Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Mobilkommunikasjon Privat mobil radio (PMR) Opphør eller overdragelse av frekvenstillatelse
Sist oppdatert

Opphør eller overdragelse av frekvenstillatelse

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir her informasjon om hvordan en tillatelse skal/kan avsluttes eller overdras til ny kunde.

Opphør av frekvenstillatelse

En frekvenstillatelse kan opphøre på tre forskjellige måter:

  1. Tillatelsen utløper på det tidspunkt som er angitt i tillatelsen. Dersom slikt tidspunkt ikke er angitt, er tillatelsen tildelt uten utløpsdato.
  2. Innehaveren sier opp frekvenstillatelsen.
  3. Nkom kaller tilbake frekvenstillatelsen.

Innehaveren av en frekvenstillatelse kan si opp tillatelsen. Oppsigelsen skal være skriftlig, datert og underskrevet av person(er) som kan forplikte innehaveren av frekvenstillatelsen. Når Nkom har mottatt oppsigelsen, sendes en bekreftelse til kunden på at oppsigelsen er mottatt.

Nkom kan, ved alvorlige og gjentatte brudd på tillatelsen, trekke tilbake en tillatelse som Nkom har tildelt dersom dette kan gjennomføres i samsvar med reglene i ekomloven § 10-8. Før tilbakekall av frekvenstillatelse eventuelt kan gjennomføres, må Nkom som hovedregel ha forsøkt å få innehaveren av tillatelsen til å utbedre de ulovlige forhold ved å ilegge tvangsmulkt etter ekomloven § 10-7 og/eller pålegge retting og endring etter ekomloven § 10-6. 

Overdragelse av frekvenstillatelse

Nkom kan etter anmodning fra tillatelsesinnehaver, fatte enkeltvedtak om at en frekvenstillatelse vi har tildelt kan overdras ved salg eller utleie, jf. ekomloven § 6-5. Både innehaver av tillatelsen og den som skal bli ny innehaver av tillatelsen, må ved underskrift fra person(er) som kan forplikte foretaket bekrefte at de samtykker i overdragelsen.

Før salg finner sted, skal innehaver underrette myndigheten om den planlagte overdragelsen. Myndigheten kan gi pålegg om at overdragelsen skal skje i samsvar med fastlagte prosedyrer, samt på en måte som bidrar til å sikre konkurransen og harmonisert bruk av frekvensene i tråd med nasjonal frekvensplan. Myndigheten kan nekte salg av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning.

Innehaver skal underrette myndigheten om planlagt utleie av frekvenser som kan ha vesentlig betydning for konkurransen. Myndigheten kan nekte utleie av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning.