Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Mobilkommunikasjon Privat mobil radio (PMR) Profesjonell mobil radio (PMR)
Sist oppdatert

Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR) - for grupper med egne kommunikasjonsbehov

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er blant annet ansvarlig for tildeling av tillatelser for radiosamband og forvaltning av radiofrekvensspekteret. På denne siden finner du informasjon om anskaffelse, bruk og oppsigelse av PMR.

Dette er PMR

  • PMR-nett er mobile radiosambandsnett til internt bruk for en begrenset gruppe med egne kommunikasjonsbehov.
  • PMR kan være både én til én-kommunikasjon eller én til mange.
  • PMR-nett er geografisk avgrenset.

Bruksområder

Typiske brukergrupper er nødetater, transport og industri. PMR-nett brukes også ved større arrangementer som idrettsstevner og konserter.

Tillatelse

Det kreves tillatelse for å bruke frekvenser.

Søknad om tillatelse

Søknad om frekvenstillatelse sendes til Nkom via e-skjema. Lenke til søknadsskjema ligger nederst på siden. 

Regler for bruk

Det er bare de som har tillatelse som har lov til å bruke PMR-utstyr. Innehaver er ansvarlig for at uvedkommende ikke får adgang til nettet og radioutstyret.

Det er ikke uvanlig at flere innehavere deler samme radiokanal. I dette ligger at andre brukere kan høre hva som sies.

Det er normal radioprosedyre å lytte før man aktiverer radiosenderen og begynner å snakke, slik at man ikke forstyrrer andre som er i gang med å formidle beskjeder.

Sektoravgift og gebyr

Stortinget har vedtatt at Nkoms virksomhet skal være selvfinansiert. Det betyr at det må betales for alle tjenester. Dette gjøres i form av sektoravgift og gebyrer.

  • For PMR-nett er sektoravgiften knyttet til tillatelsen, og skal betales så lenge denne er gyldig. Dette innebærer at det skal betales sektoravgift selv om det for eksempel ikke er anskaffet radioutstyr, eller om sambandsnettet ikke er satt i drift/ikke er operativt.
  • Sektoravgiften følger kalenderåret.

Tilsendt faktura skal betales i sin helhet.  

For mer informasjon, se "Sektoravgift og gebyr"

Endringer

Ved behov for endringer i PMR-nett skal innehaver av tillatelsen kontakte Nkom på forhånd.

  • Faste radioinstallasjoner: Flytting av fastmonterte installasjoner (base- eller styrestasjoner), utvidelse av PMR-nettet med flere base- eller styrestasjoner og endringer i det tekniske opplegget, skal ikke foretas uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra Nkom.
  • Mobile radiostasjoner: Innehaver skal umiddelbart melde skriftlig om antall mobile radiostasjoner endres. Dersom utvidelsen omfatter 15 eller flere stasjoner, må det søkes om tillatelse på forhånd.
  • Navn- og adresseendringer: Endring av innehavers navn og/eller adresse skal straks meldes skriftlig til Nkom.
  • Pålagte endringer: Nkom kan gi pålegg om endringer når den tekniske utviklingen, hensynet til andre brukere av frekvenser, eller andre forhold gjør dette nødvendig.

Opphør av tillatelse

Det er to måter en tillatelse opphører på: Innehaver sier opp tillatelsen eller Nkom trekker tilbake en tillatelse. Oppsigelse skal sendes til Nkom. Oppsigelsen skal være skriftlig, datert og underskrevet av innehaver. Tillatelsen opphører når Nkom har mottatt gyldig oppsigelse. Innbetalt sektoravgift blir ikke refundert, selv om oppsigelsen blir registrert i løpet av kalenderåret. For å unngå betalingsforpliktelsene for påfølgende kalenderår må oppsigelse av konsesjonen være mottatt av Nkom før inngangen til ny periode for sektoravgift som starter 1. januar hvert år. Dersom konsesjonen blir sagt opp etter overgang til ny periode for sektoravgift, refunderes ikke innbetalt sektoravgift og innehaver hefter fortsatt for krav som ikke er betalt i oppsigelsesåret.

Tilsyn

Nkom fører tilsyn med at regler overholdes. Frekvenskontrollen i Nkom kan bistå ved forstyrrelser og støy på radiosambandet. Nkom foretar også stikkprøver av antall radiostasjoner og teknisk tilstand i radionettene.

Sanksjoner

Vesentlig mislighold av bestemmelser i lov, forskrift og/eller vilkår fører til inndragning av tillatelsen. Mislighold av betalingsforpliktelser fører til inkasso, og eventuelt inndragning av tillatelse. Ulovlig bruk av radiosamband og radioutstyr kan straffes med fengsel og bøter.

Skjema

Roller i Altinn (e-skjema)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Rollen som benyttes er "Utfyller/innsender".

Les mer om roller og rettigheter:

Søknadskjema for PMR-nett

NavnMålformType
Søknad for PMR-nettBokmålE-skjema
Oppsigelse av PMR-nettBokmålE-skjema
Endring av PMR-nettBokmålE-skjema