Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Radiolinje, satellitt og PMSE Punkt til multipunkt Punkt til multipunkt laveffekt radiosamband
Sist oppdatert

Punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband (P-p/mp lr) for overvåking, alarmering og fjernstyring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet vilkår for tillatelse til bruk av punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband og tildeling av radiofrekvens.

Det følger av lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 at slik bruk av frekvenser og utstyr krever tillatelse og at det kan settes vilkår for tillatelsen.

Det er satt av frekvenser fordelt på tre brukerkategorier:

 1. Overvåking og styring av kommunale vann- og avløpsnett 
 2. Overvåking og styring av produksjonsanlegg for energiforsyning 
 3. Andre brukere enn nevnt under punkt 1 og 2.

Frekvenser

For tiden kan det tildeles frekvenser på følgende frekvensområder:

 1. Overvåking og styring av kommunale vann- og avløpsnett:
  VHF og UHF 
 2. Overvåking og styring av produksjonsanlegg for energiforsyning:
  VHF og UHF
 3. Andre brukere enn nevnt under punkt 1 og 2:
  VHF og UHF

Søknad

Potensielle brukere skal søke Nkom om tillatelse og gi opplysninger om følgende:

 • Bruksområde (1, 2 eller 3 i andre avsnitt ovenfra) 
 • Ønsket radiofrekvens eller frekvensbånd (1, 2 eller 3 i tredje avsnitt ovenfra). 
 • Radioantennens geografiske posisjon for hver enkelt radiostasjon (koordinatene kan enten oppgis i grader, minutter, sekunder (60-dels) eller i UTM-notasjon. Det må opplyses om hvilket GEODETISK DATUM (WGS84 eller ED50) som er benyttet. 
 • Bakkens høyde over havet (ved antennens plassering) (i meter). 
 • Radioantennens fotpunkt over bakken (i meter). 
 • Radioantennens data (inklusive strålingsdiagram i horisontalplan/vertikalplan). Dersom antennediagram oppgis på grafisk form må det være mulig å lese av verdier (forsterkning/tap) for hver 10de grad fra 0-360 grader. Det er en fordel om strålingsdiagram oppgis på tabellform, gjerne som elektronisk fil. Ved henvendelse til Nkom vil man kunne få informasjon om data for valgt(e) antenne(r) allerede finnes tilgjengelig. 
 • Utstrålt effekt fra radioantennen for alle stasjoner (e.r.p. i watt). 
 • Radioantennens ASIMUT/ELEVASJON for retningsvirkende antenner.

I tillegg skal søkeren vedlegge søknaden følgende dokumentasjon:

 • Kart i kartserien M711 hvor plassering av radioantennen for hver radiostasjon er inntegnet (topografisk kart i målestokk 1:50 000, gradert i lengde- og breddegrader med skalert UTMrutenett, DATUM WGS84 eller ED50).

Som alternativ til kartserien M711 kan utplassering av radioantennen for hver radiostasjon gjøres i passende kartprogram (for eksempel Norgeskartet). Utplassering må gjøres slik at punktet opprettes ved inntasting av vest/øst- syd/nord-koordinater slik at disse fremkommer på utskriften av kartutsnittet. Punktet må være identifisert med navn på utskriften som må være klart lesbar. Utskriften kan vedlegges som word- eller pdf-dokument.

Behandling av søknaden

Nkom vil foreta saksbehandling basert på de oppgitte data samt egen informasjon om øvrig virksomhet i nærområdet for tilsvarende type kommunikasjon på samme frekvens eller frekvensbånd.
Frekvens fastsettes ut fra den informasjon som er gitt, analyseresultat foretatt av Nkom samt i eventuelt samråd med radioleverandør/forhandler.

Tillatelse til å sette anlegget i drift vil deretter bli utferdiget og tilsendt søker med kopi til autorisert radioinstallatør og til den stedlige frekvenskontrollmyndighet.

Krav til sambandet

Tillatelsen bygger på felles bruk av et begrenset antall frekvenser. Det forutsettes derfor at sendetiden begrenses til et absolutt minimum. Kontinuerlig sending eller hyppig polling er ikke tillatt.

Total sendetid pr. radiosender skal ikke overstige 180 sekunder pr. 60 minutter. Opphold i sendingen på mindre enn 5 sekunder, vil bli ansett som en kontinuerlig sending og medregnes i den totale sendetiden pr. radiosender.

Det vil videre bli tatt forbehold i tillatelsen om at brukere innen samme kategori, og som har fått tildelt samme frekvens i samme radiodekningsområde, selv er ansvarlig for koordinering av frekvensbruken. Innehaver av tillatelsen vil også få ansvar for, så langt det er mulig, å gjennomføre tiltak for å hindre at de ikke selv blir forstyrret og at egen bruk ikke forstyrrer andre.

Det vil bli tatt inn i tillatelsen at Nkom kan gi pålegg om endringer eller andre tiltak for å sikre uforstyrret kommunikasjon og en effektiv utnyttelse av frekvensene.

Det vil bli stilt krav om at utstrålt effekt fra de enkelte stasjoner ikke blir satt til et høyere nivå enn det som er nødvendig for sikker transmisjon. Høyeste tillatte utstrålt effekt fra antenne (e.r.p.) er 0,5 W. Det vil i særlige tilfeller kunne bli gitt tillatelse til høyere effekter.

Det vil videre bli stilt krav om at alle radiostasjoner, med unntak av hovedstasjonen/relestasjoner i de tilfeller det er behov for 360º dekning, skal benytte retningsantenne.

P-p/mp lr-samband vil ikke bli tillatt brukt til overføring av tale eller som mobilt samband.

Teleutstyret skal være i samsvar med forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr. Det vil bare bli tillatt å bruke radioutstyr med opp til 25 kHz kanalseparasjon. Radioutstyret skal være levert av registrert teleutstyrsleverandør eller radioforhandler, jf forskrift 15. mars 2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio- og teleterminalutstyr.

Innehaver av frekvenstillatelse skal bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av ekomnett, jf forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften).

Gebyr

Det skal betales gebyr etter reglene i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-1, jf. forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet.

Annen informasjon

Se veiledningen for hvordan samband for Punkt-Punkt/Multipunkt Laveffekt Radiosamband kan settes opp.