Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Sikkerhet og beredskap Øvelser Nkom og Trident Juncture 2018
Sist oppdatert

Nkom og Trident Juncture 2018

Nkom har deltatt i øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE18). Planleggingen for Nkoms innsats i øvelsen ble forberedt i samarbeid med andre myndigheter og de kommersielle ekomselskapene.

NATO-øvelsen TRJE18 ble arrangert i Norge i oktober og november 2018. Omkring 50 000 soldater, et stort antall båter, kjøretøy og utstyr fra de deltakende NATO-land. Inkludert i dette ble det benyttet store mengder utstyr for elektronisk kommunikasjon.

Øvelsen testet det norske totalforsvaret: Norges samlede militære og sivile ressurser som skal brukes for å forebygge og håndtere kriser og konflikter.

Om øvelsen

I følge Forsvaret er TRJE18 den største militærøvelsen i Norge på mange tiår. Øvelsen var godt synlig for befolkningen, spesielt i fasene hvor soldater og materiell ble fraktet til og fra øvingsområdene. Øvelsen samlet omkring 50 000 deltakere fra mer enn 30 nasjoner.

  • Rundt 130 luftfartøy og 70 sjøfartøy deltok i øvelsen.
  • Øvelsen fant i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, og i luft- og sjøområder i Sverige og Finland. 
  • For Norges del skulle øvelsen teste norsk evne til å motta alliert støtte i form av soldater og utstyr.

TRJE18 ble gjennomført i tre hoveddeler:

  • En deployeringsfase fra august til oktober hvor materiell og personell ble fraktet til Norge.
  • En feltøvelse (LIVEX) med landstrid fra 25. oktober til 7. november.
  • En kommandoplassøvelse (CPX) fra 13. til 24. november, som var en papirøvelse som trente hovedkvarterene uten styrker på bakken, på sjøen eller i luften.

Forsvaret har en egen hjemmeside med fyldig informasjon om TRJE18.

Forberedelser

Nkom deltok i det militære og sivile planleggingsarbeidet av øvelsen med bidrag i utviklingen av scenario og i utarbeidelsen av dreieboken for CPX-øvelsen for vår sektor.

Nkom gjennomførte ROS-vurderinger av Cyberfeltet, og deltok på workshop hos Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) for å øke beredskapen for håndtering av digitale sårbarheter, risiko og trusler mot TRJE18.

Nkom var representert i styringsgruppen for sivile aktiviteter i TRJE18 ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og i synkroniseringsmøter med Cyberforsvaret, DSB, Forsvarets operative hovedkvarter, Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Frekvenser

Nkom hadde ansvaret for frekvensplanleggingen for alle parter under øvelsen. Hensikten var å sørge for at kvaliteten ble god og at påvirkningen på elektronisk kommunikasjon i sivilsamfunnet ble minimert.

I gjennomføringen av TRJE18 hadde NATO behov for å disponere store mengder frekvensspektrum. NATO og Forsvarets bruk av frekvenser ble koordinert med Nkom på forhånd, og pågangen fra deltakerlandene var stor i forkant av TRJE18.

Nkom tildelte et stort antall frekvenser spesifikt til denne øvelsen og samarbeidet med Forsvaret for at bruken av disse frekvensene i best mulig grad kan sameksistere med sivilsamfunnets bruk av frekvenser, slik at sivile samfunnsviktige tjenester kunne operere uforstyrret gjennom øvelsen.

 

Sikkerhet og trusselbilde

For at øvelsen skulle bli en suksess, var det viktig at samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunnet (totalforsvaret) fungerer godt. Å øve dette samarbeidet var et av målene for øvelsen:

«Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.»

For å sikre god og nødvendig støtte til totalforsvaret fra ekomsektoren fulgte Nkom opp de norske mobil- og bredbåndsselskapenes aktiviteter og tiltak under øvelsen. Nkom ba disse om å gjennomføre ROS-vurderinger for øvelsen og senke terskelen for rapportering til Nkom og sikkerhetsmyndighetene ved mistanke om uønskede aktiviteter.

Ekomsikkerhetsforum er et møtested for dialog mellom EOS-tjenestene og ekombransjen. I dette forumet får tilbyderne som er underlagt sikkerhetsloven (Telenor, Broadnet, Telia, ICE, Cyberforsvaret, Nødnett) oppdatert gradert trusselbilde fra EOS-tjenestene. Forumet var viktig for informasjonsdeling i forbindelse med øvelsen.

Nkom informerte også tilbydere som ikke møter i Ekomsikkerhetsforum om behovet for forhøyet beredskap.

Telenor, Telia, Broadnet, Ice og Norkring ble pålagt å delta med responsceller under CPX-øvelsen. Det var opp til selskapene om og hvordan de ellers ønsket å trene sin egen organisasjon og sin krisehåndtering.

LIVEX-delen ble håndtert av tilbyderne som ordinær drift og hendelseshåndtering.

Beredskap hos Nkom

Nkom styrket vaktberedskapen både under LIVEX og CPX-øvelsen. Nkom hadde egne liaisoner på Forsvarets operative hovedkvarter under hele øvelsen, som var et viktig bindeledd mellom Forsvaret og Nkoms ledelse.