selv ikke vurderte at varsling var nødvendig.

Hendelsesrapporten skal følge mal for hendelsesrapport (se egen mal) og sendes ekomvarsling@nkom.no innen den angitte tidsfristen.

Nkom