Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Sikkerhet og beredskap Nkom foreslår omfattende tiltak for mer robuste fiberveier i og ut av Norge
Sist oppdatert

Nkom foreslår omfattende tiltak for mer robuste fiberveier i og ut av Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefaler Samferdselsdepartementet regulerende og økonomiske tiltak for å redusere den samfunnskritiske avhengigheten av Telenors transportnett. Både risikoreduksjon og stimulering til å komplettere alternative kjernenett, er del av anbefalingene.

Nkom har levert rapporten «Robuste og sikre nasjonale transportnett – målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak» til Samferdselsdepartementet (SD). Oppdraget ble gitt senhøsten 2016, og svarer på problemstillinger som adresseres både i Lysneutvalgets første utredning, i regjeringens digitale agenda og i Nkoms egen rapport om tilgangen til fiberinfrastruktur i Norge. 

SD viser i oppdraget til Lysneutvalgets bekymring for at samfunnet generelt og svært mange samfunnskritiske funksjoner spesielt, er avhengig av Telenors transportnett. En rekke tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester, for eksempel mobil- og bredbåndsselskap, er i til dels betydelig grad avhengig av Telenor. Dette betyr at et potensielt utfall i Telenors kjernenett vil ramme hardere enn bare for få år siden, fordi samfunnet nå i enda større grad er avhengig av elektronisk kommunikasjon på alle nivåer. Tiltak for å redusere sårbarheten er derfor nødvendig, og slike er vurdert i Nkoms rapport.

Nkom har også vurdert hvordan andre transportnett, som Broadnet og Altibox, kan videreutvikles og kombineres med ulike nett rundt i landet. Hensikten er å bygge opp uavhengige og landsdekkende transportnett, slik at aktører med samfunnskritiske funksjoner kan tilbys likeverdige nett og tjenester som dem Telenor tilbyr i dag.

I rapporten utreder Nkom også tiltak for å legge til rette for Norge som transittland for datakommunikasjon, særlig mellom øst og vest, og foreslår etablering av en rekke fiberforbindelser mellom Norge og flere kontinent. Disse skal knyttes til nasjonale transportnett i Norge.

Hensikten er å sikre økt kapasitet for datatrafikk som skal inn og ut av landet, og tilby flere valgmuligheter for næringslivet. Flere fiberforbindelser ut av landet er også viktig for å styrke strategiske kommunikasjonsveier for nasjonen. I dag går det aller meste av trafikken via Sverige.

Fremtidsbilde

Nkom har jobbet med disse omfattende problemstillingene i form av målbilder som er definert noen år frem i tid. Dette for å beskrive en ønsket situasjon over hele landet, og for Norges tilkoplinger mot utlandet.

Målbilde år 2025:

På alle steder der det bor minst 10.000 mennesker* er det sikkerhet for at det ikke blir totalt utfall av ekomtjenester hvis étt transportnett faller ut. Det er tilrettelagt for flere fibertraseer ut og inn fra tettstedet, det er god redundans og det er mulig å kjøpe tjenester fra flere autonome, landsdekkende transportnett.

I 2025 er Norge en attraktiv datasenternasjon, og det er etablert sjøfiberforbindelse mellom Norge og Storbritannia/Europa, USA, og Asia. På land og i sjø er det god fiberforbindelse mellom nord og sør, akkurat som til våre skandinaviske naboer. Staten har investert i egne fiberpar på flere av strekningene, for å sikre Norges strategiske interesser. Hvis det skulle bli problemer på ett strekk, har netteierne kapasitet til å rute om den internasjonale trafikken.

Tiltak og økonomi

For å realisere målbildet for 2025, er det nødvendig med både stimulerende, regulerende og økonomiske virkemidler. Nkom foreslår derfor en rekke tiltak som både er effektive og gjennomførbare på relativt kort sikt.

Ett av de viktigste, er at staten må bruke sin innkjøpsmakt til å etterspørre samfunnskritiske tjenester over flere transportnett. Staten må også selv bruke midler på å stimulere til og tilrettelegge for sammenkopling av fiberforbindelser, for å styrke den nasjonale infrastrukturen.

- Nkom mener at staten både bør investere i infrastruktur, og gi tilskudd for å stimulere til utbygging, sier Nkom-direktør Torstein Olsen.
– Elektronisk kommunikasjon er en så sentral betingelse for driften av hele samfunnet, at direkte investering også i denne infrastrukturen bør vurderes, slik som med veier og jernbane, sier han.

Rapporten tar særlig for seg Norges ambisjon om å bli et attraktivt knutepunkt og datasenterland for kommunikasjon mellom kontinenter. Nkom foreslår derfor tiltak for å realisere flere alternative fiberforbindelser ut av Norge, først og fremst fiberforbindelser til Storbritannia, det europeiske kontinent og USA.

- Vi foreslår at finansieringen av disse omfattende investeringene, kan sees i sammenheng med de inntektene myndighetene får fra frekvensauksjoner, sier Olsen.

- Her betaler bransjen for å disponere viktige naturressurser, med relativt lang brukstid. Disse inntektene kan for eksempel plasseres i et fond og bidra til utbygging av mobil- og bredbåndsnett i områder hvor det ikke er kommersielt attraktivt å bygge ut. I tillegg kan fondet finansiere sårbarhetsreduserende tiltak som myndighetene vanskelig kan pålegge tilbyderne å finansiere selv.

Transportnett – kjerneinfrastruktur/fellesbetegnelse for den sammenhengende infrastrukturen alle ekomtjenester er avhengig av og benytter for å overføre brukerdata og signaleringsinformasjon.

* rapporten bruker Statistisk sentralbyrås definisjon av tettsted