Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Øvelser Nkom og Trident Juncture 2018
Sist oppdatert

Nkom og Trident Juncture 2018

Nkom deltar i øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE18). Forberedelser sammen med andre myndigheter, de kommersielle selskapene, og frekvensforvaltning både før og under øvelsen, er hovedsatsingene for Nkom.

NATO-øvelsen TRJE18 arrangeres i Norge i oktober og november 2018. Det innebærer innrykk av omkring 40 000 soldater, et stort antall båter, kjøretøy og utstyr. Inkludert i dette er også store mengder utstyr for elektronisk kommunikasjon.

Øvelsen vil teste det norske totalforsvaret: Norges samlede militære og sivile ressurser som skal brukes for å forebygge og håndtere kriser og konflikter.

Om øvelsen

I følge Forsvaret blir TRJE18 den største militærøvelsen i Norge på mange tiår. Mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden. Øvelsen samler omkring 40 000 deltakere fra mer enn 30 nasjoner.

  • Rundt 130 luftfartøy og 70 sjøfartøy ventes å delta i øvelsen.
  • Øvelsen finner i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, og i luft- og sjøområder i Sverige og Finland. 
  • For Norges del skal øvelsen teste norsk evne til å motta alliert støtte i form av soldater og utstyr.

TRJE18 vil skje i tre hoveddeler:

  • En deployeringsfase hvor materiell og personell fraktes til Norge. Dette skjer fra august til oktober.
  • En feltøvelse (LIVEX) med landstrid fra 25. oktober til 7. november.
  • En kommandoplassøvelse (CPX) som er en papirøvelse som trener hovedkvarterene uten at det er styrker på bakken, på sjøen eller i luften fra 13. til 24. november.

Forsvaret har opprettet en egen hjemmeside med fyldig informasjon om TRJE18.

Forberedelser

Nkom deltar i det militære og sivile planleggingsarbeidet av øvelsen. Vi har bidratt i utviklingen av scenario og i utarbeidelsen av dreieboken for CPX-øvelsen for vår sektor.

Nkom gjennomfører ROS-vurderinger av Cyberfeltet, og deltar på workshop hos Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) for å øke beredskapen for håndtering av digitale sårbarheter, risiko og trusler mot TRJE18.

Nkom er representert i styringsgruppen for sivile aktiviteter i TRJE18 ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og i synkroniseringsmøter med Cyberforsvaret, DSB, Forsvarets operative hovedkvarter, Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Frekvenser

Nkom har ansvaret for frekvensplanleggingen for alle parter under øvelsen. Hensikten er å sørge for at kvaliteten blir god og at påvirkningen på elektronisk kommunikasjon i sivilsamfunnet blir minimert.

For å gjennomføre TRJE18 vil NATO ha behov for å disponere store mengder frekvensspektrum. NATO og Forsvarets bruk av frekvenser er koordinert med Nkom på forhånd, og Nkom har også stor pågang fra deltakerlandene i forkant av TRJE18.

Nkom tildeler altså et stort antall frekvenser spesifikt til denne øvelsen. Vi samarbeider med Forsvaret for at bruken av disse frekvensene i best mulig grad kan sameksistere med sivilsamfunnets bruk av frekvenser, slik at sivile samfunnsviktige tjenester kan operere uforstyrret gjennom øvelsen.

Sikkerhet og trusselbilde

For at øvelsen skal bli en suksess, er det viktig at samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunnet (totalforsvaret) fungerer godt. Å øve dette samarbeidet er et av målene for øvelsen:

«Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.»

For å sikre at ekomsektoren gir god og nødvendig støtte til totalforsvaret, følger Nkom opp for eksempel mobil- og bredbåndsselskapene i Norge aktiviteter og tiltak under øvelsen. Nkom har bedt disse om å gjennomføre ROS-vurderinger for øvelsen og senke terskelen for rapportering til Nkom og sikkerhetsmyndighetene ved mistanke om uønskede aktiviteter.

Ekomsikkerhetsforum er et møtested for dialog mellom EOS-tjenestene og ekombransjen. I dette forumet får tilbyderne som er underlagt sikkerhetsloven (Telenor, Broadnet, Telia, ICE, Cyberforsvaret, Nødnett) oppdatert gradert trusselbilde fra EOS-tjenestene. Forumet er viktig for informasjonsdeling før og eventuelt under øvelsen.

Nkom har også informert tilbydere som ikke møter i Ekomsikkerhetsforum om behovet for forhøyet beredskap.

Telenor, Telia, Broadnet, Ice og Norkring er pålagt å delta med responsceller under øvelsen. Det er opp til selskapene om og hvordan de ellers ønsker å trene sin egen organisasjon og sin krisehåndtering.

LIVEX-delen blir håndtert av tilbyderne som ordinær drift og hendelseshåndtering.

Beredskap hos Nkom

Nkom styrker vaktberedskapen vår både under LIVEX og CPX-øvelsen. Nkom har egne liaisoner på Forsvarets operative hovedkvarter under hele øvelsen, som vil være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og Nkoms ledelse.