Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Sikkerhet og beredskap Tilbyders sikkerhets- og beredskapsplikter
Sist oppdatert

Tilbyders sikkerhets- og beredskapsplikter

De sikkerhets- og beredskapsplikter som er pålagt tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester i Norge er i hovedsak nedfelt i ekomloven, ekomforskriften, klassifiseringsforskriften og forskrift om prioritet i mobilnett. Sentrale plikter er oppsummert nedenfor. I tillegg foreligger det enkeltvedtak som ikke omtales her.

1. Forsvarlig sikkerhet og beredskap

Det følger av ekomloven § 2-10 at tilbyder skal tilby ekomnett og -tjeneste med forsvarlig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig, og opprettholde nødvendig beredskap. Med dette menes at nett og tjenester skal være tilgjengelige, og at integritet og konfidensialitet skal beskyttes. Dette gjelder også i situasjoner med ekstraordinære påkjenninger.

Hva som anses forsvarlig vil fremkomme gjennom markedspraksis, tilgjengelig teknologi og internasjonale krav. Det er tilbyders ansvar at tjenestene som tilbys holder et forsvarlighetsnivå. Tilbyder skal selv dekke kostnadene med dette. Myndigheten kan gjennom vedtak eller forskrift presisere hva som er forsvarlig sikkerhet og nødvendig beredskap.

Videre kan myndighetene treffe enkeltvedtak, inngå avtale eller gi forskrift om at tilbyder skal gjennomføre tiltak for å oppfylle nasjonale behov for sikkerhet, beredskap og funksjonalitet. Dette er ment å sikre tiltak som utover forsvarlighetsnivået nevnt ovenfor. Merkostnadene knyttet til slike tiltak kompenseres av staten.

2. Klassifisering og sikring av anlegg i ekomnett

Klassifiseringsforskriften skal sikre nettutstyr i anlegg mot uønsket ytre fysisk påvirkning, og retter seg mot tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett som benyttes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste (nettilbydere).
Nettilbydere skal klassifisere alle anlegg ut i fra hvor viktig eget nettutstyr i anleggene er for offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester. Anleggene skal klassifiseres i klassene A, B, C og D.

Sentralt i klassifiseringsforskrifta er bestemmelsen som krever at nettilbyderne gjennomfører en helhetlig risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til sine anlegg, og sørger for at anlegg i de ulike klassene er forsvarlig sikret i samsvar med denne vurderingen.

Sikringstiltaka skal minst oppfylle nærmere definerte krav knyttet til:

  • skallsikring
  • tilgangskontroll
  • innbruddsalarm
  • brannsikring
  • EMP/HPM
  • hjelpeteknisk utstyr
  • lokalisering og samlokalisering

Nettilbydere som har anlegg i klasse A, B eller C plikter å rapportere til Nkom en oversikt over disse anleggene. Nkom har utarbeidet egen veiledning for klassifiseringsforskriften (se «Relaterte dokumenter») og skjema/mal for rapportering (nederst i artikkelen).

3. Beredskapsplaner og deltakelse i øvelser

I henhold til ekomforskriften § 8-2 har tilbydere en plikt til å utarbeide og vedlikeholde beredskapsplaner som skal sikre:

  • tilfredsstillende tjenestetilbud
  • egne beredskapsoppgaver
  • prioritering av brukere med ansvar for liv og helse

Det forutsettes at det ligger dokumenterte risiko- og sårbarhetsvurderinger til grunn for disse beredskapsplanene.

Det fremkommer også av § 8-2 at tilbyder skal på forespørsel delta på beredskapsøvelser arrangert av myndigheten.

4. Prioritering av tjenestetilbud

I gjenopprettingsfasen etter utfall plikter tilbydere, etter ekomforskriften § 8-4, å prioritere hensynet til sluttbrukere med ansvar for liv og helse, foran kommersielle hensyn. Med sluttbrukere med ansvar for liv og helse menes i utgangspunktet «blålysetatene», men også sykehus, legevakter og andre akuttmedisinske instanser kan være aktuelle.

Myndigheten kan i særlige tilfeller pålegge tilbyder å prioritere andre viktige samfunnsaktører. Dette er situasjoner hvor offentlige interesser tilsier en annen rekkefølge i gjenopprettingen enn det som fremkommer ovenfor.

5. Varsling

Tilbydere skal uten ubegrunnet opphold varsle Nkom om hendelser som vesentlig kan redusere eller har redusert tilgjengeligheten til ekomtjenester. For nærmere informasjon om varsling, samt prosedyre for varsling og hendelsesrapportering, følg egen lenke i «Relatert innhold».

6. Planer for konkursvern

Konkursbestemmelsen er nedfelt i ekomloven § 2-11. Det følger av bestemmelsen at tilbydere plikter å legge planer som sikrer fortsatt levering til egne kunder i minimum to uker i tilfelle konkurs, åpning av gjeldsforhandling eller som følge av betalingsinnstilling.

Ekomforskriften § 8-6 setter krav til minimumsinnhold i planene for konkursvern.

7. Prioritet i mobilnett

Forskrift om prioritet i mobilnett pålegger tilbydere som selger mobiltelefoniabonnement å tilby prioritetsabonnement.

Det er brukere med særlig samfunnsviktige oppgaver som kan få prioritetsabonnement. En abonnent som har prioritet, vil ha større sikkerhet for å komme gjennom enn andre abonnenter når det er høy belastning eller problemer i mobilnettene.

For nærmere informasjon om prioritet i mobilnett, følg egen lenke i «Relatert innhold».

8. Minstekrav til reservestrømkapasitet i mobilnett

I Nkoms vedtak 6. juni 2014 rettet mot Telenor Norge, TeliaSonera Norge, Mobile Norway og ICE Norge, stilles det minstekrav til reservestrømkapasiteten i deres mobilnett. I dekningsområder som omfatter tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal reservestrømkapasiteten være minst to timer. I dekningsområdene utenfor disse tettstedene skal reservestrømkapasiteten være risikobasert og i snitt minst fire timer, men likevel ikke mindre enn to timer. Det finnes enkelte unntak fra disse kravene. Vedtakene har en gjennomføringsperiode på 5-8 år fra 2014.

Vedtakene ble påklaget, men Samferdselsdepartementet har i vedtak 28. april 2015 i det vesentlige opprettholdt Nkoms vedtak med unntak fra visse endringer knyttet til unntak fra reservestrømkravet ved uforholdsmessige høye kostnader, samt mindre endringer i tidspunkt for gjennomføring og rapportering.

For nærmere informasjon om vedtakene, se «Relaterte dokumenter».

Skjema