Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Sikkerhet og beredskap Nkoms arbeid med sikkerhet og beredskap i nett
Sist oppdatert

Nkoms arbeid med sikkerhet og beredskap i nett

En viktig del av arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er knyttet til sikkerhet og beredskap i elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester.

Nkom kartlegger og gjennomfører kontinuerlig tilsyn med Norges viktigste infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å følge med på den teknologiske utviklingen og gjøre vurderinger av eksisterende nivå for sikkerhet og beredskap.

I tillegg gjennomfører Nkom risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) av kritisk infrastruktur med formål å identifisere konkrete tiltak som etter gjennomføring vil øke det nasjonale sikkerhets- og beredskapsnivået.

Nkom både arrangerer og deltar på øvelser i sektoren og på tvers av sektorer, for å forbedre beredskapen og samhandlingen under krise- og beredskapssituasjoner. For tverrsektorielle øvelser samarbeider Nkom nært med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

For øvrig har Nkom et utstrakt samarbeid med kraftbransjen, da kraftbransjen og ekombransjen er gjensidig avhengig av hverandre. Dette gjelder blant annet samordnede tilsyn og sikring av prioritert kraftforsyning til viktige punkter i elektroniske kommunikasjonsnett.

Samvirkegruppen for sikkerhet og beredskap i ekomnett (SBEN) ledes av Nkom. SBEN er et uformelt forum for Nkom og ekomaktørene, med gjensidige orienteringer om sikkerhets- og beredskapstiltak, sårbarheter, prosjekter og tiltak. Dette er en viktig arena for å dele informasjon og å få tilbakemeldinger.

Nkom er mottaker av varslinger fra tilbyderne om alvorlige hendelser i elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Nkom har beredskapsvaktordning og etablerer beredskap ved behov, for eksempel ved ekstremværhendelser. I slike situasjoner er etablering av situasjonsbilde og informasjonsdeling med øvrige beredskapsmyndigheter sentrale oppgaver.

Ved behov for gransking av hendelser, ber Nkom om hendelsesrapporter i etterkant av alvorlige hendelser. Dette blant annet for å føre tilsyn og gjøre erfaringer av aktuelle skadeforebyggende tiltak.

I takt med den teknologiske utviklingen arbeider Nkom kontinuerlig med å tilpasse gjeldende regelverk og de rettslige standarder knyttet til sikkerhet og beredskap. For å øke robustheten i elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester vurderer Nkom også løpende investeringer i sikkerhets- og beredskapstiltak utover det som tilbyderne etter ekomloven selv er forpliktet til å gjennomføre. Merkostnadene etter pålegg om slike investeringer blir dekket av staten.

Nkom deltar i flere internasjonale organisasjoner som tar opp og diskuterer tema innen sikkerhet og beredskap. Eksempler på dette er NATO Civil Communications Planning Committee (CCPC), European Network and Information Security Agency (ENISA) og European Telecommunications Standards Institute (ETSI).